Yargıtay 16. hukuk dairesi e:2013/14421, k:2014/3988

T.C.
Yargıtay
16. Hukuk Dairesi


Esas No:2013/14421
Karar No:2014/3988
K. Tarihi:

MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün Yargıtay'ca incelenmesi istenilmekle; inceleme raporu ve dosyadaki belgeler okundu, GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ:
...- Dava konusu ... Köyü 113 ada ... parsel sayılı taşınmazdan ifrazen oluşan 113 ada ... parsel sayılı taşınmazın tapu kaydının tüm tedavülleri ile birlikte,
...- Dava konusu 113 ada ... parsel sayılı taşınmaz ve komşu taşınmazları birlikte gösterir tesis kadastrosu sırasında düzenlenen birleşik krokisinin,
...- Davacının dayandığı ve kadastro çalışmaları sırasında ... Köyü ile komşularının 102 ada ... parsel sayılı taşınmaza uygulanan 26.08.1993 tarih ... sıra numaralı tapu kaydının tesisinden itibaren tüm tedavülleri ile ve dayanağı olan belgelerle ve varsa haritaları ile birlikte getirtilerek dosyaya konulması, bundan sonra temyiz incelemesi yapılmak üzere gönderilmesi için dosyanın Mahkemesine GERİ ÇEVRİLMESİNE, 07.04.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.