1. Karar Arama
  2. Yargıtay Karar Arama

Nitelikli dolandırıcılık, internetten alınan telefon yerine el feneri gelmesi

Emsal karar arayışısınız için en iyi seçenek Hukuk Medeniyeti Karar Arama sayfamıza ulaşmak için tıklayınız...

Özet:
Sanığa yüklenen eylemin, 5237 sayılı TCK'nın 158/1-f maddesinde öngörülen bilişim sistemlerinin araç olarak kullanmak suretiyle dolandırıcılık suçunu oluşturup oluşturmadığına ilişkin delilleri taktir ve değerlendirmenin üst dereceli Ağır Ceza Mahkemesine ait olduğu gözetilerek görevsizlik kararı verilmesi gerekirken yargılamaya devamla yazılı şekilde hüküm kurulması,
Kanun No:5237   Madde No:158   Fıkra:1-f

Esas No:2015/6866/
Karar No:2015/24737
K. Tarihi:4.5.2015

Dosya incelenerek gereği düşünüldü;

Dolandırıcılık suçunun oluşabilmesi için; failin bir kimseyi, kandırabilecek nitelikte hileli davranışlarla hataya düşürüp,onun veya başkasının zararına, kendisine veya başkasına yarar sağlaması gerekmektedir. Hile nitelikli bir yalandır. Fail tarafından yapılan hileli davranış belli oranda ağır, yoğun ve ustaca olmalı,sergileniş açısından mağdurun inceleme olanağını ortadan kaldıracak nitelikte bir takım hareketler olmalıdır. Kullanılan hileli davranışlarla mağdur yanılgıya düşürülmeli ve bu yanıltma sonucu yalanlara inanan mağdur tarafından sanık veya bir başkasına haksız çıkar sağlanmalıdır. Hilenin kandırıcı nitelikte olup olmadığı olaysal olarak değerlendirilmeli, olayın özelliği,fiille olan ilişkisi,mağdurun durumu,kullanılmışsa gizlenen veya değiştirilen belgenin nitelikleri ayrı ayrı nazara alınmalıdır.

Sanığın, "facebook" adlı internet sitesinde bir adet cep telefonu için satılık ilanı verdiği, müştekinin ilanda yayınlanan telefon numarasından sanıkla temasa geçip telefona müşteri olduğu ve sanıkla telefonun 640.00 TL'ye satılması konusunda anlaştıkları, katılanın kargoyu aldığında 640.00 TL'yi sanığın hesabına gönderdiği, kargoyu açtığında ise, paketten cep telefonu yerine bir el fenerinin çıktığı, müştekinin Cumhuriyet savcılığına müracaat ederek sanığın parayı almasını engellediği, böylece hileli hareketlerle haksız menfaat temin etmeye çalışmak suretiyle dolandırıcılığa teşebbüs suçunu işlediğinin iddia edildiği olayda,

Sanığa yüklenen eylemin, 5237 sayılı TCK'nın 158/1-f maddesinde öngörülen bilişim sistemlerinin araç olarak kullanmak suretiyle dolandırıcılık suçunu oluşturup oluşturmadığına ilişkin delilleri taktir ve değerlendirmenin üst dereceli Ağır Ceza Mahkemesine ait olduğu gözetilerek görevsizlik kararı verilmesi gerekirken yargılamaya devamla yazılı şekilde hüküm kurulması,

Bozmayı gerektirmiş, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün bu nedenle, 5320 sayılı Kanun'un 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK'nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, aynı Kanun'un 326/son maddesi uyarınca sonuç ceza miktarı yönünden sanığın kazanılmış haklarının saklı tutulmasına, 04/05/2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.