Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Yargıtay 23. hukuk dairesi e:2015/3763, k:2017/2769Bu içtihat henüz tasnif edilmemiştir.

T.C.
Yargıtay
23. Hukuk Dairesi


Esas No:2015/3763
Karar No:2017/2769
K. Tarihi:

MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi

Taraflar arasında görülen tazminat, tapu iptali ve tescil davası sonucunda verilen hükmün bozulmasına ilişkin Dairemizin 19.01.2015 tarih ve 2014/4629 E., 2015/286 K. sayılı ilamının karar düzeltme yoluyla incelenmesi dahili davalı ... vekilince istenilmekle, dosya incelendi, gereği görüşüldü.

- KARAR -

Davacılar vekili asıl ve birleşen davada, dava devam ederken vefat etmiş olan davacılar murisinin davalı kooperatifin ortağı olduğunu, halen davalı ... adına kayıtlı olan konutun murise tahsis ve teslim edildiğini, konutta davacıların oturuyor olmasına rağmen tapusunun dava dışı arsa sahibi tarafından kooperatif yöneticisi olan davalı ...'ın vekilliğiyle davalı ...'e, ondan da kooperatifin çaycısı davalı ...'a, dava devam ederken de davalı ...'a devredildiğini, bu şahsın müvekkilinin oturmakta olduğu konutu görmeden tapuda devraldığını, bütün bu devirlerin muvazaalı olduğunu ileri sürerek, konutun tapusunun iptali ile davacılar adına tesciline, bu talebin kabul edilmemesi durumunda şimdilik 5.000,00 TL tazminatın davalılardan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiş, dava devam ederken HUMK'nun 186. maddesi gereğince davalı ... hakkındaki taleplerinden sarfınazar ettiklerini, taleplerini konutu kayden devralan ...'a yönelttiklerini beyan etmiştir.
Davalılar ..., ..., ... ve kooperatif vekili asıl ve bileşen davada, devir işlemlerinin muvazaalı olmadığını, murisinin ödemelerinin eksik olması nedeniyle kendisine daire tahsis edilmediğini savunarak, davanın reddine karar verilmesini istemiştir.
Davalı ... vekili, müvekkilinin dava devam ederken taşınmazı iyiniyetli olarak tapu maliki ...'dan satın almış olduğunu ve satın almadan önce konutu görmek gibi bir mecburiyetinin olmadığını savunarak, davanın reddine karar verilmesini istemiştir.
Mahkemece, bir kısım davalılara yönelik tazminat talebinin kabulüne dair verilen kararın davacılar vekilinin kararı temyizi üzerine, Dairemizce; muvazaa iddiası hakkında objektif ve sübjektif unsurlar araştırılarak bir sonuca varılmaması nedeniyle bozulması sonrası bozma ilamına uyularak yapılan yargılama neticesinde, taşınmaz satın alınırken satın alan kişinin taşınmazı görme yükümlülüğünün bulunmadığı, davalının kaba inşaat halinde iken inşaatı gezdiği ve konum olarak daireyi beğendiğinin anlaşıldığı, davacı tarafın tanık beyanlarının aksini kanıtlar nitelikte bir delil sunmadığı, dahili davalı ...'ın kötüniyetli olduğunun ispat edilemediği gerekçesiyle, 5.000,00 TL tazminatın davalılar kooperatif, ... ve ...'dan tahsiline, davalı ... açısından davanın reddine ve davalı ... hakkında karar verilmesine yer olmadığına dair verilen karar yine davacılar vekilinin temyizi üzerine, Dairemizin 19.01.2015 tarih ve 2014/4629 E., 2015/286 K. sayılı ilamı ile, tapu kaydındaki satış tarihleri, satış bedelleri, satış işlemleri için vekaletname verenlerin davalı ... ve oğlu olması, dinlenen tanıkların beyanları ile hayatın olağan akışı göz önünde bulundurulduğunda, somut olayda muvazaanın objektif ve subjektif unsurlarının birlikte oluştuğu belirtilerek, bozulmuştur.
Bu kez, birleşen davada dahili davalı ... vekili karar düzeltme isteminde bulunmuştur.
Yargıtay ilamında belirtilen gerektirici sebeplere göre, HUMK'nın 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirisine uymayan karar düzeltme isteminin reddi gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, dahili davalı ... vekilinin karar düzeltme isteminin REDDİNE, 7,80 TL harç ve takdiren 275,00 TL para cezasının karar düzeltme isteyenden alınarak Hazine'ye gelir kaydedilmesine, 19.10.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Ekleme Tarihi: 11.5.2019 23:57:39.
Bu karar

Bu Kararla İlgili "Vatandaş Soruyor"daki SorularYorumlar

Adınız Soyadınız:
Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
www.hukukmedeniyeti.org


Okunacaklara Ekle

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim