Yargıtay 19. hukuk dairesi e:2016/9962, k:2016/10752

T.C.
Yargıtay
19. Hukuk Dairesi


Esas No:2016/9962
Karar No:2016/10752
K. Tarihi:

MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi


Uyuşmazlığın kira ilişkisinden kaynaklanmasına göre kararın temyiz incelemesi Dairemizin görevi dışında olup, Yüksek 6. Hukuk Dairesinin görevi dahilindedir.
11.04.2015 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6644 sayılı kanunla değişik 2797 sayılı kanunun 60.maddesi uyarınca görevli dairenin belirlenmesi için dosyanın Hukuk İşbölümü İnceleme Kurulu'na gönderilmesi gerekmektedir.
SONUÇ:Yukarıda açıklanan nedenlerle dosyanın Yüksek 1.Başkanlığa sunulmasına 16/06/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.