1. Karar Arama
  2. Yargıtay Karar Arama

Tasarlayarak öldürmeye teşebbüs, müdafi ücretinin sanıktan alınamayacağına dair

Emsal karar arama için en iyi seçenek Hukuk Medeniyeti Karar Arama sayfamıza ulaşmak için tıklayınız...

Özet:

T.C. Anayasası'nın 90. maddesinin son fıkrası ve Avrupa İnsan Haklan Sözleşmesinin 6/3-c maddesi uyannca, 5271 sayılı CMK'nun 150, 234 ve 239. maddeleri ile 5320 sayılı Yasanın 13. maddesine dayanılarak hazırlanan Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Müdafii ve Vekillerin Görevlendirilmeleri ile Yapılacak Ödemelerin Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 8. Maddesi gereğince, sanık için baro tarafından görevlendirilen zorunlu müdafii ücretlerinin sanıktan alınmasına hükmedilemeyeceği, bu ücretlerin Adalet Bakanlığı bütçesinde bu amaçla ayrılan ödenekten karşılanacağı gözetilmeksizin, yazılı şekilde zorunlu müdafii ücretinin sanık Kenan'dan tahsiline karar verilmesi,
Bozmayı gerektirmiş olup, sanık Kenan müdafıileri ile katılan H. Ö. ve vekilinin temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde görüldüğünden hükümlerin kısmen tebliğnamedeki düşünce gibi BOZULMASINA


Esas No:2014/2071
Karar No:2014/4088
K. Tarihi:23.9.2014TÜRK MİLLETİ ADINA
Toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanık Süleyman'ın mağdur H. Ö.ü tasarlayarak öldürmeye teşebbüs suçu ile sanık Kenan'ın eyleminin sübutu kabul, oluşa ve soruşturma sonuçlarına uygun şekilde sanık Süleyman'ın mağdur H. Ö.'ü tasarlayarak öldürmeye teşebbüs suçunun niteliği tayin, takdire ilişen cezayı azaltıcı sebebin niteliği takdir kılınmış, savunması inandırıcı gerekçelerle reddedilmiş, incelenen dosyaya göre verilen hükümlerde bozma nedenleri dışında bir isabetsizlik görülmemiş olduğundan, sanık Süleyman müdafiinin, sanık Kenan müdafiilerinin ve katılan H. Ö. ve vekilinin yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine,
Ancak;
Özgür arasında önceye dayalı husumet bulunduğu, sanık Süleyman’ın, mağduru öldürmeyi planladığı, bu amaçla olaydan 10-15 gün önce tanık Refik'e mağduru vuracağını söyleyerek ondan şoförlüğünü yapmasını istediği, Refik'in bu teklifi kabul etmediği, ancak; bu konuşmaları duyan sanık Kenan'ın kendisinin yapabileceğini söylediği, Süleyman’ın tanık Ramazan’dan kiraladığı beyaz renkli linea marka aracın camlarına Kenan'ın film çektiği, olay günü sanıkların bu araçla mağdurun işyerine doğru gittikleri, aracı Kenan'ın kullandığı, Süleyman’ın arka koltukta oturduğu, aracın katılanın işyerinin önünde durduğu, araçtan inen yüzünde kar maskesi olan sanık Süleyman'ın önce av tüfeğiyle bir kaç kez ateş ettiği, daha sonra tüfeği aracın arka koltuğuna bırakıp buradan aldığı tabanca ile etkili mesafeden ateş ederek mağduru karaciğer, mide, kolon ve sağ böbrek yaralanmasına ve hayati tehlike geçirmesine sebebiyet verecek şekilde yaraladığı olayda;
A- Sanıklar Süleyman ve Kenan hakkında kurulan hükümlerde, 5237 sayılı TCK'nun 13 yıldan 20 yıla kadar ceza öngören 35. maddesinin uygulanması sırasında meydana gelen tehlike ve zararın ağırlığı birlikte dikkate alınarak üst sınırdan ceza verilmesi yerine, 15 yıl hapis cezasına hükmedilerek eksik ceza tayini,
B- Sanık Kenan hakkında kurulan hükümde,
a- Sanığın, diğer sanık Süleyman'ın kiraladığı aracın şoförlüğünü yapmak suretiyle sanık Süleyman'ın eylemine yardımda bulunduğu kabul edilerek, TCK'nun 39.maddesinin 2.fikrasının "c" bendi uyarınca cezalandırılması yerine, yazılı şekilde TCK'nun 37/1 maddesine göre asli fail olarak cezalandırılmasına karar verilmesi,
b- T.C. Anayasası'nın 90. maddesinin son fıkrası ve Avrupa İnsan Haklan Sözleşmesinin 6/3-c maddesi uyannca, 5271 sayılı CMK'nun 150, 234 ve 239. maddeleri ile 5320 sayılı Yasanın 13. maddesine dayanılarak hazırlanan Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Müdafii ve Vekillerin Görevlendirilmeleri ile Yapılacak Ödemelerin Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 8. Maddesi gereğince, sanık için baro tarafından görevlendirilen zorunlu müdafii ücretlerinin sanıktan alınmasına hükmedilemeyeceği, bu ücretlerin Adalet Bakanlığı bütçesinde bu amaçla ayrılan ödenekten karşılanacağı gözetilmeksizin, yazılı şekilde zorunlu müdafii ücretinin sanık Kenan'dan tahsiline karar verilmesi,
Bozmayı gerektirmiş olup, sanık Kenan müdafıileri ile katılan H. Ö. ve vekilinin temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde görüldüğünden hükümlerin kısmen tebliğnamedeki düşünce gibi BOZULMASINA, bozma nedenlerine ve tutuklulukta geçen süreye göre sanık Kenan müdafiilerinin tahliye isteminin reddine, 23/09/2014 gününde oybirliği ile karar verildi.
23/09/2014 gününde verilen işbu karar Yargıtay Cumhuriyet Savcısı E.Ö.'in huzurunda ve duruşmada savunmasını yapmış bulunan sanık K.. B.. müdafii Avukat A. N. E. yokluğunda Işıl Serter'in yüzüne karşı 25/09/2014 gününde usulen ve açık olarak anlatıldı.

Bilmeniz halinde fark yaratacak kararlar

Ziynet eşyası-belirsiz alacak davası

T.C. YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞI ESAS NO : 2014/13262 KARAR NO : 2015/5108 Y A R G I T A Y İ L A M I İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : MALATYA 2. AİLE MAHKEMESİ TARİHİ : 06/03/2014 NUMARASI : 2013/626-2014/180 DAVACI : DAVALI : Taraflar arasındaki ziynet eşyası alacağı Da

İş kazası nedeniyle açılan davada ihtiayati haciz kararı verilebilir mi?

  DAVA VE KARAR: Davacı, dava sonuçlanıncaya kadar tazminat alacağının teminat altına alınması için davalıya ait taşınmazlar ile trafik siciline kayıtlı araçların kaydına ihtiyati haciz konulmasına karar verilmesini istemiştir.   Mahkeme ilamında belirtildiği şekilde

Esastan verilmiş bir ret kararı olduğundan Avukatlık Ücret Tarifesi gereğince nisbi vekalet ücreti verilmelidir

(...Davacı vekili, 24.12.2008 tarihli sözleşme ile davalının T. Markası altında bayilik faaliyetinin gerçekleştirdiğini, davalıya ait taşınmaz üze-rinde 2021 yılına kadar lehlerine intifa hakkı verildiğini ve intifa bedelinin peşin olarak ödendiğini, Rekabet Kurulunun bayilik sözleşmelerini 5 yıl il