1. Karar Arama
  2. Yargıtay Karar Arama

Avukatın yapamayacağı işler- ortak çalışan avukatlar da işi yasal olarak reddetmek zorundadır.

Emsal karar arama için en iyi seçenek Hukuk Medeniyeti Karar Arama sayfamıza ulaşmak için tıklayınız...

Özet:
Aynı işte; yargıç, Cumhuriyet savcısı, hakem bilirkişi veya memur olarak görev yapan kişi o işte avukat sıfatıyla görev yapamaz.
Kamu düzenine ilişkin olan bu husus re’sen dikkate alınmalıdır.

Esas No:2013/14609
Karar No:2014/4572
K. Tarihi:4.3.2014

1136 Sayılı Avukatlık Kanunu'nun 38.maddesinde avukatın işi ret mecbureyetinde olduğu haller gösterilmiş, aynı maddenin (c) bendi; “Avukatın evvelce hakim, hakem, Cumhuriyet savcısı, bilirkişi veya memur olarak görev yapmış olmasını” işi reddetme sebebi olarak kabul etmiş, aynı maddenin son fıkrasında ise bu zorunluluğun avukatların ortaklarını ve yanlarında çalıştırdıkları avukatları da kapsadığı hükme bağlanmıştır. Buna göre, aynı işte hakim, hakem, Cumhuriyet savcısı, bilirkişi veya memur olarak görev yapmış olan kişi bu işte avukatlık yapamayacağı gibi, bunlarla ortak çalışan avukatlar da işi yasal olarak reddetmek zorundadır. Davaya bakan hakim B. görevden ayrıldığı ve davalının vekili Avukat M ile ortak çalıştığı, Avukat M.'nin 24.01.2013 tarihli oturumdaki beyanından anlaşılmaktadır. Bu durumda Avukat M. yukarıda belirtilen hüküm gereğince işi reddetmek mecburiyeti vardır. Bu hüküm kamu düzenine ilişkin olup, taraflarca ileri sürülmese bile re'sen gözetilir. Öyleyse davalıya bir başka avukata vekaletname vermesi için uygun süre verilmesi ve adı geçen avukatın işi reddetmek zorunluluğunun doğduğu tarihten sonraki usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ

Davacı-davalı (kadın)'ın bu yöne ilişkin temyiz itirazlarının incelenmesine yer olmadığına, duruşma için takdir olunan 1100.00 TL. vekalet ücretinin E.'den alınıp, H.'ye verilmesine, istek halinde temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere 04.03.2014 gününde oybirliği ile karar verildi.


Bilmeniz halinde fark yaratacak kararlar

Esastan verilmiş bir ret kararı olduğundan Avukatlık Ücret Tarifesi gereğince nisbi vekalet ücreti verilmelidir

(...Davacı vekili, 24.12.2008 tarihli sözleşme ile davalının T. Markası altında bayilik faaliyetinin gerçekleştirdiğini, davalıya ait taşınmaz üze-rinde 2021 yılına kadar lehlerine intifa hakkı verildiğini ve intifa bedelinin peşin olarak ödendiğini, Rekabet Kurulunun bayilik sözleşmelerini 5 yıl il

Alt İşveren-Üst işveren-Rücu ve birlikte sorumluluk ilkeleri-sorumluluk dönemi-çalışma süresi

Taraflar arasındaki “rücuan tazminat” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Ankara 11. Asliye Hukuk Mahkemesince davanın kısmen kabulüne dair verilen 15.12.2011 gün ve 2010/532E., 2011/483 K. sayılı kararın incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 13. Hukuk Dairesini

Sahte fatura kullanımı - tarafları arasında oluşan maddi ve hukuki ilişkinin gerçek mahiyetinin araştırılması gerektiği - vergi cezası

DAVA VE KARAR:  Davacı hakkında bir kısım alışlarını sahte faturalarla belgelendirdiği yolunda düzenlenen vergi inceleme raporuna istinaden 2002/Ocak-Mart dönemlerine ilişkin olarak re’sen tarh edilen üç kat vergi ziyaı cezalı katma değer vergisi ile kesilen özel usulsüzlük