1. Karar Arama
  2. Yargıtay Karar Arama

Patateslerin haksız olarak haczedilmesi manev itazminat ödenmesini gerektirir

Emsal karar arama için en iyi seçenek Hukuk Medeniyeti Karar Arama sayfamıza ulaşmak için tıklayınız...

Özet:

DAVACI, HAKSIZ HACİZ SEBEBİYLE ZARARA UĞRADIĞINI İLERİ SÜREREK ELDEKİ DAVAYI AÇMIŞTIR. BU DAVADA ÖNCELİKLE DAVALININ İCRA TAKİBİ YAPMAKTA HAKLI OLUP OLMADIĞININ İRDELENMESİ GEREKİR. DAVALININ, DAVA DIŞI H. Y.'DEN OLAN BONOYA DAYALI ALACAĞINA DAYANARAK ÜÇÜNCÜ KİŞİ KONUMUNDA BULUNAN DAVACI ŞİRKETE AİT SOĞUK HAVA DEPOSUNDA BULUNAN PATATESLERE HACİZ KOYDURDUĞU AÇIKTIR. DAVACIMIZ, PATATESLERİN KENDİSİNE AİT OLDUĞUNU BELGELEYEN FATURALARI SUNMASINA RAĞMEN, HACİZ YAPILMIŞTIR. DOSYA KAPSAMINDAN TAKİBE KONU PATATESLERİN HAKSIZ OLARAK HACZEDİLDİĞİ ANLAŞILDIĞINDAN, ŞİRKETİN KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI OLUŞMUŞTUR. MAHKEMECE UYGUN BİR MİKTARDA MANEVİ TAZMİNATA KARAR VERİLMESİ GEREKİRKEN DAVANIN REDDİNE KARAR VERİLMESİ DOĞRU BULUNMAMIŞ, KARARIN BOZULMASI GEREKMİŞTİR.


Esas No:2012/1623
Karar No:2013/1737
K. Tarihi:6.2.2013


 

 

DAVA : Davacı G... Petrol İth. İhr. Tar. Ür. Nakl. İnş Gıda Paz. San. Tic. Ltd. Şti. vekili tarafından, davalı H. A. aleyhine 8.12.2010 gününde verilen dilekçeyle haksız haciz sebebiyle manevi tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın reddine dair verilen 29.11.2011 tarihli kararın Yargıtay'ca incelenmesi davacı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan raporla dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği düşünüldü.

 

KARAR : Dava, haksız haciz sebebiyle uğranılan manevi zararın ödetilmesi istemine ilişkindir. Mahkemece davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı tarafından temyiz edilmiştir.

 

 Davacı, şirketlerinin tarım ve gıda ürünleri üzerine faaliyet yaptığını, kendi işletmeleriyle ilgili olmayan bir borçtan dolayı depolarında bulunan malların haczedildiğini, durumu izah etmelerine rağmen karşı tarafın haciz işlemi yapmakta ısrar ettiğini, haksız haciz işlemi sebebiyle şirketin ticari itibarının zedelendiğini belirterek manevi tazminat talebinde bulunmuştur.

 

 Davalı, davanın reddini savunmuştur.

 

 Mahkemece yapılan yargılama sonucunda: davacının deposunda yapılan haciz sebebiyle tüzel kişiliğinin manevi olarak zarar gördüğünün kabul edilemeyeceğini, ancak ticari itibarın aleni olarak zedelenmesi halinde manevi tazminata hak kazanılacağı, haciz işleminin sınırlı sayıdaki insanlar arasında cereyan etmesi sebebiyle davanın reddine karar verilmiştir.

 

 Davacı, haksız haciz sebebiyle zarara uğradığını ileri sürerek eldeki davayı açmıştır. Bu davada öncelikle davalının icra takibi yapmakta haklı olup olmadığının irdelenmesi gerekir. Davalının, dava dışı H. Y.'den olan bonoya dayalı alacağına dayanarak üçüncü kişi konumunda bulunan davacı şirkete ait soğuk hava deposunda bulunan patateslere haciz koydurduğu açıktır. Davacımız, patateslerin kendisine ait olduğunu belgeleyen faturaları sunmasına rağmen, haciz yapılmıştır. Dosya kapsamından takibe konu patateslerin haksız olarak haczedildiği anlaşıldığından, şirketin kişilik haklarına saldırı oluşmuştur. Mahkemece uygun bir miktarda manevi tazminata karar verilmesi gerekirken davanın reddine karar verilmesi doğru bulunmamış, kararın bozulması gerekmiştir.

 

SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarda gösterilen sebeplerle bozulmasına ve peşin alınan harcın istenmesi halinde iadesine, 06.02.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Bilmeniz halinde fark yaratacak kararlar

Avukatın danışıklı icra takibi ve haciz, satış işlemleri yapmasının zincirleme şekilde kamu görevlisinin resmi belgede sahtecilik suçu oluşturacağı

DAVA VE KARAR: Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü.   Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin soruşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre ye

Kamu görevlisi hakkında hakaret içeren tweeti retweet etmek suç olur mu?

MAHKEMESİ :Sulh Ceza MahkemesiSuç : HakaretHÜKÜMLER : Beraat, mahkumiyetYerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, başvuruların süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:Temyiz isteklerinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.Vicdani kanının oluştuğu d

Yöneticilerin, iş güvencesinden yararlanma hakkı - İşletme -İşyeri -İşe alma çıkartma yetkisi

MAHKEMESİ : İSTANBUL ANADOLU 15. İŞ MAHKEMESİTARİHİ : 14/05/2015NUMARASI : 2013/2001-2015/225DAVA : Davacı, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir. Yerel mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiştir. Hüküm süresi içinde