1. Karar Arama
  2. Yargıtay Karar Arama

Kuru sıkı silahla meskun mahalde ateş etmenin idari yaptırım gerektirdiği

Emsal karar arama için en iyi seçenek Hukuk Medeniyeti Karar Arama sayfamıza ulaşmak için tıklayınız...

Özet:

 

SANIĞIN RASTGELE HAVAYA ATEŞ ETTİĞİ VE GAZ TABANCASI OLARAK NİTELENDİRİLEN SİLAHIN 6136 SAYILI KANUN KAPSAMINA GİREN SİLAHLARDAN OLUP OLMADIĞI HUSUSUNDA USULÜNE UYGUN BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ YAPTIRILARAK SÖZ KONUSU TABANCANIN GAZ TABANCASI OLDUĞUNUN ANLAŞILMASI HALİNDE, ATEŞLENEBİLEN BİR SİLAHIN İŞLEVİNE UYGUN VE SONUÇ DOĞURMAYA ELVERİŞLİ BULUNMAYAN "KURU-SIKI" OLARAK TABİR EDİLEN TABANCA İLE YERLEŞİK YERDE ATEŞ ETME ŞEKLİNDEKİ EYLEMİN, 5326 SAYILI KABAHATLER KANUNU'NUN 36/1. MADDE VE FIKRASINDA TANIMI YAPILAN GÜRÜLTÜYE SEBEP OLMA KAPSAMINDA OLUP İDARİ YAPTIRIMI GEREKTİRECEĞİ

Esas No:2009/11718
Karar No:2011/10871
K. Tarihi:12.10.2011

 

DAVA : Gereği görüşülüp düşünüldü.

 

KARAR : A-) Sanığın rastgele havaya ateş ettiği ve gaz tabancası olarak nitelendirilen silahın 6136 Sayılı Kanun kapsamına giren silahlardan olup olmadığı hususunda usulüne uygun bilirkişi incelemesi yaptırılarak söz konusu tabancanın gaz tabancası olduğunun anlaşılması halinde, ateşlenebilen bir silahın işlevine uygun ve sonuç doğurmaya elverişli bulunmayan "kuru-sıkı" olarak tabir edilen tabanca ile yerleşik yerde ateş etme şeklindeki eylemin, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu'nun 36/1. madde ve fıkrasında tanımı yapılan gürültüye sebep olma kapsamında olup idari yaptırımı gerektireceği ve anılan Yasanın 18/1. madde ve fıkrası hükmü gözönüne alındığında mülkiyetin kamuya geçirilmesinin de mümkün olmayacağı gözetilmeden, eksik soruşturmayla yazılı biçimde mahkumiyet ve müsadere kararı verilmesi,

 

B-) Kabul ve uygulamaya göre de:

 

Hükümden sonra yürürlüğe giren 5728 Sayılı Kanunun 562. maddesiyle değişik 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 231. maddesi ve bu maddenin 6. fıkrasına 25.7.2010 tarihinde yürürlüğe giren 6008 Sayılı Kanunun 7. maddesiyle eklenen cümle gözetilerek, hükümün açıklanmasının geri bırakılması yönünde mahkemesince değerlendirme yapılmasında zorunluluk bulunması,

 

SONUÇ : Yasaya aykırı sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükümün bu sebeplerden dolayı 5320 Sayılı Kanunun 8/1. maddesi uyarınca uygulanması gereken 1412 Sayılı C.M.U.K.nun 321. maddesi gereğince istem gibi ( bozulmasına ), 12.10.2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Bilmeniz halinde fark yaratacak kararlar

Vekalet sözleşmesinin kapsamı-İlamın icrasının ayrı bir iş sayılacağı-ilamın icraya konulmaması talebinin azil sayılamayacağı

Taraflar arasındaki “avukatlık ücret alacağı” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Mersin 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nce davanın reddine dair verilen 19.03.2010 gün ve 2010/1 E., 2010/115 K. sayılı kararın incelenmesi davacı tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 13. Hukuk Dairesi’nin 23.

icra müdürünün tebligat yapılan kişilerin varlığını araştırma yükümlülüğünün bulunmadığı -hatalı tebligat - bakanlığa açılan dava -görev

Davacı M.. S.. vekili Avukat S.. B.. tarafından, davalılar T.C. Posta Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü vdl. aleyhine 19/12/2006 gününde verilen dilekçe ile maddi tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın kısmen kabulüne dair verilen 05/06/2012 günlü kararın Yargıtay’ca

İtirazın iptali davasında takipte talep edilen faiz için dava açılmamış olması -faiz üzerinden inkar tazminatına hükmedilemeyeceği

Yukarıda tarih ve numarası yazılı hükmün duruşmalı olarak temyizen tetkiki davalı vekili tarafından istenmiş olmakla duruşma için tayin edilen günde davacı vekili gelmedi. Davalı vekilleri Avukat O.K. ve M.K.geldi. Temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşıldıktan ve hazır bulunan davalı avu