1. Karar Arama
  2. Yargıtay Karar Arama

Bağımsız bölüm malikinin apartmana projede olmayan asansörü yaptırması

Emsal karar arama için en iyi seçenek Hukuk Medeniyeti Karar Arama sayfamıza ulaşmak için tıklayınız...

Özet:

Engellilerin yaşamı için zorunluluk göstermesi halinde, proje tadili kat maliklerinin en geç üç ay içerisinde yapacağı toplantıda görüşülerek sayı ve arsa payı çoğunluğu ile karara bağlanır. Toplantının bu süre içerisinde yapılamaması veya tadilat talebinin çoğunlukla kabul edilmemesi durumunda; ilgili kat malikinin talebi üzerine bina güvenliğinin tehlikeye sokulmadığını bildirir komisyon raporuna istinaden ilgili mercilerden alınacak tasdikli proje değişikliği veya krokiye göre inşaat, onarım ve tesis yapılır. İlgili merciler, tasdikli proje değişikliği veya kroki taleplerini en geç altı ay içinde sonuçlandırır. Komisyonun teşkili, çalışma usulü ile özürlünün kullanımından sonraki süreç ile ilgili usul ve esaslar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Özürlüler İdaresi Başkanlığı tarafından müştereken hazırlanacak yönetmelikle belirlenir.Esas No:2013/10640
Karar No:2013/12647
K. Tarihi:1.10.2013

Dava dilekçesinde; davalının, Kat Mülkiyeti Kanunu'na aykırı eylemlerinin önlenmesi ve mimari proje dışı yaptığı işlemlerin eski hale getirilmesi istenilmiştir. Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm davalı tarafından temyiz edilmiştir.

YARGITAY KARARI


Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:


Davacı vekili dava dilekçesinde; müvekkilinin B. İlçesi, Ü. mahallesinde bulunan .... ada . numaralı parseldeki taşınmaz üzerinde bulunan dava konusu ..., davalının ise ... numaralı bağımsız bölüm maliki olduklarını;


davalının yönetimden ve diğer kat maliklerinin muvafakatı bulunmadan otopark olarak kullanılan alama yaptığı asansör tesisatının ve giriş kapısına koydurduğu kameranın kaldırılmasını, mimari projeye aykırı olarak büyüttüğü pencerelerin eski hale getirilmesini, davalı tarafından çevredeki esnafa dağıtılan apartman dış kapı anahtarına ait kilidin masrafı davalıdan alınarak değiştirilmesini talep etmiş, mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm davalı tarafından temyiz edilmiştir.


Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla yasal gerektirici nedenlere ve özellikle kanıtların takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre sair temyiz itirazları yerinde değildir.


Ancak;


Dosya içindeki bilgi ve belgelerden, özellikle davalıya ait tedavi evrakları ilea dli tıp uzmanı bilirkişinin 09.01.2013 tarihli raporundan; davalının 73 yaşında olup, ileri düzeyde kalp, böbrek ve solunum yetmezliği, KOAH, yüksek tansiyon ve şeker hastası olduğu, efor kapasitesinin dairesine kadar olan toplam yirmi sekiz basamağı çıkmasına engel olacağı, bu durumda dava konusu asansör tesisatını kullanmasının tıbben gerekli olduğu anlaşılmaktadır.


Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 42.maddesinde “Kat malikleri, anagayri-menkulün ortak yerlerinde kendi başlarına bir değişiklik yapamazlar; ortak yerlerin düzgün veya bunları kullanmanın daha rahat ve kolay bir hale konulmasına veya bu yerlerden elde edilecek faydanın çoğaltılmasına yarayacak bütün yenilik ve ilaveler, kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile verecekleri karar üzerine yapılır.


Özürlülerin yaşamı için zorunluluk göstermesi halinde, proje tadili kat maliklerinin en geç üç ay içerisinde yapacağı toplantıda görüşülerek sayı ve arsa payı çoğunluğu ile karara bağlanır. Toplantının bu süre içerisinde yapılamaması veya tadilat talebinin çoğunlukla kabul edilmemesi durumunda; ilgili kat malikinin talebi üzerine bina güvenliğinin tehlikeye sokulmadığını bildirir komisyon raporuna istinaden ilgili mercilerden alınacak tasdikli proje değişikliği veya krokiye göre inşaat, onarım ve tesis yapılır. İlgili merciler, tasdikli proje değişikliği veya kroki taleplerini en geç altı ay içinde sonuçlandırır. Komisyonun teşkili, çalışma usulü ile özürlünün kullanımından sonraki süreç ile ilgili usul ve esaslar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Özürlüler İdaresi Başkanlığı tarafından müştereken hazırlanacak yönetmelikle belirlenir.


Bu işlerin giderleri, yeniliklerden faydalananlar tarafından, faydalanma oranına göre, ödenir.” Düzenlemesi yer almaktadır.


Buna göre mahkemece yasanın yukarıda açıklanan hükümleri doğrultusunda, asansörle ilgili bir araştırma yapılıp sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken, yeterli araştırma yapılmadan asansörün kaldırılması suretiyle eski hale getirilmesine karar verilmesi doğru görülmemiştir.


Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK'un 428.maddesi gereğince BOZULMASINA temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 01.10.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Bilmeniz halinde fark yaratacak kararlar

Sigortasız Çalıştırılan İşçinin İşçilik Alacakları İçin Hizmet Tespit Davası Açmaya Zorlanamayacağı

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün, Yargıtay'ca incelenmesi davacı tarafından istenilmekle, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşılmakla, dosya incelendi, gereği görüşüldü:Davacı vekili, müvekkilinin davalıya ait kuaför salonunda 01/06/2009- 07/03/2011 tarihleri arasında ça

Avukatın yapamayacağı işler- ortak çalışan avukatlar da işi yasal olarak reddetmek zorundadır.

1136 Sayılı Avukatlık Kanunu'nun 38.maddesinde avukatın işi ret mecbureyetinde olduğu haller gösterilmiş, aynı maddenin (c) bendi; “Avukatın evvelce hakim, hakem, Cumhuriyet savcısı, bilirkişi veya memur olarak görev yapmış olmasını” işi reddetme sebebi olarak kabul etmiş, aynı maddenin son fıkrasın

Hizmet tespiti davasında ispat kuralları - Araştırılması gereken hususlar

Taraflar arasındaki “hizmet tespiti” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Kadıköy 3. İş Mahkemesince davanın “kabulüne” dair verilen 14.12.2011 gün ve 2011/398-2011/1062 sayılı kararın incelenmesi davalı SGK vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 10.Hukuk Dairesinin 29.12.2011 gün v