İSTANBUL BAM 16. HUKUK DAİRESİ E:2019/236, K:2019/365


Esas No:2019/236
Karar No:2019/365
K. Tarihi:İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ: İSTANBUL ANADOLU 5. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
TARİHİ : 10/07/2018<br>NUMARASI : 2015/157 E. - 2018/718 K.
DAVANIN KONUSU: İtirazın İptali (Ticari Satımdan Kaynaklanan)
KARAR TARİHİ: 20/02/2019<br>İstinaf incelemesi için dairemize gönderilen dosyanın ilk incelemesi tamamlanmış olmakla, HMK 353. ve 356. maddeleri gereğince dosya içeriğine göre duruşma yapılmasına gerek görülmeden dosya üzerinde yapılan inceleme sonucu;
G E R E Ğ İ D Ü Ş Ü N Ü L D Ü :
Davacı vekili dava dilekçesinde; taraflar arasında iş ortaklığı sözleşmesi akdedildiğini, sözleşme içeriğine göre katılımcı ortak olarak müvekkil tarafından 100.000,00 TL ödenmesine karar verildiğini, müvekkilinin üzerine düşen edimini yerine getirdiğini, bedelin davalının bizzat hesabına gönderildiğini, sözleşmenin D bendi 4. bölümünde katılımcı ortak tarafından projeye verilen 100.000,00 TL katılım sermayesine ilave olarak projenin net gelirinden % 20 pay nakit olarak ödeneceğinin hüküm altına alındığını ve talep haklarının saklı tutulduğunu, sözleşmenin D bendi 4A bölümünde ilk katılım tutan olan 100.000,00 TL'nin sözleşme bitim tarihi olan 24/09/2014 tarihinden sonra 4 ay içinde katılımcı ortağa nakit olarak ödenmesinin kararlaştınldığım, yatırılan katılım tutannın iade edilmediğini, davalı aleyhinde İstanbul A**** *** İcra Müdürlüğünün ... sayılı dosyası ile takip başlatıldığını, davalının icra takibine itiraz ettiğini ve takibin durduğunu ileri sürerek davalının İstanbul A**** *** İcra Müdürlüğünün ... sayılı dosyasına yönelik haksız itirazının iptaline, takibin devamına, davalının %20 den aşağı olmamak üzere icra inkar tazminatına mahkum edilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.Davalı vekili cevap dilekçesinde; davacı ile arasında herhangi bir ticari anlaşma bulunmadığını, sözleşmenin ...'e verilen muvafakatnamenin kapsamına uymadığı ve geçerlilik şartı yerine getirilmediği için hukuken yok durumda olduğunu, ...'ün yapımcı sıfatıyla bulunduğunu, muvafakatnameye rağmen bilgi verilmediği gibi adına borçlanma yapıldığını, yasa gereği borçlanma yapılabilmesi için ayrıca borçlanma yapma yetkisi verilmesi gerektiğini, muvafakatnamede borçlanma yetkisi verildiğine dair bir ibare olmadığım, ...'ün banka hesaplarında sıkıntılar olduğunu bildirerek kendisinden İş Bankası Metropol şubesinde tüketici kredisi almadan dolayı açılan ve sadece kredi taksitini ödemekte kullanılan hesabın IBAN numarasını istediğini, davalının bankamatik kartı ile birlikte IBAN numarasını verdiğini, bu hesaba gelen ve sponsorluk için geldiği ifade edilen parayı tamamen ...'ün kullandığını ileri sürerek davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.İstanbul A**** *** Ticaret Mahkemesinin 10.07.2018 tarihli 2017/158 E., 2018/718 K.sayılı kararıyla; davanın kabulüne, İstanbul A**** *** İcra Müdürlüğünün ... sayılı takip dosyasında; davalının 100.000,00 TL asıl alacağa yönelik itirazının iptali ile takibin bu miktar üzerinden devamına, asıl alacak 100.000,00 TL ye takip tarihinden itibaren yıllık 10.50 ve değişen oranlarda avans faizi uygulanmasına, alacağın likit olduğu gözönüne alındığında kabul edilen asıl alacak üzerinden hesaplanan %20 İcra inkar tazminatı tutarı 20.000,00 TL nin davalıdan tahsili ile davacıya ödenmesine karar verilmiştir. Davalı vekilinin, istinaf dilekçesinde; mahkemenin yetkisiz olduğunu, Mersin Mahkemelerinin yetkili olduğunu, bilirkişi raporunun hükme esas alınmaya elverişli olmadığını, müvekkili tarafından ...'e verilen muvafakatnamenin şarta bağlı olmasına ve şartın gerçekleşmemesine rağmen muvafakatın geçerli olduğunun kabul edildiğini, BK hükümlerine göre bu muvafakat hükümlerine göre borçlandırıcı işlem yapılamayacağını, borçlandırıcı işlem için yetki verilmediğini, sözleşmede açık bölüm bulunduğunu beyanla mahkeme kararının kaldırılmasını talep etmiştir.
GEREKÇE:
İtirazın iptaline konu davada, davacı alacaklının davalı borçlunun Mersin ...Noterliğinin 20.09.2013 tarihli muvafakatnamesi ile davalı ...'e verilen yetki ile davacı arasında 24.09.2013 tarihli iş ortaklık sözleşmesi yapıldığını, bu sözleşmeye göre de müvekkilinin davalıya 100.000 TL katılım sermayesi ödediğini beyan ettiği anlaşılmıştır. Dosyaya örneği sunulan muvaffakatname - tahütname başlıklı belge de ... isimli ... Film seneryosunun hertürlü haklı saklı kalmak koşuluyla şahsı adına yapım ve ticari gelirleri ile ilgili sponsor ve diğer tüm resmi ve özel kurum, kuruluş, şirket ve şahıslarla hertürlü anlaşma yapma yetkisinin yapacağı anlaşmaların bilgisini kendisine ...com adresine vermek suretiyle film yapımcısı... TC kimlik nolu ... tarafından yapılmasına, muvaffakatinin olduğunu beyan ettiği görülmüştür. Dosyaya örnek sunulan 24.09.2013 tarihli iş ortaklık sözleşmesinde; ... adlı uzun metrajlı ticari amaçlı sinema filminin çekilmesi projesi için iş ortaklığı sözleşmesi yapıldığı ve tarafların edimlerinin düzenlendiği görülmüştür. Muvafakatnamenin ve iş ortaklığı sözleşmesi konusunun seneryosu davacıya ait olduğu bildirilen ... adlı sinema filmi olduğu, davacının muvafakatname ile dava dışı ...'e hangi haklarını devrettiği, davalı adına yapılan iş ortaklığı sözleşmesinden kaynaklanan sorumluluğunun bulunup bulunmadığı ve varsa sorumluluğunun tespitinin 5846 sayılı FSEK hükümlerine göre tespiti gerektiği, 5846 Sayılı FSEK 76. Madde gereğince bu kanunun düzenlediği hukuki ilişkilerden kaynaklanan davaların ihtisas mahkemesi olan Fikri Sınai Haklar Hukuk Mahkemelerinde görülmesi gerektiği, mahkemenin görevli olup olmadığının, kamu düzeni ile ilgili olduğu, re'sen dikkate alınacağı kanaatiyle HMK'nın 353/1-a-3 maddesi gereğince davanın görevli olmayan ticaret mahkemesinde görüldüğü anlaşılmakla, davalı vekilinin istinaf isteminin kabulüne, mahkeme kararının kaldırılarak, dosyanın görevli İstanbul A**** *** style="font-weight:800">FSHHM gönderilmesi için, mahkemesine iadesine karar verilmiştir.
H Ü K Ü M : Yukarıda açıklanan nedenlerle:
1-Davalı vekilinin istinaf isteminin kabulü ile, İstanbul A**** *** Ticaret Mahkemesinin 10.07.2018 gün ve 2015/157 Esas, 2018/718 Karar sayılı kararının 6100 sayılı HMK'nın 353/1-a-3 maddesi gereğince KALDIRILMASINA,
2-Dosyanın, görevli İstanbul A**** *** Sınai Haklar Hukuk Mahkemesine gönderilmesi için, dosyanın ilk derece mahkemesine GERİ ÇEVRİLMESİNE,
3-İstinaf talebi kabul edildiğinden, istinaf peşin harcının talebi halinde davalı tarafa iadesine,
4-İstinaf yargılaması sırasında davacı tarafından yapılan 98,10 TL istinaf yoluna başvurma harcı 31,50 TL posta gideri olmak üzere toplam 129,60 TL'nin davacıdan alınarak davalıya verilmesine,
5-İstinaf incelemesi duruşmasız yapıldığından avukatlık ücreti takdirine yer olmadığına,
6-Artan gider avanslarının karar kesinleştiğinde ve talep halinde taraflara iadesine,
Dair, dosya üzerinde yapılan inceleme sonucu 20/02/2019 tarihinde HMK'nın 353/1-a-3 maddesi uyarınca oybirliğiyle kesin olarak karar verildi.