İSTANBUL BAM 16. HUKUK DAİRESİ E:2019/418, K:2019/413


Esas No:2019/418
Karar No:2019/413
K. Tarihi:İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ: BAKIRKÖY 4. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
TARİHİ : 22/05/2018<br>NUMARASI : 2016/496 E., 2018/577 K.
DAVANIN KONUSU: İtirazın İptali (Haksız Eylemden Kaynaklanan Zarar Nedeniyle)
KARAR TARİHİ: 27/02/2019<br>Her ne kadar BAKIRKÖY 4. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ tarafından verilen 22/05/2018 tarih ve 2016/496 esas 2018/577 karar sayılı karara karşı yapılan istinaf başvurusu üzerine dosya dairemize gönderilmiş ise de;
Uyuşmazlık konusu, taraflar arasındaki ticari ilişki, cari hesap ilişkisi ve faturaya dayalı mal alım satımından kaynaklanan itirazın iptali istemine ilişkin olup, istinaf inceleme görevi dairemize ait olmayıp, HSK'nun 13/02/2018 gün ve 208 sayılı iş bölümünün 12. - 13. - 14. Hukuk Dairelerinin görevini düzenleyen 6. Maddesi uyarınca ticari alım satım sözleşmelerinden kaynaklanan davalara bakma görevi İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 12. - 13. - 14. Hukuk Dairelerine ait iş bölümü kapsamında kaldığından dairemizin görevsizliğine ilişkin aşağıdaki kararın verilmesi gerekmiştir.
KARAR:
İş bölümü yönünden dairemizin GÖREVSİZLİĞİNE,
Dosyanın İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 12. HUKUK DAİRESİ'NE GÖNDERİLMESİNE,
Dair dosya üzerinden yapılan inceleme sonucunda oybirliği ile ve kesin olarak karar verildi.27/02/2019<br>