İmar uygulaması nedeniyle davacı payına takdir edilen karşılığın artırılması istemi


Esas No:2014/18819
Karar No:2014/31194
K. Tarihi:23.12.2014


Özet:

1-Tespit edilen bedelin dava tarihine güncellemesi yapılırken; çekişmesiz bedelin davacı tarafa ödendiği gözetilerek, tespit edilen bedelin tamamına ödeme tarihine kadar yasal faiz uygulandıktan sonra; kalan dönem için belirlenen bedelden çekişmesiz bedel düşülerek fark bedele dava tarihine kadar faiz uygulanmak suretiyle güncelleme yapılması gerekirken, çekişmesiz bedel düşülmeden faiz oranı uygulanmak suretiyle güncelleme yapılarak bedel tespit eden rapora göre hüküm kurulması,
2-Muris Halide İnce’den davacıya gelen pay 4/12 olduğu halde, 1/4 kabul edilmek suretiyle aza hükmedilmesi,
Doğru görülmemiştir.Taraflar arasındaki imar uygulaması nedeniyle davacı payına takdir edilen karşılığın artırılması davasının kabulüne dair verilen yukarıda tarih ve numaraları yazılı hükmün Yargıtay’ca incelenmesi taraf vekillerince verilen dilekçeler ile istenilmiş, davalı idare vekili de temyiz dilekçesinde duruşma isteminde bulunmuş olmakla, duruşma için belirlenen 23.12.2014 günü usulüne göre çağrı kağıdı gönderilmesine rağmen gelmediklerinden taraf vekillerinin yokluklarında incelemenin evrak üzerinden yapılmasına karar verilerek dosyadaki belgeler okunup uyuşmazlık anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü.
- K A R A R -
Dava, imar uygulaması nedeniyle davacı payına takdir edilen karşılığın artırılması istemine ilişkindir.
Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş; hüküm, taraf vekillerince temyiz edilmiştir.
Bilirkişi incelemesi yaptırılmıştır. 6487 sayılı Yasanın 21. maddesi ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun geçici 6. maddesi uyarınca, dava konusu taşınmazın uygulama tarihindeki niteliği esas alınmak suretiyle bedele dönüştürülen davacı payının o tarihteki karşılığının tespit edilmesinde bir isabetsizlik görülmemiştir. Ancak;
1-Tespit edilen bedelin dava tarihine güncellemesi yapılırken; çekişmesiz bedelin davacı tarafa ödendiği gözetilerek, tespit edilen bedelin tamamına ödeme tarihine kadar yasal faiz uygulandıktan sonra; kalan dönem için belirlenen bedelden çekişmesiz bedel düşülerek fark bedele dava tarihine kadar faiz uygulanmak suretiyle güncelleme yapılması gerekirken, çekişmesiz bedel düşülmeden faiz oranı uygulanmak suretiyle güncelleme yapılarak bedel tespit eden rapora göre hüküm kurulması,
2-Muris H**** *** davacıya gelen pay 4/12 olduğu halde, 1/4 kabul edilmek suretiyle aza hükmedilmesi,
Doğru görülmemiştir.
Taraf vekillerinin temyiz itirazları yerinde olduğundan hükmün açıklanan nedenlerle H.U.M.K.nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, taraflardan peşin alınan temyiz ve temyize başvurma harçlarının Hazineye irad kaydedilmesine, 23.12.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.