1. Karar Arama
  2. Yargıtay Karar Arama

Genel hükümlere tabi eylemlerle acele görülmesi gereken orman suçlarının tefriki gerekir

Emsal karar arama için en iyi seçenek Hukuk Medeniyeti Karar Arama sayfamıza ulaşmak için tıklayınız...


Esas No:2014/24551
Karar No:2014/43208
K. Tarihi:25.12.2014
Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunarak;
Gereği görüşülüp düşünüldü;
Oluşa ve dosya kapsamına göre, sanıklara isnat edilen ve genel hükümlere tabi olan görevi yaptırmamak için direnme, hakaret ve görevi ihmal suçlarının, 6831 sayılı yasanın 83/2 maddesi gereğince acele mevzuaddan sayılan Ormana Kanuna Muhalefet suçu ile birlikte görülemeyeceğinin gözetilmemesi,
Bozmayı gerektirmiş, katılan idare vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün bu sebepten 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi ile yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK'un 321. maddesi uyarınca istem gibi BOZULMASINA, 25.12.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.Bilmeniz halinde fark yaratacak kararlar

Sigortasız Çalıştırılan İşçinin İşçilik Alacakları İçin Hizmet Tespit Davası Açmaya Zorlanamayacağı

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün, Yargıtay'ca incelenmesi davacı tarafından istenilmekle, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşılmakla, dosya incelendi, gereği görüşüldü:Davacı vekili, müvekkilinin davalıya ait kuaför salonunda 01/06/2009- 07/03/2011 tarihleri arasında ça

İhtiyati haciz - yetkili mahkeme

MAHKEMESİ : ASLİYE TİCARET MAHKEMESİAsliye Ticaret Mahkemesi’nce verilen 04/11/2014 tarih ve 2014/540-2014/540 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi borçlular vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor d

Islahla davaya yeni talepler eklenemeyeceği- dava dilekçesinde olmayan tahliye istemi

MAHKEMESİ : Ankara Batı 2. Sulh Hukuk MahkemesiTARİHİ : 24/02/2015NUMARASI : 2012/1003-2015/191Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı itirazın iptali ve menfi tespit davasına dair kararın temyiz incelemesi duruşmalı olarak davacı-birleşen davanın davalısı tarafından