Hukuka aykırı - para cezası - idari yargı - SÖZLEŞME - tali yol - Başka iş - GÖREV - YETKİ


Esas No:2016/2035
Karar No:2016/3485
K. Tarihi:11.5.2016


Özet:


İstemin Özeti : Eczane sahibi ve mesul müdür olan davacının eczane işlettiği dönemde muhtelif işlerde memur ve sözleşmeli olarak görev yaptığından bahisle 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun'un 19. maddesine aykırılık nedeniyle eczanenin ruhsatnamesinin iptal edilmesine ilişkin 27/05/2014 tarih ve 217 sayılı idare işlemin iptali istemiyle açılan dava sonucunda, Şanlıurfa 2. İdare Mahkemesi'nce; davacının başka iş kabul etme yasağına aykırı fiilinin karşılığı yaptırımın ruhsat iptali olduğu yönünde Kanun'da açık bir düzenleme bulunmadığı, kanunda yazılı olan yasaklara ve mecburiyetlere aykırı hareket edenlere, fiilleri suç oluşturmadığı takdirde ve özel bir hüküm bulunmayan hallerde idarî para cezası verileceği öngörüldüğünden bunun dışında idareye herhangi bir şekilde ruhsat iptal etme yetkisinin tanınmadığı bu nedenle davacıya ait eczanenin ruhsatının iptali yolunda tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptali yolunda verilen kararın, hukuka uygun olmadığı ileri sürülerek temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir....

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun "Kararın Bozulması" başlıklı 49. maddesinin 1. fıkrasında; temyiz incelemesi sonucu Danıştayın; a) Görev ve yetki dışında bir işe bakılmış olması, b) Hukuka aykırı karar verilmesi, c) Usul hükümlerine uyulmamış olunması sebeplerinden dolayı incelenen kararı bozacağı kuralına yer verilmiştir....

T.C.
D A N I Ş T A Y
ONBEŞİNCİ DAİRE
Esas No : 2016/2035
Karar No : 2016/3485

Temyiz Eden (Davalılar) : 1-
Vekili :
Av. N**** *** Mah. 2176 Sok. No:5 Sögütözü Çankaya/ANKARA

2-
Vekili :
İl Sağlık Müdürlüğü Merkez/ADIYAMAN

Karşı Taraf (Davacı) :
Vekili :
Necatibey Cad. Balıkçıoğlu İş Merkezi No:4/172 Sıhhiye Çankaya/ANKARA
İstemin Özeti : Eczane sahibi ve mesul müdür olan davacının eczane işlettiği dönemde muhtelif işlerde memur ve sözleşmeli olarak görev yaptığından bahisle 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun'un 19. maddesine aykırılık nedeniyle eczanenin ruhsatnamesinin iptal edilmesine ilişkin 27/05/2014 tarih ve 217 sayılı idare işlemin iptali istemiyle açılan dava sonucunda, Şanlıurfa 2. İdare Mahkemesi'nce; davacının başka iş kabul etme yasağına aykırı fiilinin karşılığı yaptırımın ruhsat iptali olduğu yönünde Kanun'da açık bir düzenleme bulunmadığı, kanunda yazılı olan yasaklara ve mecburiyetlere aykırı hareket edenlere, fiilleri suç oluşturmadığı takdirde ve özel bir hüküm bulunmayan hallerde idarî para cezası verileceği öngörüldüğünden bunun dışında idareye herhangi bir şekilde ruhsat iptal etme yetkisinin tanınmadığı bu nedenle davacıya ait eczanenin ruhsatının iptali yolunda tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptali yolunda verilen kararın, hukuka uygun olmadığı ileri sürülerek temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.
Savunmanın Özeti :Savunma verilmemiştir.
Düşüncesi : Temyiz isteminin reddi gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onbeşinci Dairesi'nce, tetkik hakiminin açıklamaları dinlenip, dosyadaki belgeler incelenerek gereği görüşüldü:
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun "Kararın Bozulması" başlıklı 49. maddesinin 1. fıkrasında; temyiz incelemesi sonucu Danıştayın; a) Görev ve yetki dışında bir işe bakılmış olması, b) Hukuka aykırı karar verilmesi, c) Usul hükümlerine uyulmamış olunması sebeplerinden dolayı incelenen kararı bozacağı kuralına yer verilmiştir.
Dosyadaki belgeler ile temyiz dilekçesindeki iddiaların incelenmesinden, temyiz istemine konu kararın hukuka ve usule uygun olduğu, kararın bozulmasını gerektirecek yasal bir sebebin bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle; temyiz isteminin reddine, Şanlıurfa 2. İdare Mahkemesi'nin 16/10/2015 tarih ve E:2014/76, K:2015/1059 sayılı kararının ONANMASINA, dosyanın Mahkemesine gönderilmesine, 2577 sayılı Kanun'un 54. maddesinin 1. fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren onbeş gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 11/05/2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Başkan

Üye

Üye

Üye

Üye
Kırdar
ÖZSOYLU
Ertuğrul
ARSLANOĞLU
E. Y**** *** style="font-weight:800">SEYHAN
Süleyman H**** *** style="font-weight:800">AYDIN
Taha E**** *** style="font-weight:800">BÜLBÜL