1. Karar Arama
  2. Yargıtay Karar Arama

Balkonu kapatmak imar kirliliğine neden olmanu oluşturur mu?

Emsal karar arama için en iyi seçenek Hukuk Medeniyeti Karar Arama sayfamıza ulaşmak için tıklayınız...

Özet:

Sanığın ruhsatlı binanın, balkon çıkmalarını giydirme cephe sistemi ile kapalı hale getirmesi biçimindeki eyleminin ruhsatsız ya da ruhsata aykırı bina yapma niteliğinde bulunmadığı gözetilmeden, 


Esas No:2012/16873
Karar No:2012/27063
K. Tarihi:22.11.2012

Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü: 
Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.
Ancak;

1- Sanığın ruhsatlı binanın, balkon çıkmalarını giydirme cephe sistemi ile kapalı hale getirmesi biçimindeki eyleminin ruhsatsız ya da ruhsata aykırı bina yapma niteliğinde bulunmadığı gözetilmeden, yasal olmayan gerekçe ile mahkumiyet hükmü kurulması,

2- Kabule göre de,
Sabıkasız olan sanığa yükletilen, kendi arsasına bina yapma suretiyle imar kirliliğine neden olma suçunda, kamunun uğradığı maddi (somut) bir zararın bulunmadığı ve TCK'nın 184/5. maddesindeki etkin pişmanlık düzenlemesinin, hükmün açıklanmasının geri bırakılması hükümlerinin uygulanmasına engel oluşturmayacağı gözetilmeden, yasal olmayan gerekçeyle sanık hakkında CMK'nın 231/5. maddesinin uygulanmasına yer olmadığına karar verilmesi, Ceza Genel Kurulu’nun 2014/4-806-2015/167 sayılı kararına da bakınız.
Yasaya aykırı ve sanık İ'nin temyiz nedenleri ile tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden HÜKMÜN BOZULMASINA,yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine,22.11.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Bilmeniz halinde fark yaratacak kararlar

İŞ KAZASI NEDENİYLE SGK TARAFINDAN AÇILAN RÜCU DAVASI ZAMANAŞIMI

Davacı, iş kazası sonucu vefat eden sigortalının hak sahiplerine yapılan yardımlardan, ilk rücu davasından kalan kusur farkı ile kanun ve katsayı artışları nedeniyle oluşan Kurum zararının, 506 Sayılı Kanun’un 26. maddesi gereğince davalılardan tahsiline karar verilmesini istemiştir.Mahkemece, hüküm

Davalının adresi bilinmiyorsa ne yapmak lazım ? Uydurma bir adres mi yazlı ya da boş mu bırakılmalı?

Taraflar arasındaki sıra cetveline itiraz davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın açılmamış sayılmasına yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü. - K A R A R -Davacı ve

4. kişinin 3. kişi lehine istihkak iddiası ileri sürebilmesi için....yetki - temsil

Taraflar arasındaki istihkak iddiasının reddi davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalı üçüncü kişi tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü: Davacı alacaklı vekili, Beyoğlu Birinci İ