İSTANBUL BAM 16. HUKUK DAİRESİ E:2019/246, K:2019/366


Esas No:2019/246
Karar No:2019/366
K. Tarihi:İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ: İSTANBUL 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
TARİHİ : 06/02/2018<br>NUMARASI : 2015/989 2018/100
DAVANIN KONUSU: Menfi Tespit (Kıymetli Evraktan Kaynaklanan)
KARAR TARİHİ: 22/02/2019<br>HMK 352.maddesi uyarınca dosya incelendi.
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
Burdur 2.Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 17/06/2014 tarih, 2013/565 esas, 2014/393 karar sayılı ilamının Yargıtay 19. Hukuk Dairesi'nin 20/05/2015 tarih, 2014/18540 esas, 2015/7464 karar sayılı ilamı ile onandığı görülmüştür.HMK'nun geçici 3/2 maddesi uyarınca bölge adliye mahkemelerinin göreve başlama tarihinden önce verilen kararlar hakkında kesinleşinceye kadar 1086 Sayılı Kanunun 26/09/2004 tarihli ve 5236 sayılı kanunla yapılan değişiklikten önceki 427 ila 454.madde hükümlerinin uygulanmasına devam olunur. Bu kararlara ilişkin dosyalar bölge adliye mahkemesine gönderilemez. Bu itibarla dava dosyasında daha önceden yani bölge adliye mahkemeleri göreve başlamadan önce karar verilmiş ve verilen bu yetkisizlik kararının Yargıtay 19.Hukuk Dairesi'nce onanmış olduğu, her ne kadar Yargıtay 19.Hukuk Dairesi'nin 2018/3492 Esas, 2018/5662 Karar sayılı ilamında dosyanın temyiz edilmeden kesinleştiğine dair bir açıklama var ise de, az önce de belirtildiği üzere Burdur 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nce verilen 17/06/2014 tarihli yetkisizlik nedeniyle red kararının temyiz incelemesinin Yargıtay 19.Hukuk Dairesi'nce yapılmış olması gözetildiğinde, İstanbul 3.Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2015/989 esas, 2018/100 karar sayılı ilamının temyiz kanun yoluna tabi olup istinaf kanun yolunun kapalı olduğu anlaşılmakla, dosyanın Yargıtay ilgili dairesine gönderilmek üzere İstanbul 3.Asliye Ticaret Mahkemesi'ne geri çevrilmesine karar verilerek aşağıdaki hüküm tesis edilmiştir.
HÜKÜM:Yukarıda açıklanan nedenlerle;
Uyuşmazlığın niteliği itibari ile kanun yolu incelemesi Yargıtay nezdinde temyiz incelemesi olduğundan, dosyanın Yargıtay ilgili dairesine gönderilmek üzere İSTANBUL 3.ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ'NE GERİ ÇEVRİLMESİNE,
Dair, dosya üzerinden yapılan ön inceleme sonucu oy birliği ile kesin olarak karar verildi.22/02/2019<br>