Esas No:2018/518/
Karar No:2019/300
K. Tarihi:


Davacı ... ile davalılar 1-..., 2-..., 3-..., 4-..., aralarındaki alacak davasına dair ... 1. Asliye Hukuk Mahkemesinden verilen 03/12/2015 tarihli ve 2013/270 E.-2015/1813 K. sayılı hükmün Bozulması hakkında dairece verilen 23.10.2017 tarihli ve 2016/4602 E.-2017/14412 K. sayılı ilama karşı davalı ... vekili tarafından kararın düzeltilmesi istenilmiştir.
Düzeltme isteğinin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:
Y A R G I T A Y K A R A R I
Düzeltilmesi istenilen Yargıtay ilamında açıklanan gerekçelere göre düzeltme dileğinde ileri sürülen sebepler HUMK'nun 440. maddesindeki yazılı hallerden hiç birisine uymadığından vaki düzeltme isteğinin REDDİNE, 370.00 TL para cezası ile 17.70 TL bakiye karar düzeltme harcının düzeltme isteyenden alınarak hazineye gelir kaydettirilmesine, 17.01.2019 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.