Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Sosyal paylaşım sitesinde iş yeri çalışanları hakkında sataşma niteliğinde yazışmalar yapılması-haklı nedenle fesih


Özet:

Somut olayda, davacının sosyal paylaşım sitesinde iş yeri çalışanları hakkında sataşma niteliğinde yazışmalar yaptığı ve buna ilişkin kayıtların iş yerinde kullanıma tahsis edilen bilgisayarda görüldüğü hep birlikte değerlendirildiğinde işverence yapılan feshin haklı nitelikte olduğu tartışmasız olup mahkemece davanın reddi gerekirken yanılgılı değerlendirme ile davanın kabulü hatalıdır.
4857 sayılı İş Yasasının 20/3 maddesi uyarınca Dairemizce aşağıdaki şekilde karar verilmiştir.

Fıkra:Tümü

T.C.
Yargıtay
9. Hukuk Dairesi


Esas No:2014/11150
Karar No:2014/28132
K. Tarihi:

DAVA :Davacı, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir.
Yerel mahkeme, isteği hüküm altına almıştır.Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:


A) Davacı İsteminin Özeti:
Davacı vekili, müvekkilinin 05/06/2008 tarihinden beri davalı iş yerinde laboratuar teknikeri olarak çalıştığını, iş sözleşmesinin 07/01/2013 tarihinde yapılan bildirimle usul ve yasaya aykırı olarak feshedildiğini iddia ederek feshin geçersizliğine ve davacının işe iadesine karar verilmesini istemiştir.B) Davalı Cevabının Özeti:
Davalı vekili, iş akdinin davacının müvekkil hastanenin onayı olmadan başka bir sağlık kuruluşunda nöbet tutması, mesai saatleri içinde kullanımı yasak olmasına rağmen ortak kullanıma açık şirket bilgisayarından sosyal paylaşım sitesine giriş yaparak hastane, çalışma arkadaşları ve bölüm sorumlusu hakkında daha evvel hastanede görev yapmış bir personel ile hakarete varan içerikte yazışma yapması nedenleri ile haklı olarak feshedildiğini savunarak davanın reddini istemiştir.C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:
Mahkemece, davacının başka bir sağlık kuruluşunda nöbet tuttuğu iddiasının davalı işverenlikçe ispatlanamadığı, yine davalı işverenliğin internet kullanımına ilişkin bir tebliğinin bulunmadığı, ortak kullanıma açık olan bilgisayarlarda gerekli erişim sınırlamalarını da yapmadığı, bu şekilde çalışanlarına internet kullanmaları hususunda örtülü izin verdiği, yine davacının daha önce davalı iş yerinde görev yapmış bir personel ile laboratuar sorumlusu hakkında sarfetmiş olduğu sözlerin İş Kanunu'nun 25/II maddesinde düzenlenen "işçinin başka bir işçiye sataşması" kapsamında değerlendirilemeyeceği, feshin haklı ya da geçerli nedene dayanmadığı gerekçesi ile davanın kabulüne karar verilmiştir.D) Temyiz:
Kararı davalı vekili temyiz etmiştir. E) Gerekçe:
Somut olayda, davacının sosyal paylaşım sitesinde iş yeri çalışanları hakkında sataşma niteliğinde yazışmalar yaptığı ve buna ilişkin kayıtların iş yerinde kullanıma tahsis edilen bilgisayarda görüldüğü hep birlikte değerlendirildiğinde işverence yapılan feshin haklı nitelikte olduğu tartışmasız olup mahkemece davanın reddi gerekirken yanılgılı değerlendirme ile davanın kabulü hatalıdır.
4857 sayılı İş Yasasının 20/3 maddesi uyarınca Dairemizce aşağıdaki şekilde karar verilmiştir.HÜKÜM :Yukarda açıklanan gerekçe ile;
1. Mahkemenin kararının BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASINA
2. Davanın REDDİNE
3. Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına,
4. Davacının yaptığı yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına, davalının yaptığı 108.00 TL yargılama giderinin davacıdan tahsili ile davalıya ödenmesine,
5. Karar tarihinde yürürlükte bulunan tarifeye göre 1.500 TL ücreti vekaletin davacıdan alınarak davalıya verilmesine,
6. Peşin alınan temyiz harcının isteği halinde davalıya iadesine, 
Kesin olarak 25.09.2014 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Ekleme Tarihi: 12.12.2015 00:30:20.
Bu karar
işverenin haklı fesih hakkı işveren haklı fesih işveren haklı fesih kıdem tazminatı işveren haklı fesih ihbar tazminatı işveren haksız fesih işverenin haklı feshi kıdem tazminatı işverenin haksız feshi işverenin haksız feshi yargıtay kararı

Bu Kararla İlgili "Vatandaş Soruyor"daki SorularYorumlar

Adınız Soyadınız:
Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
www.hukukmedeniyeti.org


Okunacaklara Ekle

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim