1. Karar Arama
  2. Yargıtay Karar Arama

Davacının hukuka uygunluk halinde bulunduğu halde tutuklanması

Emsal karar arama için en iyi seçenek Hukuk Medeniyeti Karar Arama sayfamıza ulaşmak için tıklayınız...

Özet:

ÖZET: SANIĞIN (DAVACININ) ADAM ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS SUÇUNDAN TUTUKLU KALDIĞI, YAPILAN YARGILAMA SONUNDA CEZA VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA VE BERAATİNE HÜKMEDİLDİĞİ, YÜKLENEN SUÇUN SANIK TARAFINDAN İSLENMESİNE RAĞMEN OLAYDA HUKUKA UYGUNLUK NEDENİ BULUNMASI HALİNDE BERAAT KARARI VERİLECEĞİNİN BELİRTİLMESİ KARSISINDA, BOZMA İLAMINDAN SONRA GİDİLEN İÇTİHAT DEĞİŞİKLİĞİNE GÖRE DAVACININ HUKUKA UYGUNLUK HALİNDE BULUNDUĞU HALDE TUTUKLANMASI NEDENİYLE TAZMİNATA HAK KAZANDIĞI GÖZETİLEREK TAZMİNAT İSTEMİ HAKKINDA BİR KARAR VERİLMESİ GEREKTİĞİNİN GÖZETİLMEMESİ İSABETSİZDİR.


Esas No:2014/10461
Karar No:2015/11589
K. Tarihi:

 DAVA: Davacı vekilinin 13.12.2010 tarihli dilekçesi ile müvekkili davacının bir suç soruşturması nedeniyle tutuklandığını, yapılan yargılama sonunda müvekkili hakkında ceza verilmesine yer olmadığına hükmedildiğini belirterek CMK'nın 141. ve devamı maddeleri gereğince manevi tazminat istemine ilişkin açılan davanın mahkemece reddine ilişkin hüküm, davacı vekili tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü.

 

KARAR: Bozma ilamına uyularak yapılan yargılamaya, toplanan ve karar yerinde açıklanan delillere, mahkemenin kovuşturma sonucunda oluşan inanç ve takdirine, gösterilen gerekçeye ve uygulamaya göre, davacı vekilinin sair temyiz itirazlarının reddine,

 

Ancak;

 

Tazminat davasının dayanağı olan Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesinin, 2010/140 Esas -2010/197 Karar sayılı ceza dava dosyasının incelenmesinde; sanığın (davacının) adam öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklu kaldığı, yapılan yargılama sonunda eyleminin TCK'nın 25/1. maddesi kapsamında olduğu belirtilerek ceza verilmesine yer olmadığına ve beraatine hükmedildiği, 5271 sayılı CMK'nın 223/2-d maddesinde yüklenen suçun sanık tarafından islenmesine rağmen olayda hukuka uygunluk nedeni bulunması halinde beraat kararı verileceğinin belirtilmesi karsısında, bozma ilamından sonra Dairemizce gidilen içtihat değişikliğine göre davacının hukuka uygunluk halinde bulunduğu halde tutuklanması nedeniyle tazminata hak kazandığı gözetilerek tazminat istemi hakkında bir karar verilmesi gerektiğinin gözetilmemesi,

 

SONUÇ: Bozmayı gerektirmiş olup, davacı vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden hükmün bu sebeplerden 5320 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca halen uygulanmakta olan 1412 sayılı CMUK'un 321. maddesi gereğince, isteme aykırı olarak bozulmasına,23.06.2015 tarihinde oy birliği ile, karar verildi.


Bilmeniz halinde fark yaratacak kararlar

Ceza Mahkemesi kararlarının hukuk mahkemesinde bağlayıcılığı

Taraflar arasındaki "maddi tazminat" davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Bandırma 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nce davanın kabulüne dair verilen 17.12.2009 gün ve 2008/252 E. 2009/308 K. sayılı kararın incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 4. Hukuk Daires

SANIĞIN DENETİM SÜRESİ İÇİNDE YENİ BİR SUÇ İŞLEMESİ - ZAMANAŞIMI

Normal 0 21 false false false TR X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

Yargılama devam ettiği sürece ıslaha gerek olmaksızın inkar tazminatı istenebileceği

MAHKEMESİ :Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde taraf vekillerince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü. - K A R A R -Dava, faturalara day