1. Karar Arama
  2. Yargıtay Karar Arama

Denetim süresinde yeni suç işlenmesi halinde duruşma açılmadan ve eski hükme atıf yapılarak karar verilemez

Emsal karar arama için en iyi seçenek Hukuk Medeniyeti Karar Arama sayfamıza ulaşmak için tıklayınız...


Esas No:2014/4425
Karar No:2014/6735
K. Tarihi:1.1.19011-Sanık Y.. P.. hakkında kasten yaralamaya teşebbüs suçlarından hükmolunan ceza miktarına göre, müdafiinin duruşmalı inceleme isteminin reddine karar verilmiştir.
2- Sanık Y.. P..’ın, eşi mağdur B.P.ve mağdur S.. G..’i silahla kasten yaralamaya teşebbüs suçları ile ilgili olarak Gümüşhane Ağır Ceza Mahkemesinin 08.05.2008 tarih, esas 2008/14, karar 2008/37 sayılı kararı ile CMK.nun 231/5. maddesi uyarınca hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildiği, bu kararın 29.05.2008 tarihinde kesinleştiği, sanığın denetim süresi içerisinde 07.04.2009 tarihinde işlediği tasarlayarak öldürmeye teşebbüse azmettirme suçundan Gümüşhane Ağır Ceza Mahkemesinin 21.12.2009 tarih, esas 2009/48, karar 2009/79 sayılı karar ile mahkum olduğu, hakkında verilen bu mahkumiyet kararının Yargıtay l.Ceza Dairesinin 27.03.2013 tarih, esas 2013/165, karar 2013/2584 sayılı ilamı ile onanarak kesinleştiği anlaşılmakla, sanık hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilen 2008/14 sayılı dosyanın re’sen ele alınmasına karar verildiği;
Mahkemece dosya üzerinden inceleme yapılarak 13.05.2013 tarih, esas 2008/14, karar 2008/37 sayılı ek kararla sanık hakkında eşi mağdur Birgül Polat ile mağdur Seyfi
Güneş’i silahla kasten yaralamaya teşebbüs suçlarından hüküm kurulmuş ise de, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 231/11. fıkrasında yer alan "Denetim süresi içinde kasten yeni bir suç işlemesi veya denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere aykırı davranması halinde, mahkeme hükmü açıklar. Ancak mahkeme, kendisine yüklenen yükümlülükleri yerine getiremeyen sanığın durumunu değerlendirerek; cezanın yarısına kadar belirleyeceği bir kısmının infaz edilmemesine ya da koşullarının varlığı halinde hükümdeki hapis cezasının ertelenmesine veya seçenek yaptırımlara çevrilmesine karar vererek yeni bir mahkûmiyet hükmü kurabilir." şeklindeki düzenleme nazara alındığında, mahkemece duruşma açılarak, tarafların duruşma gününden haberdar edilmesi, anılan fıkra uyarınca değerlendirme yapıldıktan sonra CMK.nun 230. maddesine uygun şekilde hüküm kurulması gerektiği gözetilmeden, savunma hakkını kısıtlayacak biçimde, duruşma açılmaksızın ve “ayrıca tüm delillerin ve gerekçelerin 08.05.2008 tarihli asıl kararda tartışıldığı ve açıklandığı üzere” şeklinde önceki hükme atıf yapılmak suretiyle yazılı şekilde karar verilmesi,
Usule aykırı ve sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmekle, sanık hakkındaki kurulan hükümlerin tebliğnamedeki düşünce hilafına BOZULMASINA, 30/12/2014 gününde oybirliği ile karar verildi.


Bilmeniz halinde fark yaratacak kararlar

Sigortasız Çalıştırılan İşçinin İşçilik Alacakları İçin Hizmet Tespit Davası Açmaya Zorlanamayacağı

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün, Yargıtay'ca incelenmesi davacı tarafından istenilmekle, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşılmakla, dosya incelendi, gereği görüşüldü:Davacı vekili, müvekkilinin davalıya ait kuaför salonunda 01/06/2009- 07/03/2011 tarihleri arasında ça

Esastan verilmiş bir ret kararı olduğundan Avukatlık Ücret Tarifesi gereğince nisbi vekalet ücreti verilmelidir

(...Davacı vekili, 24.12.2008 tarihli sözleşme ile davalının T. Markası altında bayilik faaliyetinin gerçekleştirdiğini, davalıya ait taşınmaz üze-rinde 2021 yılına kadar lehlerine intifa hakkı verildiğini ve intifa bedelinin peşin olarak ödendiğini, Rekabet Kurulunun bayilik sözleşmelerini 5 yıl il

PMF TABLOSU • TAZMİNAT HESAPLAMA

Davacılar vekili, müvekkillerinin murisi Pakize'nin içinde yolcu olarak bulunduğu ve davalı N Sigorta ZMSS poliçesi ile sigortalı araç nedeniyle meydana gelen kazada murisin vefat ettiğini belirterek, anne baba, eş ve çocuk için 5.000'er TL destekten yoksun kalma tazminatının müracaat tarihinden iti