İSTANBUL BAM 16. HUKUK DAİRESİ E:2019/309, K:2019/382


Esas No:2019/309
Karar No:2019/382
K. Tarihi:İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ : İSTANBUL ANADOLU 7.ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
TARİHİ : 16/11/2018<br>NUMARASI : 2018/1200 Esas
DAVANIN KONUSU: Menfi Tespit (Kıymetli Evrak İptali )
KARAR TARİHİ: 25/02/2019<br>İSTANBUL ANADOLU 7. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ tarafından verilen 16/11/2018 tarihli kararına karşı davalı ... vekilinin istinaf başvurusu üzerine dosya dairemize intikal etmekle, incelendi.
G E R E Ğ İ D Ü Ş Ü N Ü L D Ü :
Davacılar vekilinin 15.11.2018 tarihli dilekçesinde özetle; müvekkili ...'in inşaat malzemeleri satışı yapan müvekkili ...'nın ise, emlak gayrimenkul işi ile uğraşan arkadaşlar olduğunu, müvekkili ...'ya silah zoruyla darp ve tehditle borçlusu ..., kefili ... olan lehtarı ve vade tarihi bilinmeyen 350.000 TL bedelli bono imzalattırıldığını, diğer kısımlarının boş olduğunu, İstanbul A**** *** style="font-weight:800">CBS 2018/184743 soruşturma numaralı savcılık dosyası ile soruşturma yürütüldüğünü, davadan sonra İstanbul A**** *** Müd. ...E.sayılı icra dosyasıyla takip başlatıldığını beyan ettiği, dava dilekçesinde ise; davanın hasımsız olarak açıldığı, senedin alacaklısının bilinmediği beyan edilerek bononun iptalinin talep edildiği görülmüştür.İstanbul A**** *** Ticaret Mahkemesinin 2018/1200 E.sayılı dosyasında 16.11.2018 tarihli tensip kararı ile, davacı tarafın, icra takibinin durdurulması için ihtiyati tedbir talep etmiş ise de; davanın İİK 72 maddeye göre açılan menfi tespit davası olduğu; bu tür davada sadece imza inkarı halinde ihtiyati tedbire ilişkin HMK hükümlerinin uygulanacağı İİK 72 'nin ihtiyati tedbir yönünden uygulanmayacağı; diğer hallerde İİK 72 maddenin ihtiyati tedbir için uygulanacağı; gasp iddiasında da bu nedenle İİK 72 maddesi uygulanacağı ve buna göre icra takibinden sonra ancak icra veznesine girecek paranın ödennmemesi için tedbir verilebileceği gerekçesiyle; ihtiyati tedbir talebinin ''icra veznesine girecek paranın davalılara ödenmemesi '' için kabulüne, davacı taraf alacağın %15 'i olan 52.500,00 TL teminat verdiğinde yada teminat mektubu sunduğunda A**** *** İcra dairesine müzekkere yazılarak ... sayılı dosyalarında yapılan tahsilatlar sonunda icra veznesine girecek paranın alacaklılara ödenmesini ihtiyati tedbir yoluyla durdurulduğunun bildirilmesine karar verilmiştir. Davalı ... vekilinin 07.12.2018 tarihli istinaf dilekçesinde; müvekkilinin kambiyo senedini iyiniyetle devralan 3.kişi olduğunu, ... tarafından müvekkiline borcuna karşılık olarak ciro ve teslim ile devredildiğini, davacılar ve diğer davalılar arasındaki ilişkiyi müvekkilinin bilmesinin mümkün olmadığını, kambiyo senetlerinin illetten mücerret olduğunu beyanla, tedbir kararının kaldırılmasını talep etmiştir. Davacılar vekili istinafa cevap dilekçesinde; tedbir kararının usul ve yasaya uygun olduğunu, bononun cebir, silahla tehdit edilmek suretiyle imzalatıldığını, savcılık soruşturmasının derdest olduğunu, bedelsiz olduğunu bildikleri halde icra takibine konu ettiklerinden dolayı soruşturma açıldığını beyanla ve dava dilekçesindeki iddialarını tekrarla istinaf talebinin reddini istemiştir. Dosya içerisinde bulunan İstanbul A**** *** Müdürlüğünün ... E.sayılı icra dosyası ödeme emri ve ekinde bulunan senet fotokopisinden 05.10.2018 vade, 29.09.2018 keşide tarihli 350.000 TL bedelli bono'da ...'in borçlu ...'nın kefil olduğu, alacaklısının ... olup, ...'e ciro edildiği, bedelin nakden alındığının kayıtlı olduğu, 18/10/2018 tarihinde kambiyo senetlerine müstenit takip başlatıldığı görülmüştür.
GEREKÇE:
Dairemiz önüne getirilen uyuşmazlık; İstanbul A**** *** Ticaret Mahkemesi'nin 16/11/2018 tarihli ihtiyati tedbir kararıdır.
Tedbir kararına karşı davalı ... vekilinin 07/12/2018 tarihli Bölge Adliye Mahkemesine hitaben yazdığı istinaf dilekçesinde itirazlarını bildirdiği görülmüştür. 6100 sayılı HMK 394/2 maddesinde ihtiyati tedbirin uygulanması sırasında karşı taraf hazır bulunuyorsa, tedbirin uygulanmasından itibaren; hazır bulunmuyorsa, tedbirin uygulanmasına ilişkin tutanağın tebliğinden itibaren 1 hafta içinde, ihtiyati tedbirin şartlarına, mahkemenin yetkisine ve teminata ilişkin olarak, kararı veren mahkemeye itiraz edebilir. hükmü düzenlenmekle, tedbir kararına itirazın ilk derece mahkemesi tarafından değerlendirilmesi gerektiği, HMK 341/1 maddesi gereğince ihtiyati tedbir talebinin kabulü halinde itiraz üzerine verilecek kararlara karşı istinaf yolunun açık olduğu, tedbirin kabulü kararlarının itiraza tabi olduğu anlaşılmakla, istinaf talebinin usulden reddine, itirazın değerlendirilmesi için dosyanın mahkemesine geri çevrilmesine karar verilmiştir.
H Ü K Ü M : Yukarıda açıklanan gerekçe ile:
6100 sayılı HMK.'nın 341/1 ve 352. maddeleri gereğince davalı ... vekilinin istinaf isteminin USULDEN REDDİNE,
Dosyanın itiraz hakkında karar verilmek üzere ilk derece mahkemesine GERİ ÇEVRİLMESİNE,
Davalı tarafça yatırılan 31,40 TL harcın istinaf incelemesi yapılmadığından davalıya iadesine
İstinaf incelemesi duruşmasız yapıldığından avukatlık ücreti takdirine yer olmadığına,
İstinaf yargılama giderlerinin davalı üzerinde bırakılmasına,
Artan gider avanslarının karar kesinleştiğinde ve talep halinde taraflara iadesine,
Dair, dosya üzerinde yapılan inceleme sonucu 25/02/2019 tarihinde oy birliği ile kesin olarak karar verildi.