GÖNDERME


Esas No:2011/1592
Karar No:2011/1223
K. Tarihi:


Özet:
Belediye meclisinin 5393 sayılı Kanun’un 30’ uncu maddesinin birinci fıkrası uyarınca feshi isteminin, Danıştay Sekizinci Dairesince karara bağlanacağı hakkında.

Özeti : Belediye meclisinin 5393 sayılı Kanun’un 30’ uncu maddesinin birinci fıkrası uyarınca feshi isteminin, Danıştay Sekizinci Dairesince karara bağlanacağı hakkında.

KARAR
5393 sayılı Belediye Kanununun 30 uncu maddesine göre … Belediye Meclisinin feshi istemine ilişkin İçişleri Bakanlığının 6.9.2011 tarih ve 22378-53651 sayılı yazısı ve eki dosya incelendi;
Gereği görüşülüp Düşünüldü :
5393 sayılı Belediye Kanununun 30 uncu maddesinde, Belediye meclisinin, İçişleri Bakanlığının bildirimi üzerine Danıştayın kararı ile feshedileceği, Danıştayın bu hususu en geç bir ay içinde karara bağlayacağı hükme bağlanmış, 2575 sayılı Danıştay Kanununun 42 nci maddesinin (ı) bendinde ise "Belediye Kanunu ile Danıştay'a verilip idari davaya konu olmayan işleri" incelemek ve gereğine göre karara bağlamak görevi, Birinci Dairenin görevleri arasında sayılmıştır. Aynı Kanunun, ilk derece mahkemesi olarak Danıştay'da görülecek davalar başlığını taşıyan 24 üncü maddesinin ikinci fıkrasında, "Danıştay, belediyeler ile il özel idarelerinin seçimle gelen organlarının organlık sıfatlarını kaybetmeleri hakkındaki istemleri inceler ve karara bağlar." hükmüne yer verilmiştir. Danıştay Dava Daireleri Arasındaki İşbölümüne İlişkin Danıştay Genel Kurulunun E:2011/13, K:2011/13 sayılı kararında, mahalli idarelerin seçimle gelen organlarının organlık sıfatlarını kaybetmeleri konusundan kaynaklanan davaların çözümlenmesinde Sekizinci Dairenin görevli olduğu belirtilmiştir.
Dosyanın incelenmesinden, İçişleri Bakanlığının söz konusu yazısında, … Belediye Meclisinin 6.5.2011 tarih ve 83 sayılı kararıyla 2010 yılı kesin hesabının reddedildiği belirtilerek 5393 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin birinci fıkrası uyarınca … Belediye Meclisinin feshinin istenildiği anlaşılmıştır.
Yukarıda belirtilen hükümler uyarınca … Belediye Meclisinin feshine ilişkin uyuşmazlığın görüm ve çözümünde Danıştay Sekizinci Dairesinin görevli olması nedeniyle dosyanın Sekizinci Daire Başkanlığına gönderilmek üzere Danıştay Başkanlığına sunulmasına 13.09.2011 günü oybirliği ile karar verildi.