Uyuşturucu madde kullanmak - cezanın infazı - sulh ceza mahkemesi - iddianame - çelişki

Fıkra:Tümü-0

T.C.
Yargıtay
20. Ceza Dairesi


Esas No:2015/3165
Karar No:2015/3903
K. Tarihi:7.10.2015


Mahkeme : Sulh Ceza Mahkemesi
Suç : Kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma
Hüküm : Mahkûmiyet

Dosya incelendi.
GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:
1-Sanığın uyuşturucu madde kullanmaktan hakkında kesinleşen ... Sulh Ceza Mahkemesinin 03/10/2011 tarih, 2010/932 esas ve 2011/573 karar sayılı ilâmdaki hükmedilen tedavi ve denetimli serbestliğe ilişkin deneme süresini, yeniden uyuşturucu madde kullanarak ihlal ettiği, bu nedenle hakkında yeniden suç işlediği tespiti ile düzenlenen 27/11/2012 tarih, 2012/1062 numaralı iddianame doğrultusunda karar verilmesi gerekirken kesinleşen karardaki cezanın infazına ilişkin hüküm tesis edilip çelişki oluşturacak şekilde karar verilmesi,
2- Sanık bu suçu, daha önce işlediği suçtan dolayı yapılan kovuşturma aşamasında hükmolunan tedavi ve/veya denetimli serbestlik tedbirinin infazı sırasında işlemiş ise, 6545 sayılı Kanun'un 68. maddesi ile değiştirilen TCK'nın 191. maddesinin 5. fıkrasında öngörülen “Erteleme süresi zarfında kişinin kullanmak için tekrar uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alması, kabul etmesi veya bulundurması ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanması, dördüncü fıkra uyarınca ihlâl nedeni sayılır ve ayrı bir soruşturma ve kovuşturma konusu yapılmaz” hükmü uyarınca, ikinci suçtan açılan bu davanın kovuşturma şartının ortadan kalkması nedeniyle, CMK'nın 223. maddesinin 8. fıkrası uyarınca “davanın düşmesine”
Karar verilmesinde zorunluluk bulunması,
Bozmayı gerektirmiş, sanığın temyiz itirazları bu nedenle yerinde görülmüş olduğundan, diğer yönleri incelenmeksizin hükmün BOZULMASINA, 07.10.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.