Emsal karar arama için en iyi seçenek Hukuk Medeniyeti Karar Arama sayfamıza ulaşmak için tıklayınız...

Özet:
giriş kapı kısmının, duvar kısmının, pencerelerinin sökülmüş olduğunun belirtilmesi karşısında; sanığın bina niteliği taşımayan, ...ön koltuğunda bulunan katılana ait çantayı kilitli olmayan kapıyı açarak alması ... metruk, giriş kapısının ve depo kapılarının tamamının açık vaziyette olan boş binadan, ... mağdura ait cep telefonunu mağdurun oturduğu evde bulunduğu sırada konuşmak için alarak ....

Esas No:2014/3031
Karar No:2015/4637
K. Tarihi:


19/04/2011 tarihli tutanak ve müşteki beyanına göre, suç tarihinden önce binanın giriş kapı kısmının, duvar kısmının, pencerelerinin sökülmüş olduğunun belirtilmesi karşısında; sanığın bina niteliği taşımayan yerden taşları çalmaya teşebbüs şeklindeki eyleminin TCK'nın 141/1. maddesine uygun olduğu halde aynı Yasa'nın 142/1 -b maddesi uyarınca cezalandırılmasına karar verilmesi, ((2. Ceza Dairesi, 05.03.2015 tarih ve 2014/3031-2015/4637)

T.C.
Yargıtay 2.Ceza Dairesi 

Yakınanın yaz aylarında karpuz sattığı yerin CD kaydında bina niteliğinde olmadığının anlaşılması karşısında, suç saatinde kilitli olup olmadığı, veya bu yerin başka bir binanın eklentisi niteliğinde olup olmadığı araştırılıp sonucuna göre bu yerin kilitli olmaması veya bir binanın eklentisi niteliğinde olmaması halinde eylem TCK'nın 141/1 maddesinde tanımlanan suçu oluşturacağı gözetilerek hüküm kurulması gerekirken araştırma yapılmadan suça sürüklenen çocuk hakkında TCK'nın 142/1-b maddesinin uygulanması, (2.Ceza Dairesi, 2014/33453-2015/3460)

T.C.
Yargıtay 2.Ceza Dairesi 

Başka bir suç nedeniyle yapılan soruşturma sırasında mağduru dahi belli olmayan dava konusu suçu işlediklerini ikrar eden sanığın, suç ortağı olan ve aynı suç nedeniyle hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilen sanık Murat Kaplan ile birlikte hırsızlık suçuna konu kızaklı oto teybini çaldıkları otomobilin park halinde olup, kapılarının kilitli olmadığını, açık vaziyette olduğunu savunmaları karşısında, sanıkların bu yöndeki savunmasının aksine kanıt bulunmadığı da gözetilerek sanığın eyleminin TCK.nun 141/1 maddesindeki hırsızlık suçuna uyduğu gözetilmeden, aynı Yasa'nın 142/1-e maddesi uyarınca sanık hakkında hüküm kurulması, (2. Ceza Dairesi, 25.03.2014 tarih ve 2014/8973-2014/8110)

T.C.
Yargıtay 2.Ceza Dairesi 

Olay günü, marketten alışveriş yapmak için aracı ile marketin önünde duran katılana, sanığın gelerek “aracınız yanıyor” diyerek katılanı aracın arkasına götürerek oyaladığı sırada, sanık ile aynı araçla olay yerine gelen kimliği tespit edilemeyen 2. şahsın katılana ait aracın ön koltuğunda bulunan katılana ait çantayı kilitli olmayan kapıyı açarak alması biçimindeki eyleminin 5237 sayılı TCK.nun 141/1 maddesinde düzenlenen hırsızlık suçunu oluşturduğu gözetilmeden aynı Yasa'nın 142/1-b maddesi ile uygulama yapılması, (2. Ceza Dairesi, 17/03/2014 gün ve 2013/18862-2014/7073)

T.C.
Yargıtay 2.Ceza Dairesi 

 Sanıkların, suç tarihinde herhangi bir kamu hizmeti görülmediği anlaşılan Ağız Diş Sağlığı Merkezi'ne ait 02.05.2010 tarihli tutanağa göre; metruk, giriş kapısının ve depo kapılarının tamamının açık vaziyette olan boş binadan, suça konu eşyaları çalmaya teşebbüs etmeleri biçimindeki eylemlerinin, 5237 sayılı TCK.nun 141/1. maddesinde düzenlenen hırsızlık suçunu oluşturduğu gözetilmeden, uygulama maddesinin 141/1, 142/1-a, b olarak gösterilerek alt sınırdan 2 yıl hapis cezası ile cezalandırılmalarına karar verilmesi, (2. Ceza Dairesi, 17.04.2014 tarih ve 2013/19597- 2014/10765)

T.C.
Yargıtay 2.Ceza Dairesi 

Mağdurun 26.07.2011 tarihli sanık savunmasını doğrular nitelikteki beyanından, sanığın, mağdura ait aracı, sağ kapı üzerindeki kapı boşluğundan elini sokmak suretiyle açarak içinden suça konu eşyaları aldığının anlaşılması karşısında, eylemin 5237 sayılı TCK.nun 141/1 maddesinde düzenlenen hırsızlık suçunu oluşturduğu gözetilmeden, suç vasfının değerlendirilmesinde yanılgıya düşülerek aynı Yasanın 142/1-b maddesinin uygulanması suretiyle fazla ceza tayini, (2. Ceza Dairesi, 06.03.2014 gün ve 2013/16861-2014/6109)

T.C.
Yargıtay 2.Ceza Dairesi 

Müştekinin sokağa direksiyon kilidiyle kilitleyerek park ettiği motosikleti çalması şeklindeki sanığın eyleminin 5237 sayılı TCK.nun 142/1-b maddesinde düzenlenen suçu oluşturduğu gözetilmeden aynı Yasa'nın 141/1. maddesinin uygulanması suretiyle eksik ceza tayini, (2. Ceza Dairesi, 24/3/2014 gün ve 2013/19756-2014/7828)

T.C.
Yargıtay 2.Ceza Dairesi 

Olay Yeri Basit Krokisine göre, lokantanın giriş istikametine göre sağ tarafta bulunan mermer tezgahın üzerindeki bakır kazanın alındığı ve dosya kapsamındaki yakınanın beyanlarına göre de mermer tezgahı ile lokantanın sokağa bakan avlusunun tamamı ile 2,5 metre korkulukla çevrili olduğu, demir kapının kilitli olduğu, suça sürüklenen çocuğun bu yükseklikten atlayarak eylemi gerçekleştirdiğinin anlaşılması karşısında; suça konu eşyanın alındığı yerin iş yerinin eklentisi niteliğinde olup olmadığı araştırılarak sonucuna göre, eklenti olduğunun belirlenmesi halinde eylemin TCY.nın 142/1-b maddesi kapsamında değerlendirilmesi gerektiği gözetilmeden, yazılı şekilde aynı Yasanın 141/1. maddesi ile uygulama yapılarak eksik ceza tayini, (2. Ceza Dairesi, 05/02/2014 tarih ve 2013/12699-2014/2787)

T.C.
Yargıtay 2.Ceza Dairesi 

Suça sürüklenen çocuğun, mağdura ait cep telefonunu mağdurun oturduğu evde bulunduğu sırada konuşmak için alarak geri vermemesi şeklinde gerçekleşen eyleminin, TCK'nın 142/1-b maddesindeki suçu oluşturduğu gözetilmeyerek aynı Kanun'un 141/1.maddesiyle cezalandırılmasına karar verilmesi suretiyle eksik cezaya hükmolunması, (2. Ceza Dairesi, 07/04/2014 tarih ve 2013/20761-2014/9360)

Sanığın, yakınanların aralık bıraktığı oto camını biraz daha açarak oto içinden para ve cep telefonu çaldığının anlaşılması karşısında, aracın camının aralık bırakılması nedeniyle, araç içerisindeki eşyaların artık "kilitlenmek suretiyle muhafaza altına alınmış" sayılamayacağı, bu nedenle sanığın eyleminin 5237 sayılı TCK'nun 141/1 maddesinde düzenlenen hırsızlık suçunu oluşturduğu gözetilmeden, aynı Kanun'un 142/1-b maddesi ile uygulama yapılarak fazla ceza belirlenmesi, (2. Ceza Dairesi, 27/01/2014 tarih ve 2013/9423-2014/1737)

T.C.
Yargıtay 2.Ceza Dairesi 

Oluşa ve dosya içeriğine göre suça konu klimanın müşteki köy tüzel kişiliğine ait ancak suç tarihinde boş olan, kapısı ve pencereleri kırık şekilde olduğundan herkesin rahatça girip çıkabileceği bir yerden çalındığının anlaşılması karşısında sanığın eylemi TCK'nın 141/1. maddesine uyduğu halde sanık hakkında 142/1-b maddesi uyarınca uygulama yapılması sonucu fazla ceza tayini, (2. Ceza Dairesi, 13/02/2014 tarih ve2013/10824- 2014/3898)


 


Bilmeniz halinde fark yaratacak kararlar

Avukatın danışıklı icra takibi ve haciz, satış işlemleri yapmasının zincirleme şekilde kamu görevlisinin resmi belgede sahtecilik suçu oluşturacağı

DAVA VE KARAR: Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü.   Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin soruşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre ye

İşçi alacağı ilamda brüt olarak belirtilmiş ise, alacaklı vergi ve sigorta primlerini indirdikten sonra net miktar üzerinden takip yapabilir

Borçlu itirazında; alacaklı vekili tarafından Karacabey Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2009/896 Esas, 2011/607 Karar sayılı ilamının dayanağının işçi alacağı olup hükmedilen kıdem tazminatı ve ihbar tazminatının net ya da brut olduğunun belirtilmediği, takibe konu ilama esas teşkil eden bilirkişi raporu

eksik harcın yatırılması için önce normal bir süre verilmesi zorunlu olmayıp, mahkemece doğrudan kesin mehil verilebilir. Ne var ki, verilen kesin mehil makul bir süreyi kapsamalıdır.

(...Kadastro sırasında dava konusu 136 ada 2 ve 6 ile 139 ada 3 parsel sayılı taşınmazlar davalı C.. G.., 139 ada 6 parsel sayılı taşınmaz eşit paylarla davalı C.. G.. ve dava dışı Z. Y., 136 ada 3 ve 128 ada 1 parsel sayılı taşınmaz davalı M.. G.., 136 ada 4 parsel sayılı taşınmaz davalı H. G., 136