1. Karar Arama
  2. Yargıtay Karar Arama

Sanığın hamile olmasının ödeme şartını ihlal için olağanüstü sebep olmaması

Emsal karar arama için en iyi seçenek Hukuk Medeniyeti Karar Arama sayfamıza ulaşmak için tıklayınız...

Özet:

Alacaklı vekili ile sanıkların birlikte icra müdürlüğüne geldikleri, sanıkların borca icra kefili oldukları, alacaklı vekilinin de bu hususu kabul ettiği, kefalet harçlarının yatırıldığı, talep üzerine kefillere icra emri çıkarılıp tebliğ edildiği, sanıkların sürelerden feragat ederek fer'ileri de açıkça gösterilen borcu ödeme taahhüdünde bulundukları, bu işlemlerin aynı gün ve evrakla yapılmasının taahhüdü geçersiz hale getirmeyeceği, ayrıca İİK'nun 340. maddesinde makbul bir sebep olmaksızın ödeme şartını ihlal eden borçlunun cezalandırılacağı öngörülmüş olup, uygulamada postaya gününden önce verilen taksidin icra dosyasına gecikerek girmesi, hastalık, yangın, su baskını ve deprem gibi olağanüstü olayların geçerli sebep olarak kabul edilmesi karşısında, sanıklardan A.. 'in hamile olması olağanüstü bir sebep olmayıp, borçlunun ekonomik durumunun borcu ödemeye yetmemesine rağmen taahhütte bulunması ve bu borcu ödeyememesinin makbul sebep olarak değerlendirilemeyeceği ve taahhüdün geçerli olduğu


Esas No:2013/24685
Karar No:2014/1337
K. Tarihi:1.1.1901

 

 DAVA VE KARAR: Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 02.10.2013 gün ve 2013/15072/60691 sayılı kanun yararına bozma istemine atfen Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen 06.11.2013 gün ve KYB 2013/344859 sayılı ihbarnamesi ile;ödeme şartını ihlal suçundan sanıklar F. ve Ayşe B.'in, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu'nun 340. maddesi gereğince 3 aya kadar ayrı ayrı tazyik hapsi ile cezalandırılmalarına dair, .. 2. İcra Ceza Mahkemesinin 01/11/2012 tarihli ve 2012/514 esas, 2012/926 sayılı kararına yönelik itirazın reddine ilişkin, ..  1. İcra Ceza Mahkemesinin 08/11/2012 tarihli ve 2012/1206 değişik iş sayılı kararını kapsayan dosyanın incelenmesinde,

 

Dosya kapsamına göre, icra kefillerinin taahhüdü ihlal suçundan cezai sorumluluğunun bulunması için önce icra emrinin tebliğ edilip daha sonra taahhüt anlaşmasının yapılması gerektiği, şikayete konu taahhüt anlaşması ile icra emrinin tebliğinin 20/01/2012 tarihinde yapıldığı ve aynı evrak üzerinde kefillik işlemi ile taahhüt verme işleminin yapıldığı, bu nedenle yapılan taahhüt anlaşmasının geçerli olmadığı gibi borçlu sanıklardan A.'in .... 2. İcra Ceza Mahkemesinin 10/05/2012 tarihli ve 2012/298 esas, 2012/387 karar sayılı dosyasında ibraz ettiği doğum raporuna göre hamile iken ve gelir elde etme imkanı bulunmadığı bir zaman diliminde borca kefil olup ödeme taahhüdünde bulunduğu ve dolayısıyla borcu ödememe yönünde geçerli bir sebebi bulunduğu dikkate alındığında, borçlu sanıkların üzerlerine atılı suçun oluşmadığı gözetilmeden itirazın kabulü yerine yazılı şekilde reddine karar verilmesinde isabet görülmediğinden bahisle 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 309. maddesi uyarınca, anılan kararın bozulması istenilmiş olmakla, Dairemize gönderilen dosya incelenerek gereği görüşüldü:

 

SONUÇ: .... 3. İcra Müdürlüğünün 2011/5805 sayılı takip dosyasında, 20.01.2012 tarihinde alacaklı vekili ile sanıkların birlikte icra müdürlüğüne geldikleri, sanıkların borca icra kefili oldukları, alacaklı vekilinin de bu hususu kabul ettiği, kefalet harçlarının yatırıldığı, talep üzerine kefillere icra emri çıkarılıp tebliğ edildiği, sanıkların sürelerden feragat ederek fer'ileri de açıkça gösterilen borcu ödeme taahhüdünde bulundukları, bu işlemlerin aynı gün ve evrakla yapılmasının taahhüdü geçersiz hale getirmeyeceği, ayrıca İİK'nun 340. maddesinde makbul bir sebep olmaksızın ödeme şartını ihlal eden borçlunun cezalandırılacağı öngörülmüş olup, uygulamada postaya gününden önce verilen taksidin icra dosyasına gecikerek girmesi, hastalık, yangın, su baskını ve deprem gibi olağanüstü olayların geçerli sebep olarak kabul edilmesi karşısında, sanıklardan A.. 'in hamile olması olağanüstü bir sebep olmayıp, borçlunun ekonomik durumunun borcu ödemeye yetmemesine rağmen taahhütte bulunması ve bu borcu ödeyememesinin makbul sebep olarak değerlendirilemeyeceği ve taahhüdün geçerli olduğu cihetle, .... 1. İcra Ceza Mahkemesinin 08.11.2012 gün ve 2012/1206 değişik iş sayılı kararına yönelik, CMK'nun 309. maddesi uyarınca kanun yararına bozma istemine atfen düzenlenen ihbarnamedeki düşünce yerinde görülmediğinden reddine, dosyanın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına tevdiine, 22.01.2014 gününde oybirliği ile karar verildi.Bilmeniz halinde fark yaratacak kararlar

HAGB'ye itiraz üzerine hem şekil hem de esastan incelenir

Hakkı olmayan yere tecavüz suçundan sanık S.nin, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 154/1, 62 ve 52/2. maddeleri uyarınca 5 ay hapis ve 80,00 Türk lirası adli para cezası ile cezalandırılmasına, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 231/5. maddesi gereğince hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına da

ZAMANAŞIMINI KESEN SEBEPLER • İCRA TAKİBİ

(.Dava eser sözleşmesinden kaynaklanan alacak istemine ilişkindir. Mahkemece davanın zamanaşımı nedeniyle reddine dair verilen karar davacı vekilince temyiz edilmiştir.Yanlar arasındaki uyuşmazlık eser sözleşmesinden kaynaklandığından yüklenici tarafından açılacak alacak davası Borçlar Kanunu’nun 12

TEMYİZ HARCI • NİSBİ HARCA TABİ DAVA MAKTU HARCA TABİ DAVA

Taraflar arasındaki “fazla mesai alacağı” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Muratlı Asliye Hukuk (İş) Mahkemesi'nce davanın reddine dair verilen 16.09.2010 gün ve 2009/61 E., 2010/224 K. Sayılı kararın incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmesi üzerine,Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'nin