terör örgütü - facebook


Esas No:2015/2442
Karar No:2015/4837
K. Tarihi:3.12.2015


Özet:


c-) 2911 sayılı Kanunun 32/1 ve 33/1. maddelerine uygun eylemler ile Facebook'da yapılan paylaşımlar nedeniyle terör örgütü propagandası yapma suçu bakımından, suç tarihinin suça sürüklenen çocuğun Facebook sayfasına son paylaşımda bulunduğu 16.06.2011 tarihi olması nedeniyle, suça sürüklenen çocuğa yüklenen suçların tarihi ve işlenme yöntemi ile temel şekli itibariyle gerektirdiği cezanın süresine göre, hükümden önce yürürlüğe giren 6352 sayılı Kanunun geçici 1. maddesi kapsamında olup kovuşturmanın ertelenmesine karar verilmesi gerektiğinin gözetilmemesi,...

Mahkemesi :Çocuk Mahkemesi
Suça sürüklenen çocuk : ...
Suç : Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt
adına suç işleme, Görevi yaptırmamak için direnme,
Terör örgütünün propagandasını yapmak, 2911 sayılı
Kanuna muhalefet
Hüküm : 1- Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt
adına suç işleme suçu için: TCK'nın 220/6 ve 314/3.
maddeleri yollamasıyla 314/2, 220/6, 31/2, 62/1.
maddeleri uyarınca mahkumiyet
2- 20.04.2011 tarihli görevi yaptırmamak için direnme
suçu için: TCK’nın 265/1-3-4, 43/1, 31/2, 62/1.
maddeleri uyarınca mahkumiyet
3- 20.04.2011 tarihli 2911 sayılı Kanuna muhalefet:
2911 sayılı Kanunun 33/2. maddesi yollamasıyla 32/1,
TCK’nın 31/2, 62/1, 50/3, 50/1-a, 52/2-4. maddeleri
uyarınca mahkumiyet
4- 20.04.2011 tarihli 2911 sayılı Kanuna muhalefet:
2911 sayılı Kanunun 33/1, TCK’nın 31/2, 62/1, 50/3,
50/1-a, 52/2-4. maddeleri uyarınca mahkumiyet
5- 20.04.2011 tarihli terör örgütünün propagandasını
yapmak suçu için: 3713 sayılı Kanunun 7/2, TCK’nın
31/2, 62/1, 50/3, 50/1-a, 52/2-4. maddeleri uyarınca
mahkumiyet
6- 18.04.2012 tarihli terör örgütünün propagandasını
yapmak suçu için: 3713 sayılı Kanunun 7/2, TCK’nın
43/1, 31/3, 62/1. maddeleri uyarınca mahkumiyet

Dosya incelenerek gereği düşünüldü:
1- Suça sürüklenen çocuk hakkında 20.04.2011 tarihinde terör örgütünün propagandasını yapma suçlarından kurulan hükme ilişkin temyiz incelemesinde;
Hüküm tarihinden sonra yürürlüğe giren 6638 sayılı Kanunun suça sürüklenen çocuk lehine hükümler içermemesi ve yüz kapatmak suretiyle işlenen terör örgütünün propagandasını yapma suçu için gereken saik de nazara alındığında, 3713 sayılı Kanunun 7. maddesinin 2. fıkrasına 6459 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle, örgüt propagandası ile oluşacak tehlikeyi somutlaştırmak amacıyla getirilen unsurun aynı fıkranın (a) bendinde düzenlenen suç için öngörülmediği belirlenerek yapılan incelemede;
Yapılan yargılama sonunda toplanan deliller karar yerinde incelenip, suça sürüklenen çocuğun suçunun sübutu kabul, olay niteliğine ve kovuşturma sonuçlarına uygun şekilde vasfı tayin edilmiş, cezayı azaltıcı sebebin niteliği takdir kılınmış, savunması inandırıcı gerekçelerle reddedilmiş, incelenen dosyaya göre verilen hükümde bir isabetsizlik görülmemiş olduğundan, suça sürüklenen çocuk müdafiinin yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükmün ONANMASINA,
2- Suça sürüklenen çocuk hakkında silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme, görevi yaptırmamak için direnme, 2911 sayılı Kanuna aykırılık ve Facebook'da yapmış olduğu paylaşımlar nedeniyle terör örgütünün propagandasını yapma suçlarından kurulan hükümlere ilişkin temyize gelince;
Suça sürüklenen çocuk müdafiinin sair temyiz itirazlarının reddine, ancak;
a-) Görevi yaptırmamak için direnme suçu bakımından suça sürüklenen çocuğun atılı suçu işlediği hususunda mahkumiyetine yeterli her türlü kuşkudan uzak yeterli delil bulunmadığı gözetilmeden, beraat yerine takdirde yanılgıya düşülerek mahkumiyetine karar verilmesi,
b-) Terör örgütü adına gösteri yürüyüşü sırasında işlenen görevi yaptırmamak için direnme, 2911 sayılı Kanuna aykırılık ve terör örgütünün propagandasını yapma suçları yönünden; hüküm tarihinde yürürlükte bulunan 2911 sayılı Kanuna 6008 sayılı Kanunun 3. maddesiyle eklenen 34/A maddesindeki düzenlemesi, yine Facebook'da yapmış olduğu paylaşımlar ile örgüt adına propaganda suçu yönünden ise suça sürüklenen çocuğun hükümden sonra 30.04.2013 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6459 sayılı Kanunun 8. maddesiyle 3713 sayılı Kanunun 7. maddesine eklenen 4. fıkra hükmü karşısında TCK’nın 220/6. maddesinde düzenlenen örgüt adına suç işleme suçundan ayrıca cezalandırılamayacağından sanığın hukuki durumunun yeniden belirlenmesinde zorunluluk bulunması,
c-) 2911 sayılı Kanunun 32/1 ve 33/1. maddelerine uygun eylemler ile Facebook'da yapılan paylaşımlar nedeniyle terör örgütü propagandası yapma suçu bakımından, suç tarihinin suça sürüklenen çocuğun Facebook sayfasına son paylaşımda bulunduğu 16.06.2011 tarihi olması nedeniyle, suça sürüklenen çocuğa yüklenen suçların tarihi ve işlenme yöntemi ile temel şekli itibariyle gerektirdiği cezanın süresine göre, hükümden önce yürürlüğe giren 6352 sayılı Kanunun geçici 1. maddesi kapsamında olup kovuşturmanın ertelenmesine karar verilmesi gerektiğinin gözetilmemesi,
Kanuna aykırı, suça sürüklenen çocuk müdafinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan sair temyiz itirazlarının reddi ile hükümlerin bu sebeplerden dolayı BOZULMASINA, 03.12.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.