Cumhurbaşkanına yayın yoluyla hakaret -Arşiv kaydının silinmesi


Esas No:2014/5512
Karar No:2014/12550
K. Tarihi:25.12.2014
Sayı : KYB-2014/193420
Mahkemesi : İstanbul A**** *** Asliye Ceza Mahkemesi
Tarihi : 19.07.2013<br>Numarası : 2000/425 Esas - 2003/43 Ek Karar

Cumhurbaşkanına yayın yoluyla hakaret suçundan sanık C.. G..’ün, 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 158/2,3, 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun 4. maddeleri uyarınca neticeten 1.657.890.000 Türk Lirası ağır para cezası ile cezalandırılmasına dair Kadıköy (kapatılan) 2. Asliye Ceza Mahkemesinin 28.01.2003 tarihli ve 2000/425 esas, 2003/43 sayılı kararının infazını müteakip, sanık vekilinin 15.11.2012 tarihli dilekçesi ile yaptığı arşiv kaydının silinmesi talebinin kabulüne ilişkin İstanbul A**** *** Asliye Ceza Mahkemesinin 19.07.2013 tarihli ve 2000/425 esas, 2003/43 sayılı kararı ile ilgili olarak;
Dosya kapsamına göre, 11.04.2012 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6290 sayılı A**** *** Kanunu İle Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 3. maddesi ile eklenen 5352 sayılı A**** *** Kanununun geçici 2/3. maddesi gereğince, 6290 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 11.04.2012 tarihinden itibaren şartları oluştuğu taktirde Adalet Bakanlığı Adlî Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü tarafından arşiv kayıtlarının silinebileceği gözetilmeden, yazılı şekilde reddine karar verilmesinde isabet görülmediğinden bahisle, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 309. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu Adalet Bakanlığının 12.05.2014 tarih ve 2014/9455/32488 sayılı kanun yararına bozma talebine atfen, Yargıtay C**** *** 30.05.2014 tarih ve 2014/193420 sayılı tebliğnamesi ile daireye ihbar ve dava evrakı tevdi kılınmakla;
Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

Kanun yararına bozma talebine dayanılarak düzenlenen tebliğnamedeki bozma isteği incelenen dosya kapsamına nazaran bu gerekçeyle yerinde görüldüğünden, İstanbul A**** *** Asliye Ceza Mahkemesinin 19.07.2013 tarih ve 2000/425 esas, 2003/43 sayılı ek kararının CMK'nın 309. maddesi uyarınca BOZULMASINA, meteakip işlemlerin mahallinde yapılmasına, dosyanın gereği için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE, 25.12.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.