Yargıtay 8. hukuk dairesi e:2013/13006, k:2013/12691

T.C.
Yargıtay
8. Hukuk Dairesi


Esas No:2013/13006
Karar No:2013/12691
K. Tarihi:

MAHKEMESİ :Aile Mahkemesi
DAVA TÜRÜ : İhtiyati tedbir (katılma alacağı)

... ile ... aralarındaki ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz isteminin kısmen kabulüne ve kısmen reddine dair ... 6. Aile Mahkemesi'nden verilen 05.03.2013 gün ve 2013/195 sayılı hükmün Yargıtay'ca incelenmesi davacı vekili tarafından süresinde istenilmiş olmakla; dosya incelendi, gereği düşünüldü:K A R A R

Dosya muhtevasına, dava evrakı ile yargılama tutanakları münderecatına, mevcut deliller Mahkemece takdir edilerek karar verildiğine ve takdirde bir isabetsizlik bulunmadığına göre yerinde olmayan temyiz itirazlarının reddi ile Usul ve Kanuna uygun olan hükmün ONANMASINA, taraflarca HUMK'nun 388/4. (HMK m.297/ç) ve HUMK'nun 440/I maddeleri gereğince Yargıtay Daire ilamının tebliğinden itibaren ilama karşı 15 gün içinde karar düzeltme isteğinde bulunulabileceğine ve aşağıda dökümü yazılı 24,30 TL peşin harcın onama harcına mahsubuna, 19.09.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.