İSTANBUL BAM 8. HUKUK DAİRESİ E:2019/403, K:2019/350


Esas No:2019/403
Karar No:2019/350
K. Tarihi:İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ: İstanbul A**** *** Asliye Ticaret Mahkemesi
TARİHİ : 31/12/2018<br>NUMARASI : 2018/9832 D.İş, 2018/9502 K.
DAVANIN KONUSU : Hakem Kararının Tebliğe Çıkarılması / Saklanması
İSTİNAF KARAR TARİHİ: 21/02/2019<br>Sigorta Tahkim Komisyonu İtiraz Hakem Heyeti kararına karşı, istinaf yasa yoluna başvurulması üzerine yapılan ön inceleme sonucunda;
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
Başvuran vekili Sigorta Tahkim Komisyonuna verdiği dilekçede özetle; davalı ... şirketi nezdinde kasko sigortalı bulunan ve vekil edenine ait olan ... plaka sayılı aracın 02/01/2018 tarihinde dava dışı ... plaka sayılı araca arkadan çarpması sonucunda meydana gelen trafik kazasında hasarlandığını, hasar bedelinin ödenmesi için davalı ... şirketine yapılan başvurunun ise sürücü değişikliği gerekçesiyle reddedildiğini ileri sürerek, fazlaya ilişen haklar saklı kalmak kaydıyla 1.000,00-TL hasar bedelinin davalıdan tahsiline karar verilmesini istemiş, 07/09/2018 günlü ıslah dilekçesi ile de istek miktarını 40.000,00-TL'ye çıkarttıklarını açıklamıştır.Davalı ... şirketi vekili cevabında özetle, davanın reddine karar verilmesini savunmuştur.Sigorta Tahkim Komisyonu Uyuşmazlık Hakem Heyetince; davanın kabulüne karar verilmiş, davalı ... şirketi vekilinin Sigorta Tahkim Komisyonu İtiraz Hakem Heyetine yaptığı itiraz üzerine, itiraz hakem heyetince itiraz reddedilmiş, itiraz hakem heyeti kararına karşı davalı ... şirketi vekili tarafından istinaf yasa yoluna başvurulmuştur.İstinaf nedenleri; yeterli inceleme ve araştırma yapılmadan verilen kararın usul ve yasaya aykırı olduğu ve araştırılmasını istedikleri konuların değerlendirilmediği hususlarına yöneliktir.Dava, trafik kazasından kaynaklanan hasar bedelinin aracın kasko sigortacısından tahsili isteğine ilişkindir.6456 sayılı Kanunun 45.maddesi ile değişik 5684 sayılı kanunun 30/12.maddesi gereğince; Beşbin Türk Lirası altındaki uyuşmazlıklar hakkında verilen hakem kararları kesindir.Beşbin türk lirası ve daha üzerindeki uyuşmazlıklar hakkında verilen hakem kararlarına karşı komisyonca ilgiliye bildirimden itibaren 10 gün içerisinde bir defaya mahsus olmak üzere komisyon nezdinde itiraz edilebilir. İtiraz üzerine Sigorta Tahkim İtiraz Hakem Heyetinin 40.000,00 Türk Lirasını geçmeyen uyuşmazlıklar hakkında verdiği kararlar ise kesindir.40.000,00-TL'nin üzerindeki kararlar için temyize gidilebilir. Ancak, tahkim süresinden sonra karar verilmiş olması, talep edilmemiş bir şey hakkında karar verilmiş olması, hakemlerin yetkileri dahilinde olmayan konularda karar vermesi ve hakemlerin tarafların iddiaları hakkında karar vermemesi durumlarında her halükârda temyiz yolu açıktır, hükmünü içermektedir.Talebe konu toplam tazminat miktarı 40.000,00-TL olduğuna, uyuşmazlık hakem heyetince, davanın kabulüne karar verildiğine, davalı ... şirketinin yaptığı itiraz üzerine, İtiraz Hakem Heyetince; itiraz reddedildiğine ve itiraz hakem heyeti kararına karşı davalı vekili tarafından istinaf yasa yoluna başvurulduğuna göre, karar kesin niteliktedir.Davalı ... şirketi vekili, arkadan çarpıldığı iddia edilen ... plaka sayılı aracın arka kısmında hasar bulunmadığının dosyaya sunulan fotoğraflarla anlaşıldığını, bu durumda ... plaka sayılı araçla ilgili olarak yapılan başvuruya konu hasar dosyasının getirtilerek durumunun değerlendirilmesi gerektiği halde, bu yöndeki iddilarının dikkate alınmadığına yönelik istinaf itirazına gelince, dosya kapsamından davalı ... şirketi vekilinin itiraz hakem heyetine yaptığı itirazda da aynı hususu ileri sürdüğü, itiraz hakem heyetince bu iddianın değerlendirildiği ve gerekçeli biçimde talebin reddedildiği anlaşılmaktadır. Bu durumda, davalı taraf iddiası hakkında Sigorta Tahkim Komisyonu İtiraz Hakem Heyetince doğru veya yanlış bir karar verildiğine ve iddia değerlendirildiğine göre, 5684 sayılı yasanın 30/12 son cümlesinde yazılı halde somut olayda mevcut değildir.Kesin olan kararların temyiz istemleri hakkında mahkemece (hakem heyetince) bir karar verilebileceği gibi 01/06/1990 gün 3/4 sayılı içtihadı birleştirme kararı uyarınca Yargıtay (istinaf dairesince) de istinaf işleminin reddine karar verilebileceği anlaşıldığından, davalı vekilinin istinaf başvurusunun reddine karar vermek gerektiği sonucuna varılarak aşağıdaki biçimde hüküm tesis edilmiştir.
HÜKÜM:
Gerekçe uyarınca;
1-Sigorta Tahkim Komisyonu İtiraz Hakem Heyeti'nin 02/12/2018 gün ve 2018/İ.10233 - 2018/İHK-10543 sayılı kararına karşı davalı ...Ş vekili tarafından verilen istinaf dilekçesinin ve isteminin 5684 sayılı yasanın 30/12 ve HMK.346/1 ve 352.maddeleri gereğince kararın kesin olması nedeniyle REDDİNE,
2-İstinaf yasa yoluna başvuran davalı tarafından peşin olarak yatırıldığı anlaşılan 35,90-TL maktu karar ve ilam harcının isteği halinde kendisine İADESİNE,
3-İncelemenin dosya üzerinden yapılması nedeniyle avukatlık ücreti takdirine YER OLMADIĞINA,
4-İstinaf yasa yoluna başvuran davalı tarafından yapılan giderlerin üzerinde bırakılmasına,
HMK. m.352 hükmü uyarınca dosya üzerinde yapılan ön inceleme sonucunda ve HMK. m. 362/1-a gereğince miktar itibariyle KESİN olmak üzere oy birliğiyle karar verildi.