İSTANBUL BAM 16. HUKUK DAİRESİ E:2017/5295, K:2019/342


Esas No:2017/5295
Karar No:2019/342
K. Tarihi:İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ: İSTANBUL 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
TARİHİ : 29/06/2017<br>NUMARASI : 2015/243 E., 2017/773 K.
DAVANIN KONUSU: İtirazın İptali (Bankacılık İşlemlerinden Kaynaklanan)
KARAR TARİHİ: 19/02/2019<br>İstinaf incelemesi için dairemize gönderilen dosyanın ilk incelemesi tamamlanmış olmakla, HMK 353. ve 356. maddeleri gereğince dosya içeriğine göre duruşma yapılmasına gerek görülmeden dosya üzerinde yapılan inceleme sonucu;
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
İDDİA: Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; dava dışı ...k AŞ arasında genel kredi sözeşlemelerinin düzenlendiğini, davalının bu sözleşmelerde müşterek borçlu ve müteselsil kefil kefil sıfatıyla imza koyduğunu, asıl kredi borçlusu lehine toplam 22.900,00 TL bedelli 9 adet teminat mektubu verildiğini, bu teminat mektuplarından muhatabı Niğde Valiliği olan 4 adet teminat mektubunun 18.03/2003 yılında tanzim edildiğini, muhatabı Niğde Valiliği İl Daimi Enc. Başkanlığı olan 500,00 TL bedelli teminat mektubu takipten sonra muhatap tarafından iade edildiğini, çıkışının yapıldığını, bu kapsamında çıkışı yapılan 500,00 TL bedelli teminat mektubundan kaynaklanan gayri nakdi depo alacaklarının sona ermiş olduğunu bu mektuptan ve daha önce tazmin olan mektuplardan kaynaklanan nakit alacaklarının ve iade edilmeyen teminat mektuplarından kaynaklanan nakit ve gayrinakit alcaklarının devam ettiğini, borçluların kredi işleyişi ile ilgili edimlerini yerine getirmemeleri, teminat mektup komisyon bedellerini zamanında ödememeleri üzerine kredi sözleşmelerinin borçları muaccel kıldığını, cari hesapların kesilmesi ve sözleşmenin feshi ile ilgili maddeleri gereğince bu meyanda özellikle genel kredi taahhütnamesinin hükümleri uyarınca hesabın kat edildiğini, teminat mektuplarını ait komisyon borçlarının tahsili talebiyle İstanbul ... İcra Dairesinin ... E sayılı dosyası ile yasal takip başlatıldığını, takipten sonra Niğde Valiliği İl Daimi Enc. Başkanlığı olan 500,00 TL bedelli teminat mektubunun iade edildiğini başka bir ödeme yapılmadığının belirterek davalı aleyhine icra müdürlüğünde başlatılan takibe vaki haksız ve kötüniyetli itirazın iptalini takibin devamını talep ve dava etmiştir.
SAVUNMA: Davalı cevap dilekçesinde özetle; öncelikle yetkili mahkemenin Isparta Asliye Hukuk Mahkemesi olduğunu ayrıca davada görevli mahkemenin Tüketici Mahkemeleri olduğunu belirterek dosyanın görevli mahkemeye gönderilmesini, esasa ilişkin ise davanın zaman aşımı nedeniyle reddi gerektiğini belirterek haksız ve kötüniyetli davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.İlk derece mahkemesi, uyuşmazlığın banka teminat mektuplarından kaynaklı komisyon (nakdi) alacağı ile mer'i teminat mektuplarının banka yönünden risk oluşturması sebebiyle doğan (gayri nakdi) alacaktan kaynaklandığını, davalının kefelatenin bu borçları kapsadığını, olayda sözleşme hükümlerinin uygulanması gerektiğini sözleşmenin asıl borçlu için bağlayıcı olmakla birlikte kefil içinde bağlayıcı olduğunu, bu cümleden olarak taraflar arasında düzenlenen genel nakdi ve gayri nakdi kredi sözleşmesi kapsamında kredi veren bankanın kredi kullandırım işlemi yapmaya yetkili şubenin bulunduğu yer mahkemesinin, sözleşmeden kaynaklı uyuşmazlıkların çözümü yönünden yetkili mahkeme olarak kararlaştırıldığını, işlemi yapan ve uyuşmazlık konusu banka teminat mektuplarını veren şubenin ...bank Isparta Şubesi olduğunu, yetkili mahkemenin de Isparta Asliye Hukuk (Ticaret) Mahkemesi olduğunu, davalının süresinde yapmış olduğu yetki itirazının yerinde olduğunu belirterek yetki itirazının kabulüne yetkisizlik nedeniyle davanın usulden reddine dosyanın yetkili Isparta Asliye Hukuk Mahkemesine gönderilmesine karar vermiştir. Davacı vekili istinaf dilekçesinde; verilen yetkisizlik kararının hukuka aykırı olduğunu, zira, takibe konu alacağın para alacağı olduğunu götürülecek borçlarda yetkili mahkemenin davacı alacaklının ikametgah mahkemesi olduğunu, kredi borcu götürülecek borçlardan olduğunu davacı ...bank A.Ş'nin Isparta'da şubesi bulunmadığını, yine dilekçede belirtilen adres dışında T**** *** her hangi bir adresi bulunmadığını, taraflar arasında aktedilen genel kredi sözleşmesinin 85. maddesine göre, sözleşmeden kaynaklanan her türlü ihtilafta şubenin bulunduğu yer mahkeme ve icra daresinin yetkili olacağının kararlaştırıldığını, bu nedenle İstanbul İcra Daireleri ve mahkemelerinin yetkili olduğunu belirterek istinaf talebinin kabulüne, kararın kaldırılmasına karar verilmesini talep etmiştir.
GEREKÇE:

Dava, banka teminat mektuplarından kaynaklı komisyon (nakdi) alacağı ile mer'i teminat mektuplarının banka yönünden risk oluşturması sebebiyle doğan (gayri nakdi) alacağın tahsili amacıyla başlatılan takibe yapılan itirazın iptali istemine ilişkin olup dariremiz önüne getirilen uyuşmazlık ise ilk derece mahkemesince verilen yetkisizlik kararının yerinde olup olmadığı noktasında toplanmaktadır.İlk derece mahkemesi taraflar arasında düzenlenen genel nakdi ve gayri nakdi kredi sözleşmesi kapsamında kredi veren bankanın kredi kullandırım işlemi yapmaya yetkili şubenin bulunduğu yer mahkemesinin, sözleşmeden kaynaklı uyuşmazlıkların çözümü yönünden yetkili mahkeme olarak kararlaştırıldığını, işlemi yapan ve uyuşmazlık konusu banka teminat mektuplarını veren şubenin ...bank Isparta Şubesi olduğunu, yetkili mahkemenin de Isparta Asliye Hukuk (Ticaret) Mahkemesi olduğunu, davalının süresinde yapmış olduğu yetki itirazının yerinde olduğunu belirterek yetki itirazının kabulüne yetkisizlik nedeniyle davanın usulden reddine dosyanın yetkili Isparta Asliye Hukuk Mahkemesine gönderilmesine karar vermiştir ... Bank ile dava dışı ..... arasında aktedilen ve davalının müşterek borçlu müteselsil kefil sıfatıyla imzaladığı 21.12.1998 tarihli yetkiyi düzenleyen genel kredi sözleşmesinin 85. maddesine göre, “müşteri sözleşmeden doğacak hertürlü uyuşmazlıklarda sözleşmeyi imzalayan banka şubesinin ikametgahı yer mahkeme ve icra dairesinin yetkisini kabul edeceği, ancak mahkeme ve icra dairesinin yetkili kılınmasının bankaca müşterinin ikametgahı veya bulunduğu yerin kredinin nakledildiği şube yeri mahkemesi yada icra dairesinin yetkisine engel olmayacağı “düzenlenmiştir. Eldeki davada dosyaya örneği sunulan 21.12.1998 tarihli genel kredi sözleşmesine göre kredi kullandırılan şubenin Adana olduğu anlaşılmaktadır. Somut olayda davalı sözleşmeye kefil olup ikametgahının İsparta olduğu anlaşılmaktadır. Her ne kadar ilk derece mahkemesi sözleşmenin imzalandığı şubenin İsparta Şubesi olduğu gerekçesi ile yetkisizlik kararı vermiş ise de genel kredi sözleşmesinin imzalandığı şubenin Adana olduğu ilk derece mahkemesi karar gerekçesinin hatalı olduğu anlaşılmakta ise de Davalının ikametgahının da İsparta'da olması göz önüne alındığında davalının HMK:6. maddesine göre genel yetki kuralı gereği davalının ikametgah mahkemeside davada yetkili olduğundan neticesi itibariyle yetkisizlik kararı verilmesi yerinde olduğundan hükmün gerekçesi düzeltilmek suretiyle istinaf başvurusunun esastan reddine karar vermek gerekmiştir.
KARAR:
6100 sayılı HMK.'nın 353/1-b-1 maddesi gereğince davacı vekilinin yerinde görülmeyen istinaf isteminin ESASTAN REDDİNE,
İstinafa gelen taraf harçtan muaf olduğundan, harç alınmasına yer olmadığına,
İstinaf yargılama giderlerinin istinafa gelen üzerinde bırakılmasına,
İstinaf incelemesi duruşmasız yapıldığından istinaf aşaması için ayrıca avukatlık ücreti takdirine yer olmadığına,
Dair, dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda oy birliği ile ve kesin olarak karar verildi. 19/02/2019<br>