Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Yargıtay 23. hukuk dairesi e:2015/3752, k:2017/2106Bu içtihat henüz tasnif edilmemiştir.

T.C.
Yargıtay
23. Hukuk Dairesi


Esas No:2015/3752
Karar No:2017/2106
K. Tarihi:


MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi(Ticaret Mahkemesi Sıfatıyla)

Taraflar arasında görülen asıl ve birleşen tazminat davası sonucunda verilen hükmün onanmasına ilişkin Dairemizin 16.02.2015 gün ve 2014/7234 Esas, 2015/897 Karar sayılı ilamının karar düzeltme yoluyla incelenmesi asıl ve birleşen davada davacı vekili tarafından istenilmekle, dosya incelendi, gereği görüşüldü.
- KARAR -
Asıl ve birleşen davada davacı vekili, müvekkilinin davalı kooperatifin ortağı olduğunu, kooperatif ile davalı şirket arasında düzenlenen arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi uyarınca inşa edilen
... dairenin sahibi olduğunu, yüklenici şirketten daire satın alan bir kısım kişilerin yönetimin onayı ile dairelerde tasarrufta bulunduğunu, müvekkilinin dairede tasarruf etmesinin yönetimce kabul edilmesine rağmen dairedeki eksik ve kusurlu imalatlar nedeniyle tasarrufun mümkün olmadığını ileri sürerek, asıl davada daireye vaki müdahalenin önlenerek, 10.000,00 TL manevi tazminat ile kira ve eksik kusurlu işlerden kaynaklanan 1.000,00 TL maddi tazminatın asıl ve birleşen davadaki davalılardan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiş, 18.11.2013 tarihli ıslahla asıl ve birleşen davadaki istemini 40.336,67 TL kira kaybı ve 25.000,00 TL eksik ve kusurlu işler ile dairedeki değer kaybı bedeli olmak üzere toplam 65.336,67 TL'sına yükseltmiştir.
Asıl davada davalı kooperatif vekili, diğer ortaklara konut verilme aşamasına gelinmediğini savunarak, davanın reddini istemiştir.
Asıl davada davalı şirket vekili, müvekkili ile davalı arasında sözleşme ilişkisi bulunmadığını savunarak, davanın reddini istemiştir.
Birleşen davada davalı yönetim kurulu üyesi davalılar vekili, davanın husumet yönünden reddini istemiştir.
Mahkemece, iddia, savunma ve dosya kapsamına göre; 2009 yılında davacı yanca yapılan tespitte belirlenen eksiklerin giderildiği, taşınmaz ve ortak alanlardaki eksiklerin dairede tasarrufta bulunulmasına engel olmadığı, asıl davadaki davalılar arasında arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinin halen tam olarak yerine getirilmediği, tespitte belirlenen zararın davacının taşınması sırasında meydana geldiği, davacının taşınmazı kullanmasına engel olunmadığı ve davacının manevi zararının bulunmadığı gerekçesiyle, işlemsiz bırakılan davalı yüklenici hakkındaki davanın açılmamış sayılmasına, diğer davalılara yönelik davanın reddine karar verilmiştir.
Kararı, asıl ve birleşen davada davacı vekili temyiz etmiş, mahkemece verilen karar Dairemizin 16.02.2015 günlü, 2014/7234 E., 2015/897K. sayılı kararı ile onanmıştır.
Bu kez, asıl ve birleşen davada davacı vekili karar düzeltme talebinde bulunmuştur.
Dosyadaki yazılara, mahkeme kararında belirtilip Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere göre, HUMK'nın 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirisine uymayan karar düzeltme isteminin reddi gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, asıl ve birleşen davada davacı vekilinin karar düzeltme isteminin REDDİNE, 7,80 TL harç ve takdiren 275,00 TL para cezasının karar düzeltme isteyenden alınarak Hazine'ye gelir kaydedilmesine, 12.09.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

İlgili Maddeler
Ekleme Tarihi: 11.5.2019 23:57:42.
Bu karar

Bu Kararla İlgili "Vatandaş Soruyor"daki SorularYorumlar

Adınız Soyadınız:
Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
www.hukukmedeniyeti.org


Okunacaklara Ekle

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim