1. Karar Arama
  2. Yargıtay Karar Arama

Avukatın yapamayacağı işler- ortak çalışan avukatlar da işi yasal olarak reddetmek zorundadır.

Emsal karar arama için en iyi seçenek Hukuk Medeniyeti Karar Arama sayfamıza ulaşmak için tıklayınız...

Özet:
Aynı işte; yargıç, Cumhuriyet savcısı, hakem bilirkişi veya memur olarak görev yapan kişi o işte avukat sıfatıyla görev yapamaz.
Kamu düzenine ilişkin olan bu husus re’sen dikkate alınmalıdır.

Esas No:2013/14609
Karar No:2014/4572
K. Tarihi:4.3.2014

1136 Sayılı Avukatlık Kanunu'nun 38.maddesinde avukatın işi ret mecbureyetinde olduğu haller gösterilmiş, aynı maddenin (c) bendi; “Avukatın evvelce hakim, hakem, Cumhuriyet savcısı, bilirkişi veya memur olarak görev yapmış olmasını” işi reddetme sebebi olarak kabul etmiş, aynı maddenin son fıkrasında ise bu zorunluluğun avukatların ortaklarını ve yanlarında çalıştırdıkları avukatları da kapsadığı hükme bağlanmıştır. Buna göre, aynı işte hakim, hakem, Cumhuriyet savcısı, bilirkişi veya memur olarak görev yapmış olan kişi bu işte avukatlık yapamayacağı gibi, bunlarla ortak çalışan avukatlar da işi yasal olarak reddetmek zorundadır. Davaya bakan hakim B. görevden ayrıldığı ve davalının vekili Avukat M ile ortak çalıştığı, Avukat M.'nin 24.01.2013 tarihli oturumdaki beyanından anlaşılmaktadır. Bu durumda Avukat M. yukarıda belirtilen hüküm gereğince işi reddetmek mecburiyeti vardır. Bu hüküm kamu düzenine ilişkin olup, taraflarca ileri sürülmese bile re'sen gözetilir. Öyleyse davalıya bir başka avukata vekaletname vermesi için uygun süre verilmesi ve adı geçen avukatın işi reddetmek zorunluluğunun doğduğu tarihten sonraki usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ

Davacı-davalı (kadın)'ın bu yöne ilişkin temyiz itirazlarının incelenmesine yer olmadığına, duruşma için takdir olunan 1100.00 TL. vekalet ücretinin E.'den alınıp, H.'ye verilmesine, istek halinde temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere 04.03.2014 gününde oybirliği ile karar verildi.


Bilmeniz halinde fark yaratacak kararlar

SAHTE ÇEK KULLANMAK SURETİYLE NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK

Mahkemesi : OLTU Ağır Ceza Günü : 12.03.2009 Sayısı : 62-17 Sanık P.. C..’in resmi belgede sahtecilik suçundan 5237 sayılı TCK’nun 204/1 ve 53. maddeleri uyarınca 3 yıl hapis; bankanın araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık su

TESPİT DAVALARINDA GÖREVLİ MAHKEME

Taraflar arasındaki "oda kaydının silinmesine dair işlemin iptali, üyelik kaydının devam ettiğinin ve davacının taksi durağında hak sahibi olduğunun tespiti” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Bandırma 1.Asliye Hukuk Mahkemesince mahkemenin görevsizliğine dair verilen 06.09.2012 gün ve E:2

İşçinin yazılı onayı olmadan fazla çalışmaya zorlanmasının haklı fesih nedeni olacağı

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün, Yargıtayca incelenmesi taraf vekillerince istenilmekle, temyiz isteklerinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dosya incelendi, gereği görüşüldü:1-Dosyadaki yazılara, hükmün Dairemizce de benimsenmiş bulunan yasal ve hukuksal gerekçeleriyle dayandığı