İSTANBUL BAM 16. HUKUK DAİRESİ E:2019/376, K:2019/403


Esas No:2019/376
Karar No:2019/403
K. Tarihi:İNCELENEN KARARI
MAHKEMESİ: İSTANBUL 5. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
TARİHİ : 20/09/2018<br>NUMARASI : 2018/878 E., 2018/912 K.
DAVANIN KONUSU: Menfi Tespit (Ticari İlişkiden Kaynaklanan)
KARAR TARİHİ: 26/02/2019<br>6100 sayılı HMK'nın 352.maddesi uyarınca dosya incelendi.
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
Uyuşmazlığın ... İnşaat San. Tic. A.Ş.'nin borçlarının ödenerek hakkındaki iflas kararının kaldırılması ve mülkiyeti bu şirkete ait ... otelinin işletmeye geçmesini sağlamak üzere davacı ...'in yapacağı maddi katkıların ödenmesi koşulları ve karşılığında davacı ...'in sahip olacağı hakların belirlenmesine ilişkin sözleşmeden kaynaklanmasına, taraflar arasındaki ilk sözleşme olan 12/06/2002 tarihli sözleşmenin pay devri taahhüdüne ilişkin olmasına, uyuşmazlığın bu haliyle Şirketler Hukukunu ilgilendirmesine, nitekim taraflar arasındaki aynı sözleşmelerle ilgili bir davada verilen kararın temyiz incelemesini Yargıtay 11. Hukuk Dairesince yapılmış olmasına göre istinaf inceleme görevi Dairemize ait olmayıp, Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun 13/02/2018 gün ve 208 sayılı iş bölümü kararı gereğince İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 12,13 ve 14.Hukuk Dairelerine ait olduğundan görevsizliğe ilişkin aşağıdaki karar verilmiştir.
KARAR:Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;
İş bölümü yönünden dairemizin GÖREVSİZLİĞİNE,
Dosyanın istinaf incelemesi bakımından görevli İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 12.HUKUK DAİRESİ'NE GÖNDERİLMESİNE,
6100 sayılı HMK'nın 352/1 maddesi gereğince, dosya üzerinden yapılan ön inceleme sonucu oy birliği ile karar verildi. 26/02/2019<br>