Yargıtay 19. hukuk dairesi e:2016/17592, k:2016/13857


Esas No:2016/17592/
Karar No:2016/13857
K. Tarihi:


MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi- K A R A R -

Taraflar arasındaki uyuşmazlığın satış sözleşmesinden kaynaklanmasına ve tarafların sıfatına göre dosyanın temyiz incelemesini yapmak görevi Yargıtay Yüksek 13. Hukuk Dairesi'ne aittir. Ancak anılan Dairece görevsizlik kararı verildiğinden, 23.07.2016 tarih ve 6723 sayılı Kanun'un 21. maddesinin 2. fıkrası uyarınca, dairelerce görevsizlik kararı verildiğinde, ikinci dairece başka bir daireye gönderme kararı verilmeden dosyanın temyiz incelemesini yapmakla görevli Dairenin belirlenmesi için Yargıtay Hukuk İş Bölümü İnceleme Kurulu'na gönderilmesi gerekmiştir.
SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz incelemesi ile görevli Dairenin belirlenmesi için dosyanın Yargıtay Hukuk İş Bölümü İnceleme Kurulu'na GÖNDERİLMESİNE, 24.10.2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.