Emsal karar arama için en iyi seçenek Hukuk Medeniyeti Karar Arama sayfamıza ulaşmak için tıklayınız...

Özet:

Bina niteliğinde olan Atatürk Havalimanı dış hatlar gidiş katında bulunan çantanın..

TCK'nın 143. maddesi uyarınca "yarı oranında" artırım yapılması gerekirken 1/10 oranında artırım yapılması...


İçerisinden para çalınan dolmuşların, eylem sırasında yolcu taşımadıkları gibi park edildikleri yerlerinde belli varış veya kalkış yerlerinden olmadığının....


Havalimanındaki Dutty Fere mağazasından kısa aralıklarla iki kez girip hırsızlık yaptıktan sonra, güvenlik kamerasından görüntüleri izleyen görevlinin haber vermesi ile mağazadan 100 metre ilerde ....

metro istasyonunda yolcu olarak bekleyen...

yolcu almak için sıra bekleyen...


Esas No:2015/1111
Karar No:2015/5243
K. Tarihi:

Bina niteliğinde olan Atatürk Havalimanı dış hatlar gidiş katında bulunan çantanın çalınması şeklinde gerçekleşen eylemin; 5237 sayılı TCK'nın 142. maddesinin 1. fıkrasının (c ) bendi ile TCK'nın 142. maddesinin 2. fıkrasına 6545 sayılı Kanun'un 62. maddesi ile eklenen (h) bendinde düzenlenen suç tiplerine uyduğu ancak TCK'nın 44. maddesi uyarınca daha ağır cezayı gerektiren TCK'nın 142/2-h maddesi gereğince hüküm kurulması gerekirken, yazılı şekilde aynı Kanun'un 142/1-c maddesi uyarınca hüküm kurulması ve hırsızlık suçunun gece vakti işlenmesi nedeniyle suç tarihinden önce 28.06.2014 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe giren 6545 sayılı Kanun'un 63. maddesi ile değişik 5237 sayılı TCK'nın 143. maddesi uyarınca "yarı oranında" artırım yapılması gerekirken 1/10 oranında artırım yapılması, suretiyle eksik ceza tayini karşı temyiz bulunmadığından bozma nedeni yapılmamıştır. (2. Ceza Dairesi, 12.03.2015 gün ve 2015/1111-5243)


İçerisinden para çalınan dolmuşların, eylem sırasında yolcu taşımadıkları gibi park edildikleri yerlerinde belli varış veya kalkış yerlerinden olmadığının anlaşılması karşısında eylemlerin TCK'nun 142/1-c maddesindeki tanımlanan suçu oluşturmayacağı düzeltilerek, sankıların savunmaları doğrultusunda araştırma yapılıp, yakınanlardan araçların kapı ve camlarının kilitli olup olmadığı açıkça sorulup sonucuna göre; kapı ve camların kilitli olması halinde eylemlerin TCK'nun 142/1-b maddesinde tanımlanan hırsızlık suçunu, kilitli olmaması halinde ise aynı Yasanın 141/1. maddesindeki suçu oluşturacağı gözetilerek, hüküm kurulması gerektiği düşünülmeden eksik araştırma ve yanlış nitelendirme yapılarak yazılı şekilde hüküm kurulması, (2. Ceza Dairesi, 27/01/2014 gün ve 2013/9914-2014/1784)


Sanığın Antalya Havalimanındaki Dutty Fere mağazasından kısa aralıklarla iki kez girip hırsızlık yaptıktan sonra, güvenlik kamerasından görüntüleri izleyen görevlinin haber vermesi ile mağazadan 100 metre ilerde 11 numaralı uçağa giriş kapısı önünde yakalanması şeklindeki eylemlerinin tamamlanmış olduğu gözetilmeden 5237 sayılı TCK.nun 35.maddesi ile uygulama yapılması aleyhe temyiz olmadığından bozma nedeni yapılmamıştır.

Sanığın eyleminin iş yerinden hırsızlık suçu olması nedeniyle 5237 sayılı TCK.nun 142/1-b maddesinden hüküm kurulması gerekirken aynı Kanunun142/1-c maddesi uyarınca ceza tayini her iki fıkrada öngörülen cezalar aynı olduğundan sonuca etkili görülmemiştir. (2. Ceza Dairesi, 05/02/2014 tarih ve 2013/12219-2014/2832)


Sanığın olay günü metro istasyonunda yolcu olarak bekleyen şikayetçinin çantasındaki cüzdanı alması biçimindeki eyleminin 5237 sayılı TCY.nın 44/1. maddesi uyarınca, aynı Yasanın 142/2-b maddesinde düzenlenen suçu oluşturduğu gözetilmeden 142/1-c maddesiyle yazılı biçimde hüküm kurularak eksik cezaya hükmolunması, (2. Ceza Dairesi, 28.11.2013 tarih ve 2013/5947-2013/28033)


Toplu taşıma aracı içinde bulunan cep telefonunu alıp götüren suça sürüklenen çocuğun eyleminin 5237 Sayılı TCK'nın 142/1-c. maddesinde düzenlenen “halkın yararlanmasına sunulmuş ulaşım aracı içinde ..... bulunan eşya hakkında hırsızlık” suçunu oluşturduğu gözetilmeden, suçun hukuki nitelendirilmesinde yanılgıya düşülerek aynı Kanun’un 141/1.maddesinin uygulanması, (2. Ceza Dairesi, 12.02.2014 tarih ve2013/7564-2014/3556)


Olay günü yakınanın Antalya Havalimanında oturma bankolarında bineceği uçağa alınmalarını beklediği, bilgisayarını sehbaya koyduğu ve gazete almak için olay yerinden ayrıldığı ancak uçağa alımların başladığının anons edilmesi nedeniyle sehbanın üzerine bıraktığı laptobu almadan olay yerinden ayrıldığı, sanığın yargılama evresinde alınan beyanında uçağının kalkması için beklediği yerde yanında kimse olmadığını, uçağının kalkacağının anons edilmesi nedeniyle kalktığı sırada yakınan ait labtobu gördüğü, sarjı olmadığı için açamadığı ve zamanı olmadığı için havalimanı güvenliğine durumu bildiremeden laptobu da alarak olay yerinden ayrıldığını savunduğu, 13.10.2010 tarihinde kolluk görevlilerince düzenlenen kamera kayıt inceleme tutanağına göre 11.10.2010 tarihinde saat 13:03 sularında yakınanın bekleme bankolarından kalktığı ve ayrıldığı yan tarafındaki koltukta bulunan sanığın oturmaya devam ettiği, 13:25 sularında sanığın labtoba baktığı ve 13:31 de laptobu alarak ayrıldığı, sanığın zamanının olmaması nedeniyle havalimanı güvenliğine durumu bildirmemiş olsa dahi uçağa kabul sırasında da havalimanı görevlilerine ve suç tarihinden itibaren iki gün geçmesine rağmen herhangi bir kolluk birimine durumu bildirmediğinin anlaşılması karşısında sanığın eyleminin 5237 sayılı TCK.nun 142/1-c maddesinde düzenlenen hırsızlık suçunu oluşturduğu gözetilmeden, eylemin nitelendirilmesinde hataya düşülerek aynı Yasanın 160. maddesinde düzenlenen kaybolmuş veya hata sonucu ele geçmiş eşya üzerinde tasarruf suçunu oluşturduğu gerekçesiyle şikayet yokluğu nedeniyle düşme kararı verilmesi, (2. Ceza Dairesi, 09.04.2014 gün ve 2013/15660-2014/9846)


Sanığın olay günü minibüs durağında yolcu almak için sıra bekleyen şikayetçiye ait minibüsün sürgülü camını ittirerek minibüsün içerisinde bulunan 10 TL bozuk parayı çalmak istediği sırada yakalanması şeklindeki eyleminin, 5237 sayılı TCK.nun 142/1-c maddesindeki halkın yararlanmasına sunulmuş ulaşım aracı içerisinde veya bunların belli varış veya kalkış yerlerinde bulunan eşya hakkında hırsızlık suçunu oluşturduğu halde aynı Yasanın 142/1-b maddesi uyarınca sanığın cezalandırılmasına karar verilmesi, (2. Ceza Dairesi, 10/12/2013 tarih ve 2013/30188- 2013/29250)Bilmeniz halinde fark yaratacak kararlar

Bonodaki metne itiraz - Takibin durmasına neden olabilir mi?

Alacaklı vekili tarafından başlatılan bonoya dayalı kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takibe karşı borçlu vekilinin borca itirazı üzerine icra mahkemesince takibe konu senet nedeniyle Ağır Ceza Mahkemesindeki yargılama gerekçe gösterilerek HMK 209/1 maddesi uyarınca takibin durdurulmasına kar

Borçlunun adi ortaklık payının haczi mümkün olmayıp ancak semerelere ve tasfiye payına haciz konulabilir

MAHKEMESİ : İstanbul 9.İcra Hukuk MahkemesiTARİHİ : 16/05/2013NUMARASI : 2013/274 E-2013/479 K.Taraflar arasındaki “icra memuru işleminin kanun yolu ile iptali isteminden" dolayı yapılan yargılama sonunda; İstanbul 9.İcra Hukuk Mahkemesi'nce şikayetin reddine dair verilen 17.07.2012 gün ve 2012/686

eksik harcın yatırılması için önce normal bir süre verilmesi zorunlu olmayıp, mahkemece doğrudan kesin mehil verilebilir. Ne var ki, verilen kesin mehil makul bir süreyi kapsamalıdır.

(...Kadastro sırasında dava konusu 136 ada 2 ve 6 ile 139 ada 3 parsel sayılı taşınmazlar davalı C.. G.., 139 ada 6 parsel sayılı taşınmaz eşit paylarla davalı C.. G.. ve dava dışı Z. Y., 136 ada 3 ve 128 ada 1 parsel sayılı taşınmaz davalı M.. G.., 136 ada 4 parsel sayılı taşınmaz davalı H. G., 136