1. Karar Arama
  2. Yargıtay Karar Arama

Sulh ile sonuçlanan işler • avukatlık ücreti • tarafların sorumluluğu

Emsal karar arama için en iyi seçenek Hukuk Medeniyeti Karar Arama sayfamıza ulaşmak için tıklayınız...

Özet:

Sulh veya anlaşmayla sonuçlanan ve takipsiz bırakılan işlerde, gerek avukatın müvekkili ve gerekse karşı taraf avukatın hak kazanacağı ücretlerden müteselsil olarak sorumludurlar.


Esas No:2012/1999
Karar No:2012/6771
K. Tarihi:14.3.2012

YARGITAY KARARI

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü.


Davacılar, avukat olduklarını, davalı K.S.'nin vekili olarak diğer davalılar hakkında icra takibi başlattıklarını ve hacizler yaptıklarını, davalı K.S.'nin diğer davalılar ile anlaşarak icra takiplerindeki alacaklarından feragat ettiğini, vekalet ücretlerinin ödenmediğini, Avukatlık Kanununun 165.maddesi gereğince avukatlık ücretlerinden davalıların müteselsil sorumlu bulunduklarını ileri sürerek davalılar hakkında başlattıkları takibe davalıların haksız itiraz ettiklerini belirterek itirazın iptali, takibin devamı ve %40 icra inkar tazminatı isteminde bulunmuşlardır.


Davalı K. Ltd. Şti. cevap dilekçesinde borcu ödeyerek icra takibine konu çeki geri aldığını, alacaklılara ve vekillerine borcu kalmadığını ileri sürerek davanın reddi ile %40 kötü niyet tazminatı isteminde bulunmuştur.


Diğer davalılar davaya cevap vermemiştir.


Mahkemece, davacıların vekalet ücreti alacaklarının müvekkillerinden isteyebilecekleri, borçlulardan isteyemeyeceklerinden davalılardan K. Orman Ltd. Şti. ile T.T. hakkındaki davanın husumet nedeniyle reddine, davalı K.S. hakkındaki davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.


Karar, davacılar tarafından temyiz olunmuştur.


Avukatlık Kanunu'nun 165. maddesine göre “İş sahibinin birden çok olması halinde bunlardan her biri, sulh veya her ne suretle olursa olsun taraflar arasında anlaşmayla sonuçlanan ve takipsiz bırakılan işlerde her iki taraf avukat ücretinin ödenmesi hususunda müteselsil borçlu sayılırlar.” Hükmü yer almaktadır.


Davalı alacaklı K.S. vekilleri olan davacıların 15.000.00 TL. bedelli çek nedeniyle davalı borçlular K. Orman Ürünleri Ltd. Şti. ile T.T hakkında Ümraniye 3. İcra Müdürlüğünün 2008/14558 Sayılı kambiyo takibi yaptıkları, ödeme emirlerinin tebliğ edilerek kesinleştiği, borcun tahsili için haciz işlemlerine girişildiği, davalı alacaklı K.S.'nin 06.04.2009 tarihli dilekçeyle icra takibinden vazgeçtiğinden hacizlerin kaldırıldığı anlaşılmaktadır.


Şu durumda davalıların sulh olmaları ile alacaklı Keramettin Sayhan diğer davalı borçlular hakkındaki icra takibinden vazgeçmiş ve davacı avukatların vekalet ücretleri ödenmemiştir. Avukatlık Kanunu'nun 165. maddesi hükmüne göre sulh ile sonuçlanan işlerde her iki taraf avukatlık ücretinin ödenmesi hususunda avukata karşı müteselsilen sorumludurlar. Mahkemece davalı borçlularında davacıların müvekkili olan davalı alacaklı K.S. ile birlikte vekalet ücreti nedeniyle müteselsilen sorumlu tutulmaları gerekirken davalı borçlular ile aralarında vekalet ilişkisi bulunmadığından haklarındaki davanın husumet nedeniyle reddine karar verilmiş olması bozmayı gerektirmiştir.


Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar göz önünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK'un 428. maddesi gereğince BOZULMASINA ve peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 14.03.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Bilmeniz halinde fark yaratacak kararlar

Kat mülkiyetinde ve site mülkiyetinde yöneticinin temsil yetkisine giren işlerden dolayı icra takibi - Taraf sıfatı

Alacaklı tarafından borçlu aleyhine bonoya dayalı olarak kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takip başlatıldığı, örnek 10 ödeme emrinin tebliği üzerine borçlunun İcra Mahkemesi'ne yaptığı başvuruda borca itiraz ettiği, Mahkemece 21.09.2011 tarihinde verilen kararla, bono metninde “....bedeli ma

RÜCU DAVASI ZAMANAŞIMI SÜRESİ

(.Davacı, dava dışı üçüncü kişinin mevzuat gereği kendisine indirimli tarife uygulanması gerekirken Başbakanlık Hazine Müsteşar-lığı’nın talimatı üzerine indirimli tarife uygulamasından vazgeçilmesi nedeniyle ödemiş olduğu fazla elektrik bedelinin geri alınması için açtığı dava sonucunda mahkemece v

KİRA BORCUNA İTİRAZ • KİRA SÖZLEŞMESİ - İTİRAZIN KALDIRILMASI

(.Dava, itirazın kaldırılması ve temerrüt nedeni ile kiralananın tahliyesi istemine ilişkindir. Mahkemece uyuşmazlık yargılamayı gerektirdiğinden istemin reddine karar verilmiş, karar davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.Davacı, 15.07.2010 tarihinde başlattığı icra takibinde 01.06.2009 başlang