1. Karar Arama
  2. Yargıtay Karar Arama

İhtiyati haciz kararının temyizi kabil olduğunun kararda belirtilmesi ve taraflara tebliği gerektiği

Emsal karar arama için en iyi seçenek Hukuk Medeniyeti Karar Arama sayfamıza ulaşmak için tıklayınız...


Esas No:2013/16606
Karar No:2014/11669
K. Tarihi:17.6.2014İstanbul 35. Asliye Ticaret Mahkemesi’nce verilen 06/05/2013 tarih ve 2013/128-2013/128 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi ihtiyati haciz isteyen (alacaklı) vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, Tetkik Hakimi Sinan İcik tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:
Davacı vekili, müvekkilinin dava dışı V. Yağ Besin Maddeleri San. ve Tic. A.Ş‘nin kredi talebini emtia rehin edilmesi suretiyle kabul ettiğini ve bu kapsamda sözleşme yapılarak söz konusu şirkete emtia rehin projesi kapsamında kredi kullandırıldığını bu kredinin kullandırılış şekli ve emtia rehninin uygulanabilmesi için müvekkili ile davalı C. Union Gözetim ve Belgelendirme Ltd. Şti. ve dava dışı V. Yağ Besin Maddeleri San ve Tic. A.Ş. arasında 01/01/2012 tarihinde teminat limiti sözleşmesi imzalandığını, bu sözleşme uyarınca rehinli malların yediemin sıfatıyla davalı C. Union Gözetim ve Belgelendirme Ltd. Şti’nin gözetimi altında saklanması amacıyla davalı C. Union Gözetim ve Belgelendirme Ltd. Şti. ile dava dışı V. Yağ Besin Maddeleri San ve Tic. A.Ş. arasında kira sözleşmesi imzalandığını bu kira sözleşmesine göre Şekerbank A.Ş‘nin dava dışı V. Yağ Besin Maddeleri San. ve Tic. A.Ş ve C. Union Gözetim ve Belgelendirme Ltd. Şti. arasındaki yediemin sözleşmesi devam ettikçe davalının burada kiracı olarak kalacağının kararlaştırıldığını bu anlaşma kapsamında V. Yağ Besin Maddeleri San. ve Tic. A.Ş. kredi kullanmak istediği her seferinde kredi tutarına karşılık gelecek kadar fatura kestiğini ve bu fatura kapsamındaki emtiayı davalı C. Union Gözetim ve Belgelendirme Ltd. Şti’ne teslim ettiğini ve bu şekilde kredinin kullanıldığını dava dışı V. Yağ Besin Maddeleri San. ve Tic. A.Ş. kredi borcunu ödememesi nedeniyle kendilerine ihtarname gönderilerek hesabın kat edildiğinin bildirildiğini ve hakkında emtia rehinleri nedeniyle İzmir 6. İcra Müdürlüğü'nün 2012/6475 esas sayılı dosyasından rehnin paraya çevrilmesi yolu ile icra takibi yapıldığını bu arada dava dışı V. Yağ Besin Maddeleri San ve Tic. A.Ş‘nin İzmir 8. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne 2012/515 esas sayılı dosya üzerinden iflas erteleme başvurusunda bulunduğunu ve bu davanın da devam ettiğini, müvekkili lehine rehinli yağların bulunduğu kapalı ve mühürlü bulunan tanklardan mührünün kırılması suretiyle zorla alınmış olduğunun davalı C. Union Gözetim ve Belgelendirme Ltd. Şti. tarafından bildirildiğini bunun üzerine müvekkili ile davalı C. Union Gözetim ve Belgelendirme Ltd. Şti. firmasına rehinli emtianın bedelinin yatırılmasını talep ettiğini bu şekilde davalı C. Union Gözetim ve Belgelendirme Ltd. Şti’nin sözleşmeye aykırı hareket ettiğini ve oluşan zararı tazmin etmek zorunda olduğunu iddia ederek 3.372.287,68 TL maddi tazminatın davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmesini ve davalılar aleyhine ihtiyati haciz kararı verilmesini talep ve dava etmiştir.
Mahkemece, ön inceleme duruşmasına hazırlık tutanağının 10. bendi ile ihtiyati haciz istemi reddedilmiştir.
İstem, ihtiyati haciz talebinin reddi kararının temyizen incelenmesine ilişkindir.
1-Bilindiği üzere, İİK'nın değişik 258. maddesi uyarınca ihtiyati haciz isteminin reddi halinde alacaklının kanun yoluna başvurabilmesi olanaklı hale getirilmiştir.
Temyiz edilen bir kararın Yargıtay tarafından incelemesinin yapılabilmesi için, öncelikle kararın taraflara usulüne uygun tebliğ edilmiş ve süresi içerisinde temyiz edilmiş olması gerekmektedir.
Mahkeme kararlarının neleri kapsaması gerektiği HMK'nın 297. maddesinde, ihtiyati haciz kararının muhtevasının nasıl olacağı ise İİK'nın 260. maddesinde hükme bağlanmıştır. O halde mahkemece, ihtiyati haciz talebi konusunda verilecek kararın temyizi kabil bir karar olması nedeniyle İİK'nın 260. ve HMK'nın 297. maddelerine uygun ve Yargıtay denetimine elverişli bir şekilde tesis edilmesi, bu kararın taraflara tebliğinden sonra dosyanın temyiz incelemesi için Yargıtay'a gönderilmesi gerekirken yazılı şekilde uygulama yapılması doğru görülmemiştir.
2- Bozma sebep ve şekline göre ihtiyati haciz isteyen vekilinin sair temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik gerek görülmemiştir.
SONUÇ: Yukarıda (1) nolu bentte gösterilen nedenlerle ihtiyati haciz talebi reddedilen vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün ihtiyati haciz talep eden yararına BOZULMASINA, (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, ihtiyati haciz talebi reddedilen vekilinin sair temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına, ödediği temyiz peşin harcın isteği halinde temyiz edene iadesine, 17/06/2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Bilmeniz halinde fark yaratacak kararlar

Basit yargılama usulünde temyiz süresinin başlangıcı - Kısa karar- Hüküm özeti - Tefhimden değil tebliğden başlar

1-Basit yargılama usulünde tarafların tüm delilleri toplanıp, incelendikten ve son sözleri dinlenip duruşmanın bittiği bildirildikten sonra hakimin, HMK'nın 321/2. maddesi uyarınca kararı, gerekçesi ile birlikte yazması ve hükme ilişkin tüm hususları gerekçesi ile birlikte tefhim etmesi asıldır. Ne

Teminat mektubu üzerine haciz mümkün mü?

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi  tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler oku

Takibin itirazla durması halinde yatırılan peşin harcın talep halinde alacaklıya iade edileceği

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :492 Sayılı Harçlar Kanunu’nun 29/3. maddesi hükmüne göre “ilama da