1. Karar Arama
  2. Yargıtay Karar Arama

Davacının “hayvan gübresi dökmek” şeklindeki kullanımının ekonomik amaca uygun zilyetlik olmadığı

Emsal karar arama için en iyi seçenek Hukuk Medeniyeti Karar Arama sayfamıza ulaşmak için tıklayınız...


Esas No:2013/1179
Karar No:2014/921
K. Tarihi:19.11.2014


(...Davacı, kazanmayı sağlayan eklemeli zilyetlik ve harici satın alma yoluyla kullandığı 197 m2 miktarlı ev ve tarla niteliği ile adına tespiti yapılan 199 ada 2 parsel sayılı taşınmazın çevresinde yer alan iki parça da gözetilerek 1000 m2 olarak adına tescilini istemiştir.
Davalı köy tüzel kişiliği temsilcisi ve Hazine vekili davanın reddini savunmuşlardır. Mahkemece, davanın kısmen kabulü, Fen bilirkişi İ.Ş.arafından düzenlenen 27.10.2008 tarihli bilirkişi raporunun eki olan krokide (B) harfi ile gösterilen 14,53 m2 yüzölçümlü kısmın Orta Köyü 199 ada son parsel numarası verilerek arsa niteliği ile davacı adına tapuya tesciline, bilirkişi raporunda (A) harfi ile gösterilen yerde 20 yıla aşkın süre ile malik sıfatıyla zilyetlik ispatlanamadığından bu yerle ilgili davanın reddine karar verilmiştir. Hükmün kabule ilişkin bölümü Hazine vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Toplanan deliller ve tüm dosya kapsamından; temyiz konusu taşınmazın tapulama çalışmaları sırasında paftasında yol olarak bırakıldığı anlaşılmaktadır. Mahallinde yapılan keşifte dinlenen yerel bilirkişiler M... N., S..Y. ve S. S.nun birbirini doğrulayan ve tamamlayan beyanlarında krokide (A) harfiyle gösterilen davacının hayvan gübresi döktüğü yerin evinin önü olduğunu bildirmişlerdir.
Tapusuz taşınmazların 3402 sayılı Kadastro Kanununun 14 ve TMK. nun 713. maddeleri uyarınca olağanüstü zamanaşımı yoluyla kazanılabilmesi için anılan maddelerde yazılı koşulların davacı lehine gerçekleşmesi yanında, ekonomik amaca uygun eylemli zilyetlik ve tasarrufun da somut olarak kanıtlanması gerekir. Dairemizin yerleşik uygulaması da bu yöndedir. Davacının “hayvan gübresi dökmek” şeklindeki kullanımı ekonomik amaca uygun zilyetlik olmadığı anlaşıldığından davanın tümden reddine karar verilmesi gerekirken, delillerin takdirinde ve nitelemede yanılgıya düşülerek yazılı gerekçe ile fen bilirkişisi raporunda (B) harfi ile gösterilen 14,53 m2 taşınmaz ile ilgili kabul kararı verilmesi doğru olmamıştır...) gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yapılan yargılama sonunda, mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

Hukuk Genel Kurulu’nca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kâğıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:
Dava, kadastro öncesi sebebe dayalı olarak kadastro harici bırakılan yerin kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği yoluyla tapuya tescili istemine ilişkindir.
Davacı; kadastro sırasında 197 m2 miktarlı olarak adına tespit yapılan 199 ada 2 parsel sayılı taşınmaza ait kadastro tutanağının iptali ile 1000 m2 olarak adına tespit ve tesciline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı Hazine vekili ve köy tüzel kişiliği temsilcisi; Davanın reddine karar verilmesini istemişlerdir.
Mahkemece; davanın kısmen kabulüne karar verilmiş, davalı Hazine vekilinin temyizi üzerine, Özel Dairece yukarıda açıklanan nedenlerle karar bozulmuştur.
Yerel Mahkemece, önceki gerekçeler genişletilmek suretiyle direnme kararı verilmiş, direnme kararı davalı Hazine vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Hukuk Genel Kurulu önüne gelen uyuşmazlık; davacının “hayvan gübresi dökmek” şeklindeki kullanımının ekonomik amaca uygun zilyetlik olup olmadığı, burada varılacak sonuca göre davacının Türk Medeni Kanunu 713 ve Kadastro Kanunu 14/1 maddelerinden yararlanıp yararlanamayacağı noktasında toplanmaktadır.
Yapılan görüşmeler sonucu, tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dosyadaki tutanak ve kanıtlara, bozma kararında açıklanan gerektirici nedenlere özellikle davacının “hayvan gübresi dökmek” şeklindeki kullanımının ekonomik amaca uygun zilyetlik olmadığından, Özel Daire bozma kararına uyulmak gerekirken, önceki kararda direnilmesinin usul ve yasaya aykırı olduğu, Hukuk Genel Kurulu çoğunluğunca benimsenmiştir.
Yapılan görüşmeler sırasında, bir kısım üyelerce, taşınmazın bulunduğu bölgenin özelliği, davacının yaşam koşulları dikkate alındığında, davacı kullanımının ekonomik amaca uygun zilyetlik olduğu, direnme kararının onanması gerektiği ileri sürülmüş ise de, bu görüş Kurul çoğunluğunca yukarıda belirtilen nedenlerle benimsenmemiştir.
O halde, Hukuk Genel Kurulu’nca da benimsenen Özel Daire bozma kararına uyulması gerekirken, önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırı olduğundan direnme kararı bozulmalıdır.
SONUÇ: Davalı Hazine vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile direnme kararının Hukuk Genel Kurulu tarafından da benimsenen Özel Dairenin bozma kararında gösterilen nedenlerden dolayı 6217 sayılı Kanunun 30. maddesi ile 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na eklenen “Geçici madde 3” atfıyla uygulanmakta olan 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 429. Maddesi gereğince BOZULMASINA, 19.11.2014 gününde yapılan ikinci görüşmede oyçokluğu ile karar verildi.


Bilmeniz halinde fark yaratacak kararlar

eksik harcın yatırılması için önce normal bir süre verilmesi zorunlu olmayıp, mahkemece doğrudan kesin mehil verilebilir. Ne var ki, verilen kesin mehil makul bir süreyi kapsamalıdır.

(...Kadastro sırasında dava konusu 136 ada 2 ve 6 ile 139 ada 3 parsel sayılı taşınmazlar davalı C.. G.., 139 ada 6 parsel sayılı taşınmaz eşit paylarla davalı C.. G.. ve dava dışı Z. Y., 136 ada 3 ve 128 ada 1 parsel sayılı taşınmaz davalı M.. G.., 136 ada 4 parsel sayılı taşınmaz davalı H. G., 136

İşveren şirketler arasında organik bağın bulunması- Tüzel kişilik perdesinin aralanması

Y A R G I T A Y K A R A R IA) Davacı İsteminin Özeti:Davacı, iş sözleşmesinin haksız feshedildiğini ileri sürerek, kıdem ve ihbar tazminatları ile fazla mesai, asgari geçim indirimi ve yıllık izin ücreti alacaklarının ödenmesini istemiştir.B) Davalı Cevabının Özeti:Davalı, davanın reddini istemiştir

İhtiyati haciz - yetkili mahkeme

MAHKEMESİ : ASLİYE TİCARET MAHKEMESİAsliye Ticaret Mahkemesi’nce verilen 04/11/2014 tarih ve 2014/540-2014/540 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi borçlular vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor d