İSTANBUL BAM 16. HUKUK DAİRESİ E:2019/316, K:2019/369


Esas No:2019/316
Karar No:2019/369
K. Tarihi:İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ: İSTANBUL 8. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
TARİHİ : 23/11/2018<br>NUMARASI : 2018/1114 E., 2018/1125 K.
DAVANIN KONUSU: Kıymetli Evrak İptali (Çek İptali (Hasımlı))
KARAR TARİHİ: 22/02/2019<br>6100 sayılı HMK'nın 352.maddesi uyarınca dosya incelendi.
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
Uyuşmazlığın taraflar arasındaki kira sözleşmesi nedeniyle Ekim, Kasım ve Aralık ayları kira bedeli karşılığı olarak verilen çeklerin T.C Cumhurbaşkanlığı'nca çıkarılan 12/09/2018 tarihli ve 85 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkındaki 32 Sayılı kararın 4/g maddesi gereğince kira paralarının dövize endeksli olarak kararlaştırılamayacağına ilişkin hükme aykırı olması nedeniyle kira bedelinin hesaplanan TL karşılığının tevdi edileceği mahallin belirlenmesi ve anılan mevzuat gereğince yasaya aykırı düzenlendiği iddia edilen çeklerin iptali isteminden kaynaklanmasına ve mahkemenin de taraflar arasındaki ilişkiyi kira ilişkisi olarak değerlendirip Sulh Hukuk Mahkemesinin görevli olduğundan bahisle davanın usulden reddine dair karar vermiş bulunmasına göre istinaf inceleme görevi Dairemize ait olmayıp, Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun 13/02/2018 gün ve 208 sayılı iş bölümü kararı gereğince İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 35 ve 36.Hukuk Dairelerine ait olduğundan görevsizliğe ilişkin aşağıdaki karar verilmiştir.
KARAR:Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;
İş bölümü yönünden dairemizin GÖREVSİZLİĞİNE,
Dosyanın istinaf incelemesi bakımından görevli İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 35.HUKUK DAİRESİ'NE GÖNDERİLMESİNE,
6100 sayılı HMK'nın 352/1 maddesi gereğince, dosya üzerinden yapılan ön inceleme sonucu oy birliği ile karar verildi. 22/02/2019<br>