Emsal karar arama için en iyi seçenek Hukuk Medeniyeti Karar Arama sayfamıza ulaşmak için tıklayınız...

Özet:
araçta kalarak gözcülük yapması ...konut dokunulmazlığını bozma ve mala zarar verme suçlarından da TCK.nun 37/1. maddesi uyarınca cezalandırılmasına karar verilmesi gerekirken

Esas No:2014/577
Karar No:2014/5739
K. Tarihi:


Dosya içeriğine ve oluşa göre, yakınanın evinden çalınan eşyaların aynı gün yarım saat sonra yapılan ihbar üzerine sanık Erkan'ın kullandığı araçta ele geçirilmesi ve sanığın oluşa ilişkin kaçamaklı ikrarı karşısında; sanık Erkan'ın suça doğrudan katıldığı gözetilmeden eylemine uyan TCK.nun 37/1 maddesi delaletiyle cezalandırılması yerine sanık Erkan hakkında aynı Yasa'nın somut olayda uygulanma olanağı bulunmayan 39. maddesi uyarınca indirim yapılarak hüküm kurulması, (2. Ceza Dairesi, 04.03.2014 tarih ve (2014/577-2014/5739 sayılı kararı)

T.C.
Yargıtay 2.Ceza Dairesi 


Sanıklar Serdar Fidan, Ümit Çiçek ve Recep Bilekçier'in fikir ve eylem birliği içinde işlemeye karar verdikleri hırsızlık suçunda yaptıkları iş bölümü gereği, sanıklar Serdar ve Ümit'in katılanların daire giriş kapısının kilidini kırarak evine girmesi, sanık Recep'in ise araçta kalarak gözcülük yapması şeklinde gerçekleşen olayda; sanık Recep'in tüm suçlar yönünden asli fail olduğu gözetilerek konut dokunulmazlığını bozma ve mala zarar verme suçlarından da TCK.nun 37/1. maddesi uyarınca cezalandırılmasına karar verilmesi gerekirken hırsızlık suçundan TCK.nun 37/1. maddesi ile cezalandırılan sanığın konut dokunulmazlığını bozma ve mala zarar verme suçlarından aynı Yasanın 39. maddesi ile uygulama yapılması suretiyle eksik ceza tayini, (2. Ceza Dairesi 17/03/2014 tarih ve 2014/4159-2014/7116 sayılı karar)


T.C.
Yargıtay 2.Ceza Dairesi 


Oluşa ve dosya içeriğine göre, sanık A. O.'un diğer sanık ile birlikte işbirliği içerisinde gözcülük yapmak suretiyle suça doğrudan katıldığı gözetilmeden eylemine uyan TCK.nun 37/1 maddesi delaletiyle cezalandırılması yerine sanık hakkında aynı Yasa'nın somut olayda uygulanma olanağı bulunmayan 39. maddesi uyarınca hüküm tesis edilmesi, (2. Ceza Dairesi, 28.01.2014 tarih ve 2013/30248- 2014/1793)
Bilmeniz halinde fark yaratacak kararlar

NÜFUS KAYDININ DÜZELTİLMESİ • ÖZEL VEKALETNAME KOŞULU

1- Davacı vekili, davacının nüfus kütüğünde yazılı 20.05.1970 olan doğum tarihinin 10.09.1969 olarak düzeltilmesini istemiş, mahkemece adı geçenin doğum tarihi 10.09.1969 olarak düzeltilmiştir. Uşak Devlet Hastanesi'nden alınan 22.07.2003 tarihli sağlık kurulu raporu düzeltilmek istenen doğum tarihi

RÜCU DAVASI ZAMANAŞIMI SÜRESİ

(.Davacı, dava dışı üçüncü kişinin mevzuat gereği kendisine indirimli tarife uygulanması gerekirken Başbakanlık Hazine Müsteşar-lığı’nın talimatı üzerine indirimli tarife uygulamasından vazgeçilmesi nedeniyle ödemiş olduğu fazla elektrik bedelinin geri alınması için açtığı dava sonucunda mahkemece v

Sosyal medya ortamından elde edilen veriler boşanma davasında tek başına delil olarak kabul edilemez

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm, davalı tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:Mahkemece; davacı tarafından dosyaya sunulan elektronik ortamdan elde edilen resimler ve elektro