İSTANBUL BAM 16. HUKUK DAİRESİ E:2017/1777, K:2019/337


Esas No:2017/1777
Karar No:2019/337
K. Tarihi:İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ: İSTANBUL ANADOLU 6. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
TARİHİ : 13/12/2016<br>NUMARASI : 2015/89 E. - 2016/918 K.
DAVANIN KONUSU: Alacak (Satım Sözleşmesinden Kaynaklanan)
KARAR TARİHİ: 15/02/2019<br>İstinaf incelemesi için dairemize gönderilen dosyanın ilk incelemesi tamamlanmış olmakla, HMK 353. ve 356. maddeleri gereğince dosya içeriğine göre duruşma yapılmasına gerek görülmeden dosya üzerinde yapılan inceleme sonucu;
G E R E Ğ İ D Ü Ş Ü N Ü L D Ü :
Davacı vekili tarafından verilen dava dilekçesinde; davacının, davalı şirketten 8 adet DN25 bağlantılı vorteks metre-buhar sayacı satın alıp bedelini ödediğini; davacının satın aldığı buhar sayaçlarının dava dışı 3.kişiye yapmış olduğu atık su geri kazanına taktığını; dava konusu ürünlerin montajından kısa bir süre sonra hata vermeye başladığını; durumun derhal davalı firmaya iletildiğini; davalı tarafından ilk olarak 2012 yılı mart ayında satın alınan buhar sayaçlarının bulunduğu firmada servis hizmeti verildiğini ve 5.000,00TL servis bedeli talep edildiğini; davacının bu servis bedelini sayaçların müşteride bulunması ve ticari itibarının zarar görmemesi için davalı firmaya ödediğini; sayaçların tekrar arıza verdiğini; davalının talebi doğrultusunda arızalı sayaçların 26/09/2012 tarihinde tamir amacıyla davalı firmaya sevk edildiğini; davalının, oluşan arızanın garanti kapsamında bulunmadığından bahisle tekrar 3.675 EURO bedel talep ettiğini; davacı talep edilen bu bedeli ödemeyerek davalıya Beşiktaş ... Noterliğinden 28/01/2013 tarih ve ... yevmiye numaralı ihtarnameyi çekerek sözleşmeyi feshettiğini ve sayaç bedeli olan 33.114,86 TL ve 5.000,00TL tamir bedelinin iadesini talep ettiğini; davalının satış bedelini ve tamir bedelini iade etmediği gibi Pamukova Noterliğinden 05/02/2013 tarihli cevabı ihtarnamesi ile davalı teknik servis formunda yazılı hususları beyan ederek yanlış kurulum ve faza basınçtan kaynaklı arızaların garanti kapsamında bulunmadığını iddia ettiğini; dava konusu buhar sayaçlarının halen davalı nezdinde bulunduğunu; davalı firmanın arızanın basınç miktarının max. kapasitesinin üstünde olmasından kaynaklandığı iddiasının arızalı buhar sayaçlarının satın alınması önerisinde bulunanın davalı olduğunu; ayrıca davalının teknik servis formlarında belirtilen bar/basınç değerlerinin gerçeği yansıtmaktan uzak olduğunu; aynı yere DN 25 çapında başka firmadan temin edilerek takılan sayaçların sorunsuz çalıştığını; davalının ayıbın montajdan kaynaklandığı iddiasının asılsız olduğu; davacının yeni dava dışı firmadan 8 yeni buhar sayacı satın aldığını; 33.114,86 TL üzerine ek 11.802,28 TL fiyat farkı ödediğini; bu nedenlerle davacının davalıya sizleşme ve tamir bedeli olarak 38.114,86 TL fiyat farkı olarak ödemek zorunda kaldığı 11.802,28 TL'nin (toplamı 49.917,14 TL) sözleşmenin feshedildiği 28/01/2013 tarihinden itibaren işleyecek olan ticari temerrüt faizi ile birlikte davalıdan tahsili ile davacıya verilmesini; talep ve dava etmiştir.Davalı vekilince verilen davaya cevap dilekçesinde; davacı şirketin 27/09/2011 tarihinde DN 40 çapında 8 adet vorteks akış ölçer'in sadece hat çapı belirtilerek e-posta ile taraflarından fiyat teklifi istendiğini; davacı şirketten proses ile ilgili detaylar hakkında talep sonrasında akış miktarı ve diğer proses bilgilerinin davacı tarafından iletilmesi üzerine 550 kg/h. olarak bildirilen akış miktarına göre toplam 12.160 EURO bedelli teklifin 28/09/2011 tarihli e-posta ile davacıya gönderildiğini; davalının teklifi üzerine davacı fiyat revizyonu talep ettiğini; davacı şirket DN 25 olarak hazırlanan teklifin uygun bulunduğuna ilişkin 25/11/2011 tarihinde sipariş açtığını; davalı şirketin davacının iddia ettiği gibi ürünlerin bulunacağı yerde bir keşif yapmadığını; davalının teklifinin sadece ürün fiyatını içermekte olduğunu; montaj, devreye alma veya diğer hiçbir servis hizmetini kapsamadığını; davacının iddia ettiği birçok hususun gerçeği yansıtmadığını; tamamen yanlış ve varsayımlar üzerine kurulu olduğunu; davalı şirketin davacıya sattığı cihazların ayıplı olmadığını; davaya cevap dilekçesinde ayrıntıları belirtilen hususlarla öncelikle davanın zamanaşımı nedeniyle reddine; davanın, bu noktadan reddedilmemesi durumunda mesnetsiz davanın reddine; karar verilmesini talep etmiştir.İstanbul A**** *** Asliye Ticaret Mahkemesinin 13/12/2016 tarihli, 2015/89 Esas 2016/918 Karar sayılı kararıyla; dava konusu buhar sayaçlarının 25 mm çapının küçük olmasından dolayı fazla basınca ve hıza maruz kalmadan 550 kg./saat buhar geçirmesinin mümkün olamayacağını; dava konusu buhar sayaçlarında çıkan arızaların, ayıptan olmadığı, fazla basınca ve buhar hızına maruz kalmasından kaynaklı olduğunu; başlangıçta proses hatasının olmasının mümkün görülmediğini; normal buhar basınca, hızı ve geçecek debiye uygun çapta cihaz seçilmemesinden kaynaklandığını; sorunun, sistemin mevcut durumu itibariyle anlık buhar hızı ve basınç durumu geçişlerinin yüksek olması nedeniyle DN25 tipi Krohne marka wortex buhar sayaçlarının teknik yapısı gereği sistemin kapasitesinin karşılanmaması ve bu kapasitenin karşılanmaması sonucunda sistemin arıza vermesinden doğduğunu; teknik inceleme sonucunda dava konusu 8 adet buhar sayacının ayıplı olmadığının tespit edildiği gerekçesiyle, davanın reddine karar verildiği görülmüştür. Davacı vekilinin istinaf dilekçesinde; müvekkili şirketin ... firmasına yapmış olduğu atık ısı geri kazanı ekonomizeri ile ilgili buhar tüketimlerini ölçmek için DN40 bağlantısı 8 adet buhar sayacını davalı şirketten talep edildiğini ancak davalı şirket sayaçların takılacağı makine üzerinde gelip keşif yaparak DN 25 bağlantılı buhar sayaçlarının müvekkili şirkete uygun olduğunu söylediğini, müvekkili şirketin de bu doğrultuda ürünleri satın aldığını ve bedelini ödediğini, satın alınan buhar sayaçlarının ... firmasına teslim edildiğini, tüm talimatlara uygun olarak kurulmuş ancak kurulumdan kısa bir süre sorunda hata vermeye başladığını, bu hatalar ile alakalı olarak 2012 yılının mart ayında davalı şirketten servis talep edildiğini, 20.03.2012 tarihinde davalı şirket tarafından tamir amacıyla makinelerin bulunduğu fabrikaya gelindiğini, garanti kapsamında olmasına rağmen müvekkili şirketten 5,000 TL servis bedeli istendiğini, müvekkili şirketin sayaçların müşterisinde bulunması nedeniyle ve ticari itibarına zarar gelmemesi için söz konusu bedeli ödemek zorunda kaldığını, aynı yılın E**** *** sayaçların tekrar arızalandığını, davalı firma sorunun garanti kapsamında olmadığını ileri sürerek 3.675 Euro bedel istediğini, sayaçların ayıplı olması ve davalıya iade edilmiş olması dolayısıyla ... firması sistemin devamı için 44.917,14 TL'ye 8 adet yeni buhar sayacı alarak bunu müvekkilline faturalandırıldığını, müvekkil şirketin davalı firmaya ödemiş olduğu 33.114,86 TL'ye ek olarak 11.802,28 TL fiyat farkı ödemek zorunda kaldığını, davalı tarafın ihtarlarına söz konusu ürünleri iade etmelerine rağmen satış bedelini geri ödemediklerini, müvekkili şirketin buna ek olarak yeni sayaç almak zorunda kaldığını ve garanti kapsamında iken 5,000 TL servis bedeli ödemek zorunda kaldığını, dosyada alınan iki raporun birbirine zıt olduğunu, 3. rapor alınması taleplerinin reddedildiğini,
- Davaya, söz konusu buhar basıncı ölçen ürünlerin DN 40 bağlantılı olmasını müvekkili şirketin talep etmesine rağmen, DN 25 bağlantılı ürünlerin müvekkili şirkete uygun olduğunu iddia eden ve iddia ettiklerini de dava dosyasında kabul eden taraf davalı şirket olduğunu, aslında DN 40 bağlantısının müvekkil şirket için daha pahalı olmasına rağmen, davacı müvekkilin daha ucuz olan DN 25 bağlantılı ürünlerini satmak istemesinin stok problemi gibi ticari kaygıları yaşamasından kaynaklanıyor olabileceğini, iddialarının gerek e-maillerle gerekse davalı tanığı ...'ın ifadeleriyle sabit olduğunu, davalı tanığı ...'ın müvekkilinden process datalarını istediklerini, bu verilerin bilgisayar programına kaydettiklerini ve verilerle DN 25 mm'lik cihazın kurulmasının uygun olduğunu tespit ettiklerini iddia etmişse de dataların müvekkilinden istenmediğini, hiçbir bilginin davalı tarafa iletilmediğini, dosyadaki mevcut process datalarının, davalı tarafından A4 kağıdına yazılmış çıktılardan ibaret olduğunu, kendileri tarafından verilmediğini, bilirkişilerin varsayımlar üzerinden hareket ettiğini ve hukuki görüş bildirdiğini beyanla davalı tarafın iddia ettiği gibi arızalar yanlış monte edilmekten kaynaklanmadığından mahkeme kararının kaldırılmasını talep etmiştir. Davalı vekilinin istinafa cevap dilekçesinde, davacı şirketin 27/09/2011 tarihinde DN 40 çapında 8 adet Vorteks akış ölçerin sadece hat çapı belirtilerek eposta ile fiyat teklifi istediğini, davacı şirketten process ile ilgili detaylar istendiğini, davacı tarafça process bilgileri gönderildiğinde bildirilen 550 kg / h olarak bildirilen akış miktarına göre tekliflerinin 28/09/2011 tarihli eposta ile davacıya gönderdiklerini, davacı firmanın da aynı gün DN 25 olarak hazırlanan teklifi inceleyerek fiyat revizyonu istediğini, sadece fiyat indirimi yapılarak 17/10/2011 tarihinde revize edilen teklifi davacı şirkete emaille ilettiklerini, teknik ve ticari yönden uygun bularak 25/11/2011 tarihinde imzalı ve kaşeli sipariş açtıklarını, satım öncesinde .. firmasında keşif yapılmadığını, iddiaların asılsız olduğunu, teklifin sadece ürün fiyatını içerdiğini, montaj devreye alma ve diğer hiçbir servis hizmetini kapsamadığını, cihazların ... firması tarafından kullanıldığını, ilk servis hizmetiyle öğrendiklerini, tekrar arızalandığı bildirildiğinde ... firmasıyla yapılan yazışmada basıncın 920 kg/h olarak görüldüğünü öğrendiklerini, yapılan keşifte de davacının yeni ürün temin etmediğinin görüldüğünü, alınan raporlarla ürünlerin ayıplı olmadığının tespit edildiğini beyanla istinaf talebinin reddini istemiştir. İlk derece mahkemesinin Çorlu 3.Asliye Hukuk Mahkemesi'ne talimat yazmak suretiyle aldığı, 2015/37 Talimat sayılı 16/11/2015 tarihli rapora göre; davacı tarafından satın alınan [DN25 Kapasiteli ve halen davalı nezdinde bulunan] buhar sayaçlarını yerinde olmadığından tespit edilemediğini; kurulum yönünden arıza yapıp yapmadığının tespitinin mümkün olmadığının; ancak yanlış montaj iddiaları olduğunu; yanlış bağlama sonucunda arızadan ziyade yanlış ölçüm yapacağını; davalının seçmiş olduğu 25 mm çapının küçük olmasından dolayı fazla basınca ve hıza maruz kalmadan 550 kg./saat buhar geçirmesinin mümkün olamayacağını; çıkan arızaların ayıptan olmadığını, fazla basınca ve buhar hızına maruz kalmasından kaynaklı olduğunu; başlangıçta proses hatasının olmasının mümkün görülmediğini; normal buhar basınca, hızı ve geçecek debiye uygun çapta cihaz seçilmemesinden kaynaklandığını; davacının seçmiş olduğu 40 mm cihaz, davalı tarafından seçilmediğinden kaynaklandığı yönünde görüş bildirildiği anlaşılmıştır. İlk derece mahkemesinin dosya kapsamında aldığı 01/09/2016 tarihli raporda; krohne wortex marka wafer DN25 tipi buhar sayacının sistemin normal çalışmasını karşılar nitelikte olduğunu; dosya içerisinde bulunan 3 adet proses verilerinin davacı tarafından verildiğinin kabul edilmesi halinde, 33.114,86 TL tutarındaki 8 adet DN25 tipi buhar sayacının davacı tarafa teslim edildiğini; sistemin davalı tarafından devreye alınmadığını ve montajının yapılmadığını; sistemin mevcut durumu itibariyle anlık buhar hızı ve basınç durumu geçişlerinin yüksek olması nedeniyle DN25 tipi Krohne marka wortex buhar sayaçlarının teknik yapısı gereği sistemin kapasitesini karşılayamadığını; kapasitenin karşılanmaması ile sistemin arıza verdiğini; kapasiteyi karşılayamaması ile sistemin ayıplı olmadığını; dava konusu DN25 tipi krohne marka wortex buhar sayaçları için sistemde bulunan yüksek basınç ve buhar hızı proses verilerinin davacı tarafından eksik verilmesi sonucu arızaların meydana gelebileceğini; teknik inceleme sonucunda dava konusu 8 adet buhar sayacının ayıplı olmadığının tespit edildiğini beyan etmişlerdir. Çorlu 3. Asliye Hukuk Mahkemesi aracılığıyla dinlenen davalı tanığı, ...'in ifadesinde Vorteks metre olarak bilinen buhar sayacının arızalandığının söylenmesi üzerine ... fabrikasına gittiklerinde yanlış bağlantı yapıldığını gördüklerini, cihaz sıcak olduğundan sonradan göndereceklerini söylediklerini, gönderildiğinde ölçüm yapan sensörün kırıldığını, yanlış bağlantıdan olduğunu gördüklerini, 3-4 ay sonra aynı sorun bildirildiğinde, yine fabrikaya gittiklerini, buhar tüketim değerinin 920 kg/saat olduğunu söylediklerini, maksimum çalışabileceği değerin 550 kg/saat olduğunu, arızanın fazla kullanımdan kaynaklanabileceğini tespit ettiğini söylemiştir. Davalı tanığı ... ifadesinde davacı firmanın kendilerinden 40 mm için fiyat vermelerini istediğini, kendilerinin davacıdan process datalarını istediğini, verileri bilgisayara kaydettiklerini, bu verilerle DN 25mm'lik cihaz korumasının uygun olduğunu, program tespit edince kendilerinin bu veriyi davacıya sunduklarını, davacıda onaylayınca DN 25'lik cihazın satışını yaptıklarını söylemiştir. Davacının davalıya Beşiktaş ... Noterliğinden 28/01/2013 tarih ve ... yevmiye numaralı ihtarnameyi çekerek sözleşmeyi feshettiğini ve sayaç bedeli olan 33.114,86 TL ve 5.000,00TL tamir bedelinin iadesini talep ettiğiniDavalının davacıya Pamukova Noterliğinden 05/02/2013 tarih ve... yevmiye numaralı cevabi ihtarnameyi göndererek talebi kabul etmediklerini bildirdiği görülmüştür.
GEREKÇE:
Davacı vekilinin dava dilekçesinde, davalı taraftan alınan 8 adet DN 25 bağlantılı Vorteks Metre Buhar Sayacının arızalı olması nedeniyle, sözleşmenin feshedildiğini ve sayaç bedeli olan 33.114,86 TL ile ödenen 5.000,00 TL tamir bedelinin iadesini talep ettiğini beyan ettiği, davalı vekilinin ise; cihazların ayıplı olmadığını savunduğu, ilk derece mahkemesinin cihazların ayıplı olmadığı, teknik yapısı gereği sistemin kapasitesini karşılamaması sonucunda sistemin arıza vermesinden kaynaklandığı gerekçesiyle davanın reddine karar verdiği, karara karşı davacı vekilinin istinaf talebinde bulunduğu görülmüştür. Dava dilekçesi ekinde sunulan, teklif yazısından davacı tarafın 27.09.2011 tarihli e-mail ile davalı taraftan Krohne Vorteks model DN 40 ölçüde 8 adet buhar sayacına fiyat teklifi istediği, davalı şirket tarafından davacı şirkete gönderilen 28 E**** *** tarihli fiyat teklifinde; davacı tarafın ihtiyacı olan Vorteks metre ile ilgili ürün ve detayında ürünün buhar basıncının 10 bar, debisinin 550 kg/h olduğu belirtilerek DN 25 PN 40 sandwich bağlantılı 8 adedinin fiyatının 12.160 Euro olduğu bildirilerek teklif sunulmuştur. Davacı vekilinin dilekçelerinde, davalının fabrikaya gelerek inceleme yaptığı, daha sonra kendilerinin 40 DN bağlantılı ürün istemelerine rağmen 25 DN olarak teklif hazırlandığını beyan etmiş ise de; davalı tarafın teklifinin, sadece ürün fiyatı içerdiği, montaj, devreye alma veya diğer hiçbir servis hizmetini kapsamadığını, davacı taraftan proces datalarını istediklerini, bu dataları bilgisayara girdiklerinde davacının ihtiyacının DN 25 mm lik cihaz olduğunu tespit ettiklerini ve bu ürünün teklifini verdiklerini savunduğu, davalı tanığı ...'ın da davalının savunmasını doğruladığı, ürünlerin davacının müşterisi olan ... fabrikasına montajlandığı, bu fabrikada davalı tarafın inceleme yaparak teklif verdiğine yönelik davacı iddiasının ispatlanamadığı, davalının teklifinin sadece ürün fiyatı içerdiği, servis hizmetini kapsamadığı, davalı tarafından verilen teklifte açıkça ürünün buhar debisinin 550 kg/h olduğunun beyan edildiği görülmüştür. İlk derece mahkemesi tarafından Çorlu 3.Asliye Hukuk Mahkemesine yazılan talimat ile fabrikada keşif yapılarak rapor alındığı, ilk derece mahkemesinin dosya kapsamında tekrar bilirkişi raporu aldığı, alınan bilirkişi raporları ve servis raporu dikkate alındığında davalı ürününün arızalı/ayıplı olmadığı, ancak ürünün teknik yapısı gereği buhar debisinin yüksek olması nedeniyle, sistemin kapasitesini karşılayamaması sonucu arıza verdiği, arızadan davalının sorumlu tutulamayacağı, davacının sistemin kapasitesine uygun ürünü almadığı kanaatiyle ayıp iddiasının ve davalının sorumlu olduğu ispatlanamadığından, davanın reddine ilişkin mahkeme kararının usul ve yasaya uygun olduğu kanaatiyle davacı vekilinin istinaf talebinin esastan reddine karar verilmiştir.
H Ü K Ü M : Yukarıda açıklanan gerekçe ile:
1-6100 sayılı HMK.'nın 353/1-b-1 maddesi gereğince davacı vekilinin yerinde görülmeyen istinaf isteminin ESASTAN REDDİNE,
2-Alınması gereken 44,40 TL harcın, peşin alınan 31,40 TL harçtan mahsubu ile bakiye 13,00 TL eksik harcın davacıdan alınarak hazineye irat kaydına,
3-İstinaf incelemesi duruşmasız yapıldığından avukatlık ücreti takdirine yer olmadığına,
4-İstinaf yargılama giderlerinin davacı üzerinde bırakılmasına,
5-Artan gider avanslarının karar kesinleştiğinde ve talep halinde taraflara iadesine,
Dair, dosya üzerinde yapılan inceleme sonucu 15/02/2019 tarihinde oybirliğiyle kesin olarak karar verildi.