1. Karar Arama
  2. Yargıtay Karar Arama

Dosyaya avukat eliyle sunulan makbuz ve ibranamenin sahte olması

Emsal karar arama için en iyi seçenek Hukuk Medeniyeti Karar Arama sayfamıza ulaşmak için tıklayınız...


Esas No:2015/2631
Karar No:2015/4907
K. Tarihi:11.11.2015Katılan tarafından sanık aleyhine açılan Fatih 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2009/152 Esasına kayıtlı itirazın iptali davasının yargılama sürecinde, sanık ... ... vekili Av. ... ... aracılığı ile dosyaya ibraz edilen ''makbuz ve ibraname'' başlıklı belgede katılanın adına atfen atılı imzanın sahte olduğu iddiasıyla açılan kamu davasının yargılaması sonucunda, mahkemece her ne kadar sanığın beraatine karar verilmiş ise de, yapılan incelemede, sanığın savunmasında suçlamayı kabul etmeyerek katılan ile yapmış olduğu anlaşmaya istinaden belgenin avukatı ile katılan arasında düzenlendiğini savunması, katılanın ise beyanında sanığın iddalarını doğrulamayarak belgenin kendisi tarafından imzalanmadığını ifade etmesi ve dosyada mevcut Adli Tıp Raporuna göre suça konu belge üzerinde bulunan yazı ve imzanın katılanın eli mahsulü olmadığının tespit edilmesi karşısında, gerçeğin kuşkuya yer vermeyecek şekilde belirlenmesi bakımından, avukat olması sebebiyle hakkında ayrı soruşturma yürütülen Av. ... ... hakkındaki soruşturmanın akıbeti araştırılarak, anılan avukat hakkında kamu davası açılmış olması halinde aralarında fiili ve hukuki bağlantı bulunan davaların birleştirilmesi, aksi takdirde iş bu davayı ilgilendiren bilgi ve belgelerin onaylı örnekleri dosya içeresine alınmak suretiyle suça konu belgenin kim tarafından ne şekilde hazırlandığı açıklığa kavuşturulduktan sonra iddia konusu eylemin gerçekleşmesinde sanığın menfaati olduğu da gözetilerek toplanan deliller bir bütün halinde değerlendirilip sanığın hukuki durumunun belirlenmesi gerekirken eksik araştırma sonucu yazılı şekilde yasal ve yeterli olmayan gerekçelerle beraat kararı verilmesi,
Yasaya aykırı, katılan vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK'nun 321. maddesi uyarınca istem gibi BOZULMASINA, 11.11.2015 gününde oybirliği ile karar verildi.


Bilmeniz halinde fark yaratacak kararlar

Malların teslimi usulen kanıtlanmadan faturaların davacının kendi defterlerinde kayıtlı olması tek başına malın teslim edildiğinin kanıtı olarak kabul edilemez.

Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının bozma kararına uyularak yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.- K A R A R -Davacı vek

Malen-Nakden kaydı yerine 'Ev içindir' yazar ise yine de kambiyo senedi niteliği korunur mu?

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi  tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunu

İhtiyati hacizde görevli mahkeme

MAHKEMESİ : Gerze Asliye Hukuk MahkemesiTARİHİ : 09/01/2014NUMARASI : 2014/4 3 D. İşTaraflar arasındaki ihtiyati haciz talebinin incelenmesi sonunda kararda yazılı nedenlerden dolayı talebin görev yönünden reddine yönelik olarak verilen kararın süresi içinde ihtiyati haciz talep eden vekilince temyi