1. Karar Arama
  2. Yargıtay Karar Arama

Haksız hareketin ilk kez kimden geldiğin tespit edilemiyorsa şüpheden sanık yararlanır kuralı geçerli olur.

Emsal karar arama için en iyi seçenek Hukuk Medeniyeti Karar Arama sayfamıza ulaşmak için tıklayınız...

Özet:

Sanık Adem ile Hasan arasındaki tartışmada ilk haksız hareketi kimin başlattığı tespit olunamadığından, sanık Adem lehine cezanın dörtte birinden dörtte üçüne kadar indirimini öngören TCK'nun 29.maddesinin uygulanması sırasında makul oranda haksız tahrik indirimi yapılması yerine yazılı şekilde haksız tahrik hükümleri uygulanmamak suretiyle sanığa fazla ceza tayini,


Esas No:2014/1939
Karar No:2014/3271
K. Tarihi:


1- Sanık Adem hakkında mağdur Hasan'a yönelik kasten öldürmeye teşebbüs, sanık Özgür hakkında mağdur Hasan'a yönelik kasten öldürmeye teşebbüse yardımdan kurulan hükümlerin sanık müdafiileri ile C. Savcısının temyizi üzerine yapılan incelenmesinde;
Toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanık Adem’in mağdur Hasan’a yönelik kasten öldürmeye teşebbüsünün sübutu kabul, oluşa ve soruşturma sonuçlarına uygun şekilde suç niteliği tayin, takdire ilişen cezayı azaltıcı sebebin niteliği takdir kılınmış, savunmaları inandırıcı gerekçelerle reddedilmiş, incelenen dosyaya göre bozmaya uyularak verilen hükümlerde bozma nedenleri dışında bir isabetsizlik görülmemiş olduğundan, sanık Özgür müdafiinin sübuta, sanık Adem müdafiinin suç vasfına, C. Savcısının iştirakin derecesine yönelen ve yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine;
Ancak;
Dosya kapsamına göre; sanıklar Adem ile Özgür minibüsle seyahat ederlerken, sanık Adem’in daha önceden tanıdığı mağdur Hasan’ın da minibüse bindiği, mağdurun sanık Adem’le konuşurken işsiz olduğundan bahsederek yakındığı, sanığın da mağdurun kendisine çocukken cinsel tacizde bulunduğunu ima
ederek, herşeyin maddi manevi bir karşılığı olacağını söylediği, sonrasında mağdur Hasan’ın minibüsten inmesinden sonra sanıkların inecekleri durak olmamasına rağmen mağdurun arkasından minibüsten indikleri, Adem ile Hasan arasında yol üzerinde de devam eden tartışmanın ilk haksız hareketi kimin başlattığı belli olmayacak şekilde kavgaya dönüştüğü, sanık Adem'in birden fazla bıçak darbesi vurarak hayati tehlike geçirtecek şekilde mağduru yaraladığı olayda;
a)Sanık Adem ile Hasan arasındaki tartışmada ilk haksız hareketi kimin başlattığı tespit olunamadığından, sanık Adem lehine cezanın dörtte birinden dörtte üçüne kadar indirimini öngören TCK'nun 29.maddesinin uygulanması sırasında makul oranda haksız tahrik indirimi yapılması yerine yazılı şekilde haksız tahrik hükümleri uygulanmamak suretiyle sanığa fazla ceza tayini,
b) Sanık Özgür'ün sanık Adem'in yanında yardım eden ve fiili birlikte işleyen fail olarak olaya katıldığına ilişkin her türlü şüpheden uzak, mahkumiyetine yeter kesin ve inandırıcı nitelikte delil bulunmadığı anlaşılmakla, atılı suçtan sanığın beraatı yerine mağdura yönelik kasten öldürmeye teşebbüse yardım suçundan mahkumiyetine karar verilmesi,
Bozmayı gerektirmekle, sanık Adem müdafii ile sanık Özgür müdafiinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görüldüğünden, hükümlerin tebliğnamedeki düşünceye kısmen uygun olarak (BOZULMASINA), 27/05/2014 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Bilmeniz halinde fark yaratacak kararlar

DERDESTLİK KOŞULLARI - TEMYİZ DİLEKÇESİ - Dava açılması - Dava şartları - TEMYİZ HARCI - hukuki yarar - usul hukuku - dava sebebi - ilk itiraz - DAVA ŞARTI - ayni dava

MAHKEMESİ : MERSİN 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİTARİHİ : 04/12/2014NUMARASI : 2014/866-2014/352Taraflar arasındaki muarazanın giderilmesi davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, davanın derdestlik nedeniyle reddine yönelik olarak verilen hükmün, süresi içinde davacı vekili tarafından temyiz

Haczedilen anonim şirket hissesinin satış şekli

Y A R G I T A Y İ L A M IŞikayetYukarıda tarih ve numarası yazılı Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki davacılar vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden Daire'ye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve

Boşa imzalı belgenin bilgisayar yardımı ile bono haline getirilmesi-Borçlanma iradesi-bono vasfı

MAHKEMESİ : İzmir 1. İcra Hukuk MahkemesiTARİHİ : 08/12/2009NUMARASI : 2009/797-2009/1786Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşü