1. Karar Arama
  2. Yargıtay Karar Arama

Haksız tahrikin neden uygulanmadığı denetime elverişşekilde gerekçelendirilmelidir

Emsal karar arama için en iyi seçenek Hukuk Medeniyeti Karar Arama sayfamıza ulaşmak için tıklayınız...


Esas No:2014/3091
Karar No:2014/5087
K. Tarihi:11.11.2014Toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanık Mustafa’nın kasten öldürme ve kasten yaralama suçlarının sübutu kabul, oluşa ve soruşturma sonuçlarına uygun şekilde suçların niteliği tayin, cezayı azaltıcı takdiri indirim sebebinin niteliği takdir kılınmış, savunması inandırıcı gerekçelerle değerlendirilmiş, incelenen dosyaya göre verilen hükümlerde eleştiri nedeni dışında isabetsizlik görülmemiş olduğundan, sanık müdafiinin temyiz dilekçesinde ve duruşmalı incelemedeki, kasıt bulunmadığına, suç vasfına, yönelen ve yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle,
A) Sanık Mustafa hakkında mağdur Veli'yi kasten yaralama suçundan kurulan hükmün incelenmesinde;
Dosya içeriğine göre, olaydan iki yıl kadar önce sanığı hayati tehlike geçirecek şekilde bıçakla yaralayan mağdurun bu olay nedeniyle cezaevine girdiğinden bahisle alkollü olarak sanığın evinin önüne gelerek, küfredip, cezaevinde kaldığı günleri bahane edip hukuka aykırı yarar sağlamak istediği, sanığın da tüfekle dışarı çıkıp mağdura ateş ettiği olayda; mağdurun sanığın hayati tehlike geçirecek şekilde yaralaması, alkollü olarak evinin önüne gelmesi, bağırıp küfretmesi, sanığın ikazlarına rağmen eyleminde ısrar etmesi ayrıca haksızlığı açıkça ortada olan bir parayı sanıktan zorla almak istemesi şeklinde birbirine eklenen eylemler dikkate alındığında, sanık hakkında haksız tahrik nedeniyle daha fazla indirim yapılması yerine yazılı şekilde 1/3 oranında indirim yapılarak fazla ceza tayini,
B) Sanık hakkında kasten öldürme suçundan kurulan hükmün incelenmesinde;
Sanığın mağdur Veli'ye tüfekle ateş ettiğini gören mağdurun babası maktul Bayram'ın elinde tüfek bulunan sanığa müdahale etmek istediği, bu sırada tüfeğin namlusu maktulün sol omzuna dayalı olduğu halde sanık tarafından ateş edilmesi neticesinde maktulün öldüğü anlaşılmakta ise de; maktulün sanığa yönelik müdahalesinin niteliğinin tam olarak ortaya konulamadığı, dosya kapsamında bu hususta birbirinden farklı beyanlar bulunmasına rağmen sanığın kaçamaklı savunması bölünmek sureti ile hükme esas alınıp olayda haksız tahrik bulunmadığı sonucuna ulaşılmış ise de; bu kabule götüren delillerin ortaya konulmadığı, hangi delilin hangi nedenle bir diğerine üstün tutulduğunun açıklanmadığı, tanık beyanları, sanığın savunması irdelenip, çelişkili hallerde tanıklar ve taraflar yüzleştirilip, tanık Sevim'in soruşturma aşamasında alınan beyanında geçen, biri Yıldız adındaki iki kız çocuğu da tespit edilip dinlendikten sonra, maktulün olaya müdahalesinin niteliğinin ortaya konulması, olaya mağdur Veli'nin yanında kavgaya taraf olarak katılıp katılmadığının araştırılması, ulaşılan sonuca götüren delillerin açıklanması, hangi nedenle diğer delillerden üstün tutulup tercih edildiğinin anlatılması, sanık hakkında haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasına veya uygulanmamasına yönelik, denetime olanak veren, tatmin edici gerekçe gösterilmesi gerekirken, haksız tahrik yönünden eksik araştırma, tartışma ve gerekçe ile hüküm kurulması,
Bozmayı gerektirmiş olup, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, kasten öldürme suçu yönünden re'sen de temyize tabi hükmün tebliğnamedeki düşünceye aykırı olarak (BOZULMASINA), 11/11/2014 gününde oybirliği ile karar verildi.
11/11/2014 gününde verilen işbu karar Yargıtay Cumhuriyet Savcısı huzurunda ve duruşmada savunmasını yapmış bulunan sanık M.. R.. müdafii Avukatlar' ın yokluklarında 13/11/2014 gününde usulen ve açık olarak anlatıldı.


Bilmeniz halinde fark yaratacak kararlar

KAMBİYO SENEDİ NEDENİYLE BORÇLU OLMADIĞININ TESBİTİ- MENFİ TESPİT DAVASI- İSBAT KÜLFETİ -SENEDİN TALİLİ -BORÇ İKRARI

"İçtihat Metni"Taraflar arasındaki “menfi tespit” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Denizli 3.Sulh Hukuk Mahkemesince davanın kabulüne dair verilen 01.02.2012 gün ve E:2010/1442, K:2012/92 sayılı kararın incelenmesi taraf vekilleri tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 19.Hu

PMF TABLOSU • TAZMİNAT HESAPLAMA

Davacılar vekili, müvekkillerinin murisi Pakize'nin içinde yolcu olarak bulunduğu ve davalı N Sigorta ZMSS poliçesi ile sigortalı araç nedeniyle meydana gelen kazada murisin vefat ettiğini belirterek, anne baba, eş ve çocuk için 5.000'er TL destekten yoksun kalma tazminatının müracaat tarihinden iti

mirasçılar arasında gerçekleştirilen miras payı devrinin geçerli olması için noterde ya da tapu sicil memuru huzurunda yapılması zorunlu değildir.

S.. E.. ile A.. C.. ve müşterekleri aralarındaki tapu iptali ve tescil davasının reddine dair Manavgat 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nden verilen 27.09.2007 gün ve 303/457 sayılı hükmün Yargıtay'ca incelenmesi davacı mirasçıları tarafından süresinde istenilmiş olmakla; dosya incelendi, gereği düşünüldü: