Emsal karar arayışısınız için en iyi seçenek Hukuk Medeniyeti Karar Arama sayfamıza ulaşmak için tıklayınız...

Özet:
sim kartlarının elektronik haberleşme aracı olan cep telefonunun ayrılmaz bir parçası olması nedeniyle eylemin 5237 sayılı TCY’nın 297/1, 35. maddelerine uyduğu
Kanun No:5237   Madde No:297   Fıkra:1
Kavram: İnfaz kurumuna veya tutukevine yasak eşya sokmak

Esas No:2008/7105/
Karar No:2009/7663
K. Tarihi:14.4.2009

Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü: 
Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.
Ancak; 
1- Sanığın cezaevine sokmak isterken görevlilerce yapılan aramada ele geçirilen sim kartlarının elektronik haberleşme aracı olan cep telefonunun ayrılmaz bir parçası olması nedeniyle eylemin 5237 sayılı TCY’nın 297/1, 35. maddelerine uyduğu gözetilmeden; aynı Yasanın 297/2. madde ve fıkrasıyla hüküm kurulması,
2- Sanığa yüklenen suçtan dolayı yapılan yargılama sonunda hükmolunan cezanın adli para cezası olması ve sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan mahkum olmaması karşısında; 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanununun 23. maddesi ve 5271 sayılı CMK’nın 231. maddesi uyarınca hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilip verilmeyeceğinin tartışılmaması,
Yasaya aykırı ve O yer C.Savcısının temyiz nedenleri ile tebliğnamedeki temyiz isteminin reddi düşüncesinin reddiyle HÜKMÜN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 14.04.2009 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.