1. Karar Arama
  2. Yargıtay Karar Arama

Kasten öldürmeye teşebbüs, atış mesafesinin tespiti, raporlar arasındaki çelişkinin gedirilmesi gereği

Emsal karar arama için en iyi seçenek Hukuk Medeniyeti Karar Arama sayfamıza ulaşmak için tıklayınız...


Esas No:2014/1321
Karar No:2014/3548
K. Tarihi:17.6.2014


Toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanığın eyleminin sübutu kabul, takdire ilişen cezayı azaltıcı sebebin niteliği takdir kılınmış, savunması inandırıcı gerekçelerle reddedilmiş, incelenen dosyaya göre verilen hükümde bozma nedeni dışında isabetsizlik görülmemiş olduğundan, sanık müdafiinin temyiz dilekçesinde ve duruşmalı incelemede sübuta, haksız tahrike yönelen ve yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddine,
Ancak;
A- Mağdurun yaralanması hakkında Özel Gazi Hastanesinin 18.08.2009 tarihli raporunda "sağ hemitoraks sağ meme ucunun 4,5 cm altında 1x1 cm dermabrazyon ve onun etrafında 6x6 cm travmatik ödem" bulunduğunun; Gaziosmanpaşa Adli Tıp Şube Müdürlüğünün 20.08.2009 tarihli raporunda "göğüs sağ ön dış yanda 1x1 cm sıyrık ve çevresinde 6x6 cm'lik ekimoz" bulunduğunun belirtilmesi ve ateşli silah yaralanması olup olmadığının her iki raporda da açıklanmaması karşısında;
a- Mağdurun muayene olduğu sağlık kuruluşlarından tedavi evraklarının getirtilmesi,
b-Mağdurun olay anında üzerinde bulunan elbiselerin temin edilmeye çalışılması,
c- Toplanacak bilgi ve belgeler ile birlikte dava dosyasının Adli Tıp Kurumu İlgili İhtisas Kuruluna gönderilerek yaralanmanın ne tür bir aletle gerçekleştiği konusunda rapor alınması,
d- Mağdurun yaralanmasının ateşli silah mermi çekirdeği isabetinden ileri geldiği belirlendiği takdirde etkili mesafeden atış yapılıp yapılmadığı konusunda bilirkişi incelemesi yaptırılması ve sonucuna göre sanığın hukuki durumunun değerlendirilmesi gerektiği halde eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm kurulması,
B- Kabul ve uygulamaya göre; Mağdurun olayda yaşamsal tehlike geçirmeksizin etkisi basit bir tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde yaralandığı anlaşıldığı halde teşebbüs nedeniyle TCK.nun 35. maddesi uyarınca yapılan uygulamada meydana gelen zarar ve tehlikenin ağırlığına göre alt sınıra yakın bir ceza tayini yerine, 12 yıl hapis cezası tayin edilerek fazla ceza tayını,
Bozmayı gerektirmiş olup sanık müdafiinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görüldüğünden hükmün tebliğnamedeki düşünce gibi (BOZULMASINA), 17/06/2014 gününde oybirliği ile karar verildi.
17.06.2014 gününde verilen iş bu karar Yargıtay Cumhuriyet Savcısı ...huzurunda ve duruşmada savunmasını yapmış bulunan sanık L.. Ş.. müdafii Avukat Okan ... yokluğunda 19.06.2014 gününde usulen ve açık olarak anlatıldı.

Bilmeniz halinde fark yaratacak kararlar

Sigortasız Çalıştırılan İşçinin İşçilik Alacakları İçin Hizmet Tespit Davası Açmaya Zorlanamayacağı

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün, Yargıtay'ca incelenmesi davacı tarafından istenilmekle, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşılmakla, dosya incelendi, gereği görüşüldü:Davacı vekili, müvekkilinin davalıya ait kuaför salonunda 01/06/2009- 07/03/2011 tarihleri arasında ça

Avukatın takip kesinleştiği halde alacağın tahsili için gereken diğer işlemleri yapmaması görevi kötüye kullanma suçunu oluşturur

İlk derece mahkemesince verilen hüküm temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü:Suç tarihinde Ankara Barosuna bağlı avukat olarak çalışan sanığın, 13/10/2008 tarihli vekaletname ile katılanın K.. ve T.. Köyü tüzel kişiliklerinden olan alacağının tahsili amacıyla vekilliğini üstlendiği, Po

DERDESTLİK KOŞULLARI - TEMYİZ DİLEKÇESİ - Dava açılması - Dava şartları - TEMYİZ HARCI - hukuki yarar - usul hukuku - dava sebebi - ilk itiraz - DAVA ŞARTI - ayni dava

MAHKEMESİ : MERSİN 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİTARİHİ : 04/12/2014NUMARASI : 2014/866-2014/352Taraflar arasındaki muarazanın giderilmesi davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, davanın derdestlik nedeniyle reddine yönelik olarak verilen hükmün, süresi içinde davacı vekili tarafından temyiz