1. Karar Arama
  2. Yargıtay Karar Arama

Kamu kurum ve kuruluşlarında ya da kamu yararına veya hizmetine tahsis edilen eşya hakkında hırsızlık içtihatları

Emsal karar arama için en iyi seçenek Hukuk Medeniyeti Karar Arama sayfamıza ulaşmak için tıklayınız...

Özet:

hastane odasında birlikte kaldığı iki ayrı müştekiye ait olduğunu bilebilecek durumda ...

kendiliğinden kolluk görevlilerine iade eden...

kamu kurum ve kuruluşlarında bulunmasından" söz edilip, bu binaların eklentisinden açıkça söz edilmemesi....

metruk, giriş kapısı ve pencereleri kırık boş binadan...

kamu hizmetine tahsis edilen elektrik kablolarını...

logar kapaklarını...

 kamu yararına veya hizmetine tahsis edilen eşya hakkında hırsızlık suçunun oluşması için eşyanın bu özelliğini hırsızlık anında da koruması...
Esas No:2013/24433
Karar No:2014/14125
K. Tarihi:

Sanığın müştekilere yönelik hırsızlık suçunu kamu kurumu olan Eskişehir Devlet Hastanesi içerisinde muhafaza altına alınan eşyalar hakkında işlediğinin anlaşılması karşısında; eyleminin TCK'nın 142/1-a maddesindeki “kamu kurum veya kuruluşlarında bulunan eşya hakkında hırsızlık” suçuna uyduğu gözetilmeden, aynı Kanunun 142/1-b maddesi ile uygulama yapılması, her iki bentte öngörülen cezaların aynı olması karşısında sonuca etkili görülmediğinden, yine sanığın, çaldığı eşyaların hastane odasında birlikte kaldığı iki ayrı müştekiye ait olduğunu bilebilecek durumda olması nedeniyle hırsızlık suçunun müşteki sayısınca oluştuğu gözetilmeden, tek suç kabul edilerek yazılı şekilde hüküm kurulması, karşı temyiz bulunmadığından bozma nedeni yapılmamıştır. (2.Ceza Dairesi, 21.05.2014 gün ve 2013/24433-2014/14125)

T.C.
Yargıtay 2.Ceza Dairesi 

Yakalama, Üst arama ve Muhafaza Altına Alma Tutanağı” ile 14/11/2011 tarihli "Teslim Tutanağına" göre mağdurlar ..... çalmış olduğu paraları kendiliğinden kolluk görevlilerine iade eden, yine bu mağdurlarla birlikte Seda Orçın'ın da cüzdanlarının yerlerini göstermek suretiyle iadesini sağlayan sanık hakkında TCK'nın 168. maddesinin uygulanması gerektiğinin gözetilmemesi, (2.Ceza Dairesi, 11.02.2015 gün ve 2014/ 856-2015/2443)

T.C.
Yargıtay 2.Ceza Dairesi 

5237 sayılı TCK'nın 142/1-a maddesinde "suça konu eşyanın kamu kurum ve kuruluşlarında bulunmasından" söz edilip, bu binaların eklentisinden açıkça söz edilmemesi karşısında, İmam Hatip Lisesinin eklentisi niteliğindeki bahçesinden tadilat sırasında sökülmüş hurda demirlerin çalınması şeklindeki eylemin, TCK'nın 142/1-b maddesinde düzenlenen hırsızlık suçunu oluşturduğu gözetilmeden aynı Kanun'un 142/1-a maddesi ile uygulama yapılmışı, her iki maddede öngörülen ceza sürelerinin aynı olması karşısında, bu husus sonuca etkili görülmediğinden bozma nedeni yapılmamıştır. (2.Ceza Dairesi, 12.03.2015 gün ve 2014/3014-2015/5363)

T.C.
Yargıtay 2.Ceza Dairesi 

Sanıkların Milli Savunma Bakanlığı Atış Grup Komutanlığına ait etrafı tellerle çevrili atış alanı içinden mühimmat çalmak biçimindeki eylemleri nedeniyle TCK'nun 142/1-a maddesi yerine aynı Kanun'un 141/1. maddesinin uygulanması suretiyle haklarında eksik ceza tayini, (2. Ceza Dairesi, 19.03.2014 gün ve 2013/18045-2014/7458)

T.C.
Yargıtay 2.Ceza Dairesi 

5237 sayılı TCK.nun 142/1-a maddesinde "suça konu eşyanın kamu kurum ve kuruluşlarında bulunmasından" söz edilip, bu binaların eklentisinden açıkça söz edilmemesi karşısında, belediyeye ait kongre ve spor merkezi binasının eklentisi niteliğindeki bahçesinden, bu bahçenin elektrik tadilatı için kullanılmak üzere bırakılan elektrik kablosunun çalınması şeklindeki eylemin, TCK.nun 142/1-b maddesinde düzenlenen hırsızlık suçunu oluşturduğu gözetilmeden aynı Kanunun 142/1-a maddesi ile uygulama yapılması, (2. Ceza Dairesi, 25/11/2013 tarih ve 2013/6219-2013/27590)

T.C.
Yargıtay 2.Ceza Dairesi 

Sanıkların, suç tarihinde herhangi bir kamu hizmeti görülmediği anlaşılan İl Sağlık Müdürlüğüne ait metruk, giriş kapısı ve pencereleri kırık boş binadan, suça konu eşyaları çalmaları biçimindeki eylemlerinin, 5237 sayılı TCK'nın 141/1. maddesinde düzenlenen hırsızlık suçunu oluşturduğu gözetilmeden, suç vasfının değerlendirilmesinde yanılgıya düşülerek aynı Kanun'un 142/1-a maddesi gereğince uygulama yapılması, (2.Ceza Dairesi, 22.01.2015 gün ve 2013/35860-2015/541)

T.C.
Yargıtay 2.Ceza Dairesi 

Sanığın Tokat Türk Tabipler Birliği Odasına ait konuta girerek Türk Tabiler Birliği ibareli mührü çaldığının anlaşılması karşında sanığın eyleminin 5237 sayılı TCK nun 142/1-a maddesindeki kamu kurum ve kuruluşlarında bulunan eşya hakkında hırsızlık suçunu oluşturduğu halde, aynı Kanun'un 142/1-b. maddesi ile uygulama yapılması, (2. Ceza Dairesi, 25.09.2013 gün ve 2013/20434-2013/21736)

T.C.
Yargıtay 2.Ceza Dairesi 

Sanığın kamu hizmetine tahsis edilen elektrik kablolarını, direklerine çıkıp keserek çalması şeklinde gerçekleşen eyleminin TCK'nın 142/1-a maddesindeki suçu oluşturduğu gözetilmeden, aynı Kanunun 141/1. maddesi uyarınca hüküm kurularak eksik ceza belirlenmesi, (2. Ceza Dairesi, 14/01/2014 gün ve 2013/6459-2014/352)

T.C.
Yargıtay 2.Ceza Dairesi 

Oluşa ve doya içeriğine göre sanıkların belediyeye ait logar kapaklarını çalmaya teşebbüs ettiklerinin anlaşılması karşısında; eylemlerinin 5237 sayılı TCY.nın 142/1-e maddesine uyan suçu oluşturduğu gözetilmeden, aynı Yasanın 142/1-a maddesi ile uygulama yapılması, (2. Ceza Dairesi, 29/01/2014 gün ve 2013/10525-2014/2181)

T.C.
Yargıtay 2.Ceza Dairesi 

5237 sayılı TCK.nun 142/1-a maddesinde düzenlenen kamu yararına veya hizmetine tahsis edilen eşya hakkında hırsızlık suçunun oluşması için eşyanın bu özelliğini hırsızlık anında da koruması gerekir. Suçun işlendiği sırada eşya, kamu yararını gerçekleştirecek durumda değilse belirtilen maddedeki suç oluşmayacaktır. Somut olayda, olay yeri inceleme tutanağına göre, önceden yapılan yol çalışması nedeniyle yolun kenarında hasarlı olarak bırakılan bariyerleri kesip hırsızlamaya çalışırken yakalanan sanığın eyleminin 5237 sayılı TCK.nun 141/1-35.maddelerinde düzenlenen suçu oluşturacağı gözetilmeden yazılı şekilde hüküm kurulması, (2. Ceza Dairesi, 03.02.2014 tarih ve 2013/12737- 2014/2437)

T.C.
Yargıtay 2.Ceza Dairesi 

Yakınanın çalıştığı özel hastane içinde bulunan odasındaki kilitli dolabından paranın çalınması şeklinde gerçekleşen olayda suça sürüklenen çocuğun eyleminin TCK'nun 142/1-b maddesine uymasına rağmen, mahkemece 142/1-a maddesinin uygulanması, (2. Ceza Dairesi, 02.04.2014 gün ve 2013/21392-2014/9093)

T.C.
Yargıtay 2.Ceza Dairesi 

Sanığın, kamu hizmetine tahsis edilen telefon kablolarını, direklerine çıkıp keserek çalmaya teşebbüs etmekten ibaret eyleminin 5237 sayılı TCK.nun 142/1-a maddesindeki suçu oluşturduğu gözetilmeden, aynı Kanunun 142/1-e maddesi uyarınca hüküm kurulması, (2. Ceza Dairesi, 26/02/2014 gün ve 2013/17676-2014/5227)

T.C.
Yargıtay 2.Ceza Dairesi 

Suça sürüklenen çocuğun, caminin avlusunda bulunan şadırvandaki kamu hizmetine tahsis edilmiş olan muslukları çalması şeklindeki eyleminin ,5237 sayılı TCK'nın 142/1-a maddesindeki hırsızlık suçunu oluşturduğu gözetilmeden, suç vasfının değerlendirilmesinde yanılgıya düşülerek, aynı yasanın 142/1-b maddesi gereğince uygulama yapılması, (2. Ceza Dairesi, 20/03/2014 tarih ve 2013/18256-2014/7722)

T.C.
Yargıtay 2.Ceza Dairesi 

Hırsızlık suçunun işlendiği kantinin, kamu kurumu niteliğinde olan Meslek Lisesinin içinde bulunduğunun anlaşılması karşısında; sanığın eyleminin 5237 sayılı TCY.nın 142/1-a maddesinde düzenlenen suçu oluşturduğu gözetilmeden, aynı Yasanın 142/1-b maddesi ile uygulama yapılması, (2. Ceza Dairesi, 26/02/2014 gün ve 2013/17010-/5168)

T.C.
Yargıtay 2.Ceza Dairesi 

Dosya içeriğine ve mağdurun aşamalardaki beyanlarına göre, yol yapım ihalesini alan şirkette sorumlu müteahhit olan mağdurun yol yapımında kullanmak üzere yolun dışına bıraktığı bordürlerin, çalınması şeklinde gerçekleşen olayda, kamu hizmetine tahsis edilme unsurunun gerçekleşmediğinin anlaşılması karşısında, eylemin 5237 sayılı TCY.nun 142/1-e maddesinde tanımlanan hırsızlık suçunun oluşturduğu gözetilmeden, suç vasfının değerlendirilmesinde yanılgıya düşülerek aynı yasanın 142/1-a maddesi uyarınca uygulama yapılması , (2. Ceza Dairesi, 27.02.2104 tarih ve 2013/17404- 2014/5307)Bilmeniz halinde fark yaratacak kararlar

Esastan verilmiş bir ret kararı olduğundan Avukatlık Ücret Tarifesi gereğince nisbi vekalet ücreti verilmelidir

(...Davacı vekili, 24.12.2008 tarihli sözleşme ile davalının T. Markası altında bayilik faaliyetinin gerçekleştirdiğini, davalıya ait taşınmaz üze-rinde 2021 yılına kadar lehlerine intifa hakkı verildiğini ve intifa bedelinin peşin olarak ödendiğini, Rekabet Kurulunun bayilik sözleşmelerini 5 yıl il

eksik harcın yatırılması için önce normal bir süre verilmesi zorunlu olmayıp, mahkemece doğrudan kesin mehil verilebilir. Ne var ki, verilen kesin mehil makul bir süreyi kapsamalıdır.

(...Kadastro sırasında dava konusu 136 ada 2 ve 6 ile 139 ada 3 parsel sayılı taşınmazlar davalı C.. G.., 139 ada 6 parsel sayılı taşınmaz eşit paylarla davalı C.. G.. ve dava dışı Z. Y., 136 ada 3 ve 128 ada 1 parsel sayılı taşınmaz davalı M.. G.., 136 ada 4 parsel sayılı taşınmaz davalı H. G., 136

Şikayet reddedilse de icra mahkemesinin tedbir kararı HMK 397/2 maddesi gereğince aksi belirtilmediği sürece karar kesinleşene kadar devam eder.

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi  tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunu