Emsal karar arama için en iyi seçenek Hukuk Medeniyeti Karar Arama sayfamıza ulaşmak için tıklayınız...

Özet:
araçta kalarak gözcülük yapması ...konut dokunulmazlığını bozma ve mala zarar verme suçlarından da TCK.nun 37/1. maddesi uyarınca cezalandırılmasına karar verilmesi gerekirken

Esas No:2014/577
Karar No:2014/5739
K. Tarihi:


Dosya içeriğine ve oluşa göre, yakınanın evinden çalınan eşyaların aynı gün yarım saat sonra yapılan ihbar üzerine sanık Erkan'ın kullandığı araçta ele geçirilmesi ve sanığın oluşa ilişkin kaçamaklı ikrarı karşısında; sanık Erkan'ın suça doğrudan katıldığı gözetilmeden eylemine uyan TCK.nun 37/1 maddesi delaletiyle cezalandırılması yerine sanık Erkan hakkında aynı Yasa'nın somut olayda uygulanma olanağı bulunmayan 39. maddesi uyarınca indirim yapılarak hüküm kurulması, (2. Ceza Dairesi, 04.03.2014 tarih ve (2014/577-2014/5739 sayılı kararı)

T.C.
Yargıtay 2.Ceza Dairesi 


Sanıklar Serdar Fidan, Ümit Çiçek ve Recep Bilekçier'in fikir ve eylem birliği içinde işlemeye karar verdikleri hırsızlık suçunda yaptıkları iş bölümü gereği, sanıklar Serdar ve Ümit'in katılanların daire giriş kapısının kilidini kırarak evine girmesi, sanık Recep'in ise araçta kalarak gözcülük yapması şeklinde gerçekleşen olayda; sanık Recep'in tüm suçlar yönünden asli fail olduğu gözetilerek konut dokunulmazlığını bozma ve mala zarar verme suçlarından da TCK.nun 37/1. maddesi uyarınca cezalandırılmasına karar verilmesi gerekirken hırsızlık suçundan TCK.nun 37/1. maddesi ile cezalandırılan sanığın konut dokunulmazlığını bozma ve mala zarar verme suçlarından aynı Yasanın 39. maddesi ile uygulama yapılması suretiyle eksik ceza tayini, (2. Ceza Dairesi 17/03/2014 tarih ve 2014/4159-2014/7116 sayılı karar)


T.C.
Yargıtay 2.Ceza Dairesi 


Oluşa ve dosya içeriğine göre, sanık A. O.'un diğer sanık ile birlikte işbirliği içerisinde gözcülük yapmak suretiyle suça doğrudan katıldığı gözetilmeden eylemine uyan TCK.nun 37/1 maddesi delaletiyle cezalandırılması yerine sanık hakkında aynı Yasa'nın somut olayda uygulanma olanağı bulunmayan 39. maddesi uyarınca hüküm tesis edilmesi, (2. Ceza Dairesi, 28.01.2014 tarih ve 2013/30248- 2014/1793)
Bilmeniz halinde fark yaratacak kararlar

İŞ KAZASI • BAKİYE ÖMÜR • MADDİ TAZMİNAT İLK PEŞİN DEĞER • MANEVİ TAZMİNAT

KARAR1-    Dosyadaki yazılara, toplanan delillere, hükmün dayandığı gerektirici nedenlere göre davalı A. Elektropanc Elektromekanik San. Müh. Taah. Ve Tic.A.Ş.'nin tüm; davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddine,2-    Dava, geçird

Esastan verilmiş bir ret kararı olduğundan Avukatlık Ücret Tarifesi gereğince nisbi vekalet ücreti verilmelidir

(...Davacı vekili, 24.12.2008 tarihli sözleşme ile davalının T. Markası altında bayilik faaliyetinin gerçekleştirdiğini, davalıya ait taşınmaz üze-rinde 2021 yılına kadar lehlerine intifa hakkı verildiğini ve intifa bedelinin peşin olarak ödendiğini, Rekabet Kurulunun bayilik sözleşmelerini 5 yıl il

CEZA DAVALARINDA TEMYİZ HARCININ ÖDENMEMESİ CEZA DAVALARINDA HARCI ÖDENMEYEN TEMYİZ TALEBİNİN REDDİ HARÇLAR KANUNU

Özel belgede sahtecilik suçundan sanık M.. Ş..’in 5237 sayılı TCK’nun 207/1, 62 ve 58. maddeleri uyarınca 10 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, cezasının mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine ilişkin, Denizli 4. Asliye Ceza Mahkemesince verilen 24.11.2011 gün ve 206-572 sayılı hü