1. Karar Arama
  2. Yargıtay Karar Arama

Avukatın yapamayacağı işler- ortak çalışan avukatlar da işi yasal olarak reddetmek zorundadır.

Emsal karar arama için en iyi seçenek Hukuk Medeniyeti Karar Arama sayfamıza ulaşmak için tıklayınız...

Özet:
Aynı işte; yargıç, Cumhuriyet savcısı, hakem bilirkişi veya memur olarak görev yapan kişi o işte avukat sıfatıyla görev yapamaz.
Kamu düzenine ilişkin olan bu husus re’sen dikkate alınmalıdır.

Esas No:2013/14609
Karar No:2014/4572
K. Tarihi:4.3.2014

1136 Sayılı Avukatlık Kanunu'nun 38.maddesinde avukatın işi ret mecbureyetinde olduğu haller gösterilmiş, aynı maddenin (c) bendi; “Avukatın evvelce hakim, hakem, Cumhuriyet savcısı, bilirkişi veya memur olarak görev yapmış olmasını” işi reddetme sebebi olarak kabul etmiş, aynı maddenin son fıkrasında ise bu zorunluluğun avukatların ortaklarını ve yanlarında çalıştırdıkları avukatları da kapsadığı hükme bağlanmıştır. Buna göre, aynı işte hakim, hakem, Cumhuriyet savcısı, bilirkişi veya memur olarak görev yapmış olan kişi bu işte avukatlık yapamayacağı gibi, bunlarla ortak çalışan avukatlar da işi yasal olarak reddetmek zorundadır. Davaya bakan hakim B. görevden ayrıldığı ve davalının vekili Avukat M ile ortak çalıştığı, Avukat M.'nin 24.01.2013 tarihli oturumdaki beyanından anlaşılmaktadır. Bu durumda Avukat M. yukarıda belirtilen hüküm gereğince işi reddetmek mecburiyeti vardır. Bu hüküm kamu düzenine ilişkin olup, taraflarca ileri sürülmese bile re'sen gözetilir. Öyleyse davalıya bir başka avukata vekaletname vermesi için uygun süre verilmesi ve adı geçen avukatın işi reddetmek zorunluluğunun doğduğu tarihten sonraki usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ

Davacı-davalı (kadın)'ın bu yöne ilişkin temyiz itirazlarının incelenmesine yer olmadığına, duruşma için takdir olunan 1100.00 TL. vekalet ücretinin E.'den alınıp, H.'ye verilmesine, istek halinde temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere 04.03.2014 gününde oybirliği ile karar verildi.


Bilmeniz halinde fark yaratacak kararlar

Avukatın danışıklı icra takibi ve haciz, satış işlemleri yapmasının zincirleme şekilde kamu görevlisinin resmi belgede sahtecilik suçu oluşturacağı

DAVA VE KARAR: Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü.   Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin soruşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre ye

CEZA DAVALARINDA TEMYİZ HARCININ ÖDENMEMESİ CEZA DAVALARINDA HARCI ÖDENMEYEN TEMYİZ TALEBİNİN REDDİ HARÇLAR KANUNU

Özel belgede sahtecilik suçundan sanık M.. Ş..’in 5237 sayılı TCK’nun 207/1, 62 ve 58. maddeleri uyarınca 10 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, cezasının mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine ilişkin, Denizli 4. Asliye Ceza Mahkemesince verilen 24.11.2011 gün ve 206-572 sayılı hü

Yargılama devam ettiği sürece ıslaha gerek olmaksızın inkar tazminatı istenebileceği

MAHKEMESİ :Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde taraf vekillerince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü. - K A R A R -Dava, faturalara day