1. Karar Arama
  2. Yargıtay Karar Arama

Kuru sıkı silahla meskun mahalde ateş etmenin idari yaptırım gerektirdiği

Emsal karar arayışısınız için en iyi seçenek Hukuk Medeniyeti Karar Arama sayfamıza ulaşmak için tıklayınız...

Özet:

 

SANIĞIN RASTGELE HAVAYA ATEŞ ETTİĞİ VE GAZ TABANCASI OLARAK NİTELENDİRİLEN SİLAHIN 6136 SAYILI KANUN KAPSAMINA GİREN SİLAHLARDAN OLUP OLMADIĞI HUSUSUNDA USULÜNE UYGUN BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ YAPTIRILARAK SÖZ KONUSU TABANCANIN GAZ TABANCASI OLDUĞUNUN ANLAŞILMASI HALİNDE, ATEŞLENEBİLEN BİR SİLAHIN İŞLEVİNE UYGUN VE SONUÇ DOĞURMAYA ELVERİŞLİ BULUNMAYAN "KURU-SIKI" OLARAK TABİR EDİLEN TABANCA İLE YERLEŞİK YERDE ATEŞ ETME ŞEKLİNDEKİ EYLEMİN, 5326 SAYILI KABAHATLER KANUNU'NUN 36/1. MADDE VE FIKRASINDA TANIMI YAPILAN GÜRÜLTÜYE SEBEP OLMA KAPSAMINDA OLUP İDARİ YAPTIRIMI GEREKTİRECEĞİ
Fıkra:Tümü

Esas No:2009/11718/
Karar No:2011/10871
K. Tarihi:12.10.2011

 

DAVA : Gereği görüşülüp düşünüldü.

 

KARAR : A-) Sanığın rastgele havaya ateş ettiği ve gaz tabancası olarak nitelendirilen silahın 6136 Sayılı Kanun kapsamına giren silahlardan olup olmadığı hususunda usulüne uygun bilirkişi incelemesi yaptırılarak söz konusu tabancanın gaz tabancası olduğunun anlaşılması halinde, ateşlenebilen bir silahın işlevine uygun ve sonuç doğurmaya elverişli bulunmayan "kuru-sıkı" olarak tabir edilen tabanca ile yerleşik yerde ateş etme şeklindeki eylemin, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu'nun 36/1. madde ve fıkrasında tanımı yapılan gürültüye sebep olma kapsamında olup idari yaptırımı gerektireceği ve anılan Yasanın 18/1. madde ve fıkrası hükmü gözönüne alındığında mülkiyetin kamuya geçirilmesinin de mümkün olmayacağı gözetilmeden, eksik soruşturmayla yazılı biçimde mahkumiyet ve müsadere kararı verilmesi,

 

B-) Kabul ve uygulamaya göre de:

 

Hükümden sonra yürürlüğe giren 5728 Sayılı Kanunun 562. maddesiyle değişik 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 231. maddesi ve bu maddenin 6. fıkrasına 25.7.2010 tarihinde yürürlüğe giren 6008 Sayılı Kanunun 7. maddesiyle eklenen cümle gözetilerek, hükümün açıklanmasının geri bırakılması yönünde mahkemesince değerlendirme yapılmasında zorunluluk bulunması,

 

SONUÇ : Yasaya aykırı sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükümün bu sebeplerden dolayı 5320 Sayılı Kanunun 8/1. maddesi uyarınca uygulanması gereken 1412 Sayılı C.M.U.K.nun 321. maddesi gereğince istem gibi ( bozulmasına ), 12.10.2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.