İSTANBUL BAM 8. HUKUK DAİRESİ E:2017/1929, K:2019/378


Esas No:2017/1929
Karar No:2019/378
K. Tarihi:İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ: İSTANBUL ANADOLU 4. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
TARİHİ : 06/09/2017<br>NUMARASI : 2017/4203 E. - 2017/4203 K.
DAVANIN KONUSU: Hakem Kararının Tebliğe Çıkarılması / Saklanması
İSTİNAF KARAR TARİHİ: 21/02/2019<br>Sigorta Tahkim Komisyonu İtiraz Hakem Heyeti kararına karşı, istinaf yasa yoluna başvurulması üzerine yapılan ön inceleme sonucunda;
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:Başvuran vekili sigorta tahkim komisyonuna sunduğu dilekçesi ile; 09/10/2015 tarihinde meydana gelen trafik kazasında %8 oranında sürekli malul kaldığını, bu kapsamda daha önce 26.481,00-TL ödeme yapıldığı, yapılan bu ödemenin yetersiz olduğunu belirterek fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak üzere 5.000,00-TL (ıslah ile 19.982,21-TL) sürekli maluliyet tazminatının yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsilini talep ve dava etmiştir.
Davalı; davanın reddini talep etmiştir.Uyuşmazlık Hakem Heyeti alınan bilirkişi raporu doğrultusunda 19.892,21-TL sürekli maluliyet tazminatının 17/02/2017 tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya ödenmesine karar vermiştir.İtiraz Hakem Heyeti davalının itirazının reddine karar vermiştir.Davalı vekili tarafından istinaf yoluna başvurulmuştur.Davalı vekili istinaf dilekçesinde; bilirkişi raporunun hatalı olduğunu, 01/06/2015 tarihinde yürürlüğe giren Zorunlu Mali Mesuliyet Genel Şartlarına göre hesaplama yapılması gerektiğini belirterek istinaf yoluna başvurmuştur.İstinaf edenin sıfatı ve istinaf sebepleri ile sınırlı olarak yapılan incelemede; 09/10/2015 tarihinde meydana gelen trafik kazasında %8 oranında sürekli malul kaldığı, bu kapsamda daha önce 26.481,00-TL ödeme yapıldığı anlaşılmıştır.Yapılan değerlendirmede; dava trafik kazasından kaynaklı kalıcı beden gücü kaybı zararının tazminine ilişkindir.
6456 sayılı Kanunun 45.maddesi ile değişik 5684 sayılı kanunun 30/12.maddesi gereğince;Beşbin Türk Lirası altındaki uyuşmazlıklar hakkında verilen hakem kararları kesindir.Beşbin türk lirası ve daha üzerindeki uyuşmazlıklar hakkında verilen hakem kararlarına karşı komisyonca ilgiliye bildirimden itibaren 10 gün içerisinde bir defaya mahsus olmak üzere komisyon nezdinde itiraz edilebilir. İtiraz üzerine Sigorta Tahkim İtiraz Hakem Heyetinin 40.000,00 Türk Lirasını geçmeyen uyuşmazlıklar hakkında verdiği kararlar ise kesindir.40.000,00-TL'nin üzerindeki kararlar için temyize gidilebilir hükmünü içermektedir.Talebe konu tazminat miktarının 19.892,21-TL olduğu, Uyuşmazlık Hakemince kabul kararı verildiği,itiraz hakem heyetine yapılan itirazın reddine karar verildiği, kararın davalı vekili tarafından istinafa getirildiği, bu sebeple uyuşmazlık miktarının 19.892,21-TL olduğu anlaşıldığından ve 5684 sayılı kanunun 30/12-son şartları da bulunmadığından karar kesin niteliktedir. Açıklanan nedenlerle kesin karara karşı davalı vekilince yapılan istinaf talebinin usulden reddine karar vermek gerekmiştir.
HÜKÜM: Gerekçe uyarınca;
1-Sigorta Tahkim Komisyonu İtiraz Hakem Heyetince verilen 31/07/2017 gün ve 2017/i.2311-2017/İHK-2812 sayılı kararına karşı davalı vekili tarafından verilen istinaf dilekçesinin ve isteminin 5684 sayılı yasanın 30/12 ve HMK.346/1 ve 352.maddeleri gereğince kararın kesin olması nedeniyle REDDİNE,
2-Peşin olarak davalı tarafından yatırılan 340,00-TL nispi karar ve ilam harcının isteği halinde kendisine İADESİNE,
3-İncelemenin dosya üzerinden yapılması nedeniyle avukatlık ücreti takdirine YER OLMADIĞINA,
4-İstinaf yasa yoluna başvuran davalı tarafından yapılan giderlerin üzerinde bırakılmasına,
HMK. m.352 hükmü uyarınca dosya üzerinde yapılan ön inceleme sonucunda ve HMK. m. 362/1-a gereğince, KESİN olmak üzere oy birliğiyle karar verildi.21/02/2019<br>