İSTANBUL BAM 8. HUKUK DAİRESİ E:2017/1673, K:2019/384


Esas No:2017/1673
Karar No:2019/384
K. Tarihi:İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ: İstanbul A**** *** Asliye Ticaret Mahkemesi
TARİHİ : 16/05/2017<br>NUMARASI : 2014/1807 E.- 2017/503 K.
DAVANIN KONUSU : Ölüm ve Cismani Zarar Sebebiyle Açılan Tazminat.
İSTİNAF KARAR TARİHİ: 28/02/2019<br>Yukarıda yazılı ilk derece mahkemesi kararına karşı, istinaf yasa yoluna başvurulması üzerine yapılan inceleme sonucunda;
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; davalı sigorta şirketi nezdinde zorunlu trafik sigortalı bulunan ... plaka sayılı aracın kusurlu bir şekilde vekil edeninin sürüsüsü olduğu ...plaka sayılı motosiklete çarpması sonucunda 14/09/2014 tarihinde meydana gelen trafik kazasında davacının yaralandığını ileri sürerek, fazlaya ilişen haklar saklı kalmak kaydıyla 5.000,00-TL tazminatın temerrüt tarihinden işletilecek avans faizi ile birlikte, davalı sigorta şirketinden tahsiline karar verilmesini istemiş, 25/11/2016 günlü ıslah dilekçesi ile de istek miktarını 70.133,84-TL'ye çıkarttıklarını açıklamıştır.Davalı sigorta şirketi vekili cevabında özetle; davacının davasını usulüne uygun şekilde kanıtlaması gerektiğini, ayrıca davacının kaza anında kask kullanmadığının tespit edilmesi halinde de müterafik kusur indirimi yapılmasını istediklerini belirterek davaya karşı koymuştur.Mahkemece, iddia, savunma, toplanan deliller, bilirkişi raporları ile tüm dosya kapsamı gözetilerek; davanın konusunu oluşturan trafik kazasının oluşumunda sigortalı araç sürücüsünün %75, davacının ise %25 oranında kusurlu oldukları, davacının kaza sonucunda yaralanarak %11 oranında kalıcı iş göremezliğe uğradığı, geçici iş göremezlik süresinin 9 ay olduğu, buna göre geçici iş göremezlik dönem zararının 427,73-TL, kalıcı iş göremezlik zararının ise 69.706,11-TL bulunduğu, davalı sigorta şirketine dava açılmadan önce başvuruda bulunulmaması nedeniyle temerrüt halinin davanın açılmasıyla başlayacağı ve aracın hususi araç olduğu gözetildiğinde de avans faizi değil yasal faiz istenebileceği benimsenmek suretiyle davanın kısmen kabulü ile toplam 70.133,80-TL maddi tazminatın dava tarihinden işletilecek yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline, fazlaya ilişen isteğin ise reddine karar verilmiştir.Karara karşı, davalı sigorta şirketi vekili tarafından istinaf yasa yoluna başvurulmuştur.İstinaf nedeni; kaza anında kask takmayan davacının müterafik kusurlu sayılarak TBK'nın 52.madde uyarınca belirlenen tazminattan indirim yapılması istenildiği halde, bu konuda herhangi bir araştırma ve değerlendirme yapılmadan karar verilmiş olmasının usul ve yasaya aykırı bulunduğu hususuna yöneliktir.İstinaf edenin sıfatına, istinafın kapsam ve nedenleriyle sınırlı olmak kaydıyla yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda;Dava, trafik kazasından kaynaklanan beden gücü kaybı zararının giderilmesi isteğine ilişkindir.Davalı vekili tarafından verilen cevap dilekçesinde, müterafik kusur iddiasında bulunularak, davacının kaza anında kask takıp takmadığının belirlenmesi istenilmiştir.Zararın meydana gelmesinde veya artmasında mağdurun da kusurunun bulunması halinde diğer bir ifadeyle zarara uğrayan, zarar doğuran eyleme razı olmuş veya kendisinin sebep olduğu hal ve şartlar zarar meydana gelmesine etki yapmış veya zarar sorumlusunun durumunun ağırlaştırmış ise kaza tarihinde yürürlükte bulunan 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu 52. maddesi uyarınca hakim tazminat miktarını hafifletebilir.Ne var ki mahkemece; davalı tarafın müterafik kusurla ilgili talebi bakımından olumlu veya olumsuz herhangi bir değerlendirme yapılmadan yazılı biçim ve şekilde davanın kabulune karar verilmiştir. Bu durum, HMK.m.353/1-a/6 hükmü kapsamındaki hali oluşturacağından, davalı sigorta şirketi vekilinin istinaf itirazının kabulü ile ilk derece mahkemesi kararının kaldırılmasına ve davalı tarafın müterafik kusur talebinin değerlendirilerek yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın mahkemesine gönderilmesine karar verilmiştir.
HÜKÜM: Gerekçe uyarınca;
1-Davalı ... A.Ş vekili tarafından yapılan istinaf başvurularının yukarıda açıklanan nedenle KABULÜ ile, istinaf istemine konu olan ve başlıkta yazılı bulunan ilk derece mahkemesi kararının HMK.m.353/1-a/6 hükmü uyarınca KALDIRILMASINA,
2-Dosyanın, yukarıda gösterilen biçimde inceleme ve değerlendirme yapılmak üzere mahkemesine GÖNDERİLMESİNE,
3-İstinaf yasa yoluna başvuran davalı tarafından peşin olarak yatırıldığı anlaşılan 31.40'ar TL maktu, 1.166,31 TL nispi istinaf karar ve ilam harcı ile 85,70'şer TL istinaf başvuru harcının talep halinde davalıya İADESİNE,
4-Dosya üzerinde inceleme yapılması nedeniyle avukatlık ücreti takdirine YER OLMADIĞINA,
5-İstinaf yasa yoluna başvuran davalı tarafından istinaf aşamasında yapılan diğer giderlerin ilk derece mahkemesince verilecek nihai kararda dikkate alınmasına,
HMK. m.353/1-a/6 hükümleri uyarınca, dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda ve KESİN olmak üzere, oy birliğiyle karar verildi.28/02/2019.