Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Yargıtay 23. hukuk dairesi e:2015/3152, k:2017/2508Bu içtihat henüz tasnif edilmemiştir.

T.C.
Yargıtay
23. Hukuk Dairesi


Esas No:2015/3152
Karar No:2017/2508
K. Tarihi:

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki tapu iptali ve tescil davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde dahili davalılar ... Vergi Dairesi Müdürlüğü ve ... İl Müdürlüğü vekillerince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
- K A R A R -
Davacı vekili, davalılardan ... ile müvekkili arasında imzalanan adi yazılı arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi gereğince, müvekkilinin, sözleşme konusu arsanın tapu kaydını sözleşmeye istinaden davalıya devrettiğini, onun da diğer davalılara devrettiğini, ancak, yüklenicinin edimlerini yerine getirmediğini ileri sürerek, sözleşmenin geriye etkili feshi, tapu kaydının iptali ile tüm takyidatlardan arındırılarak davacı adına tescili ile yıkılan eski binanın değeri ve bu binayı kullanamaması nedeniyle oluşan kira tazminatının tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Mahkemece, tüm dosya kapsamından; davalı yüklenicinin süresinde edimlerini yerine getirmediği, yükleniciden arsa payı satın alan üçüncü kişilerin hak iddia edemeyecekleri gerekçesiyle, sözleşmenin feshi ile tapu kaydının iptali ile takyidatlardan arındırılmış olarak davacı adına tapuda kayıt ve tescili ve tazminat taleplerinin kabulüne karar verilmiştir.
Karar, dahili davalılar ... Vergi Dairesi Müdürlüğü ve ... İl Müdürlüğü vekilleri tarafından temyiz edilmiştir.
Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, dahili davalılar ... Vergi Dairesi Müdürlüğü ve ... İl Müdürlüğü vekillerinin temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, dahili davalılar ... Vergi Dairesi Müdürlüğü ve ... İl Müdürlüğü vekillerinin tüm temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 04.10.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Ekleme Tarihi: 11.5.2019 23:57:44.
Bu karar

Bu Kararla İlgili "Vatandaş Soruyor"daki SorularYorumlar

Adınız Soyadınız:
Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
www.hukukmedeniyeti.org


Okunacaklara Ekle

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim